Yhdyskuntajätehuollon vastuunjakoa koskevia jätelain säännöksiä muutetaan

Kunnille säädetty vastuu rajataan pääosin vain asumisessa syntyvään jätteeseen.

Tasavallan presidentti vahvisti 13.6.2018 jätelain muuttamisesta annetun lain (HE 195/2017 vp).

Yhdyskuntajätehuollon vastuunjakoa koskevia jätelain säännöksiä muutetaan siten, että kunnille säädetty vastuu rajataan pääosin vain asumisessa syntyvään jätteeseen. Kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuolto sekä maa- ja metsätaloudessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely säilyvät kunnan vastuulla nykyiseen tapaan. Lakiin tehdään lisäksi vastuunjaon rajauksesta johtuvat muutokset poikkeusmahdollisuuteen velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetusta laista poiketen kunnan jätehuollon alalla toimiviin sidosyksiköihin ja hankintayksiköihin sovellettava markkinaehtoista toimintaa rajoittava ulosmyynnin osuus on kymmenen prosenttia 31.12.2029 saakka ja pysyvästi viisi prosenttia 1.1.2030 lukien.

Laki tulee voimaan 1.1.2019.

Eduskunnan lausumat: 1. Eduskunta edellyttää, että ympäristöministeriö valmistelee kiireellisesti jätteiden ja sivuvirtojen sähköistä markkinapaikkaa koskevan hallituksen esityksen. 2. Eduskunta edellyttää, että ympäristöministeriö seuraa lainmuutoksen täytäntöönpanoa ja toimittaa valiokunnalle vuoden 2027 loppuun mennessä arvion sen kokonaisvaikutuksista ja erityisesti vaikutuksista kotitalouksien jätemaksujen hintakehitykseen, kuntien valvontaviranomaisten työmäärään sekä mahdollisen jätteiden laittoman käsittelyn lisääntymiseen haja-asutusalueilla.

Lähde: www.vn.fi.

Lue lisää: