Ympäristöministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännöksiä yhdenmukaistetaan

Hallituksen esityksellä muutettaisiin 29:ää lakia, jotta lakien erityisesti valituslupaa koskevat muutoksenhakusäännökset olisivat yhdenmukaiset hallintoasioiden muutoksenhakua koskevan yleislain kanssa, joka tulee voimaan vuoden 2020 alussa.

Jo nykyisinkin valtaosa ympäristöministeriön hallinnonalalla tehtävistä päätöksistä kuuluu valitusluvan piiriin haettaessa korkeimmalta hallinto-oikeudelta muutosta hallinto-oikeuden päätökseen. Ehdotetut lainmuutokset vahvistaisivat tätä pääsääntöä, sillä valituslupamenettely laajentuisi eräisiin jätelain, luonnonsuojelulain ja asumisen tukia koskeviin päätöksiin.

Lisäksi maastoliikennelakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kunnalla olisi mahdollisuus periä maksu kilpailuja ja harjoituksia koskevissa lupa-asioissa.

Lainmuutokset tulisivat voimaan 1.1.2020.

HE 72/2019 vp.

Lähde: ympäristöministeriön tiedote.

Lue lisää: