Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 4/9 (julkisoikeus)

Suomen Laki -hakupalvelun toimittamia tietoja uusista säädöksistä ja säädösmuutoksista, jotka tulevat voimaan 1.1.2019.

Julkisoikeuden alueella 1.1.2019 voimaan tulevat mm:

 • Kv401 Ulkomaalaislaki on muutettu SSK:n numerolla 1022/2018
 • Ma619_0_0_a L valtion metsätalousosakeyhtiöstä on muutettu SSK:n numerolla 569/2018
 • Op605 L opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta on muutettu SSK:n numerolla 1094/2018
 • So111 Sairausvakuutuslaki on muutettu SSK:n numerolla 1074/2018
 • Tu204 L henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa on muutettu SSK:n numerolla 962/2018
 • Ty605 L julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta on muutettu SSK:n numerolla 893/2018
 • Va308_0_2_a UM:n työjärjestys on muutettu SSK:n numerolla 922/2018
 • Vi203 Liikennevakuutuslaki on muutettu SSK:n numerolla 983/2018
 • Vi203_4_18a_c L Liikenneturvasta on muutettu SSK:n numerolla 982/2018
 • Vi204 Liikennevakuutusasetus on muutettu SSK:n numeroilla 579/2018 ja 984/2018.
 • Vi228_6_37_a L katsastustoiminnan valvontamaksusta on muutettu SSK:n numerolla 968/2018
 • Ha201_1_4_b Rekisterihallintoasetus on muutettu SSK:n numerolla 1099/2018.
 • Ha306 Kuntarakennelaki on muutettu SSK:n numerolla 1120/2018.
 • Kv303 Aluevalvontalaki on muutettu SSK:n numeroilla 575/2018 ja 945/2018.
 • Kv501_0_0_a L Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan ja siihen liittyvän alueen vuokraamisesta Suomen tasavallalle sekä Saimaan kanavan kautta tapahtuvasta alusliikenteestä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta on muutettu SSK:n numerolla 1000/2018 1.1.2019
 • Ma104 L maatalouden tukien toimeenpanosta on muutettu SSK:n numerolla 373/2018 1.1.2019
 • Ma104_0_0_d MtMA teurasruhojen luokittelusta on korvattu SSK:n numerolla 796/2018 1.1.2019
 • Ma216 L hukkakauran torjunnasta on muutettu SSK:n numerolla 376/2018 1.1.2019
 • Ma300_0_0_j MtMA sikaeläinten tunnistamisesta on muutettu SSK:n numerolla 1139/2018.
 • Ma308_2_3_b MtMA eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan suoritteista perittävistä maksuista on korvattu SSK:n numerolla 1087/2018.
 • Ma403_0_0_c SosTMA poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2017 on korvattu SSK:n numerolla 1144/2018.
 • Ma703 L riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta on muutettu SSK:n numerolla 1024/2018.
 • Ma707_0_0_a L merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä on muutettu SSK:n numerolla 989/2018.
 • Op301_0_0_b OKMA ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta on muutettu SSK:n numerolla 1086/2018.
 • Op501 L vapaasta sivistystyöstä on muutettu SSK:n numerolla 1095/2018.
 • Op603 L aikuiskoulutustuesta on muutettu SSK:n numerolla 521/2018.
 • Op604 L Koulutusrahastosta  SSK:n numerolla 520/2018.
 • Op605_3_23_a VNA valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2017 on korvattu SSK:n numerolla 916/2018.
 • Ri215_10_1_c SosTMA Vankiterveydenhuollon yksikön maksullisista suoritteista on korvattu SSK:n numerolla 1138/2018.
 • Si508_0_8_a OKMA Kansallisgallerian maastavientilupapäätöksen maksullisuudesta vuosina 2017–2018 on korvattu SSK:n numerolla 920/2018.
 • So103a VNA eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteista vuonna 2015 on korvattu SSK:n numerolla 910/2018.
 • So111a VNA sairausvakuutusmaksujen maksuprosenteista vuonna 2017 on korvattu SSK:n numerolla 909/2018.
 • So200_0_0_a L sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä on muutettu SSK:n numerolla 1001/2018.
 • So200_0_0_e SosTMA terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuista on korvattu SSK:n numerolla 809/2018.
 • So302 L Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista on muutettu SSK:n numerolla 1097/2018.
 • So700_0_0_o L valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle on muutettu SSK:n numerolla 381/2018.
 • Tu102 L puolustusvoimista on muutettu SSK:n numeroilla 890/2018 ja 1089/2018
 • Tu207 Meripelastuslaki on muutettu SSK:n numerolla 582/2018 ja 993/2018.
 • Tu301 Pelastuslaki on muutettu SSK:n numerolla 1078/2018.
 • Tu303_2_4_a SisMA Hätäkeskuslaitoksen maksullisista suoritteista on korvattu SSK:n numerolla 1046/2018.
 • Tu309 Turvallisuustutkintalaki on muutettu SSK:n numerolla 584/2018.
 • Tu503 L poliisin hallinnosta on muutettu SSK:n numerolla 1064/2018.
 • Tu610_0_5_a LiikMA joukkoliikenteen tarkastusmaksun suuruudesta on korvattu SSK:n numerolla 932/2018.
 • Va304 L tasavallan presidentin kansliasta on muutettu SSK:n numerolla 884/2018.
 • Va310_0_2_g SisMA Pelastusopiston maksullisista suoritteista on korvattu SSK:n numerolla 1047/2018.
 • Va313_0_2_c OKMA Museoviraston suoritteiden maksullisuudesta on korvattu SSK:n numerolla 919/2018.
 • Va313_0_2_h VNA Suomen Akatemiasta on muutettu SSK:n numerolla 280/2018.
 • Va313_0_2_z10 OKMA Näkövammaisten kirjaston suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2017 on korvattu SSK:n numerolla 921/2018.
 • Va313_0_2_z4 OKMA Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta on korvattu SSK:n numerolla 1136/2018.
 • Va313_0_4_a OKMA opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestyksestä on muutettu SSK:n numerolla 806/2018.
 • Va314_0_1_a MtMA maa- ja metsätalousministeriön maksullisista suoritteista on korvattu SSK:n numerolla 1140/2018.
 • Va314_0_2_u VNA Ruokavirastosta  420/2018.
 • Va518 Valtionavustuslaki on muutettu SSK:n numerolla 1113/2018.
 • Va601 Valmiuslaki on muutettu SSK:n numerolla 1083/2018.
 • Va605 L julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta on muutettu SSK:n numerolla 966/2018.
 • Vi105 Tietoyhteiskuntakaari on muutettu SSK:n numerolla 1003/2018.
 • Vi105_0_0_a L verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä on muutettu SSK:n numerolla 1012/2018.
 • Vi111_2_15a_a L vaaratiedotteesta on muutettu SSK:n numerolla 1008/2018.
 • Vi113 L valtion televisio- ja radiorahastosta on muutettu SSK:n numerolla 1010/2018.
 • Vi117_0_0_b L laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla on muutettu SSK:n numerolla 971/2018.
 • Vi200_0_0_b L sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta on muutettu SSK:n numerolla 1004/2018.
 • Vi200_0_0_f L Liikennevirastosta on muutettu SSK:n numerolla 936/2018.
 • Vi200_0_0_g L Liikenteen turvallisuusvirastosta on korvattu SSK:n numerolla 935/2018.
 • Vi200_0_0_l L liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta on muutettu SSK:n numerolla 985/2018.
 • Vi200_0_0_m L Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi  574/2018.
 • Vi201 Tieliikennelaki on muutettu SSK:n numerolla 1020/2018.
 • Vi201_5_64_a L kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä on muutettu SSK:n numerolla 970/2018.
 • Vi203_0_0_b L liikenneturvallisuusmaksusta on muutettu SSK:n numerolla 981/2018.
 • Vi205_4_8_a L maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta on muutettu SSK:n numerolla 987/2018.
 • Vi209_1_3_a Konttilaki on muutettu SSK:n numerolla 969/2018.
 • Vi211 Ajokorttilaki on muutettu SSK:n numerolla 938/2018.
 • Vi212 Alkolukkolaki on muutettu SSK:n numerolla 944/2018.
 • Vi225 Ajoneuvolaki on muutettu SSK:n numerolla 942/2018.
 • Vi225_5c_0_a L ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä on muutettu SSK:n numerolla 941/2018.
 • Vi228 L ajoneuvojen katsastustoiminnasta on muutettu SSK:n numerolla 939/2018.
 • Vi230 L ajoneuvojen siirtämisestä on muutettu SSK:n numerolla 940/2018.
 • Vi231 L ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilusta on muutettu SSK:n numerolla 961/2018.
 • Vi300_0_0_h L aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä on muutettu SSK:n numerolla 946/2018.
 • Vi301 Merilaki on muutettu SSK:n numerolla 991/2018.
 • Vi301_1_8_c Laivavarustelaki on muutettu SSK:n numerolla 973/2018.
 • Vi301_1_8_j L eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta on muutettu SSK:n numerolla 955/2018.
 • Vi301_1_8_z3 L eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta on muutettu SSK:n numerolla 957/2018.
 • Vi306 Luotsauslaki on muutettu SSK:n numeroilla 580/2018 ja 986/2018.
 • Vi307 Alusliikennepalvelulaki on muutettu SSK:n numeroilla 576/2018 ja 947/2018.
 • Vi309 Väylämaksulaki on muutettu SSK:n numeroilla 904/2018 ja 1016/2018.
 • Vi313 Alusrekisterilaki on muutettu SSK:n numerolla 948/2018.
 • Vi316 L meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta on muutettu SSK:n numerolla 992/2018.
 • Vi317 L alusturvallisuuden valvonnasta on muutettu SSK:n numeroilla 577/2018 ja 950/2018.
 • Vi318 Vesiliikennelaki on muutettu SSK:n numerolla 1015/2018.
 • Vi318_1_2_a L huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista on muutettu SSK:n numerolla 963/2018.
 • Vi319 L vesikulkuneuvorekisteristä on muutettu SSK:n numerolla 1014/2018.
 • Vi400_0_0_b L lentoasemaverkosta ja -maksuista on muutettu SSK:n numerolla 977/2018.
 • Vi401 Ilmailulaki on muutettu SSK:n numerolla 965/2018.
 • Vi401_9_0_a L lentoliikenteen valvontamaksusta on muutettu SSK:n numeroilla 901/2018 ja 979/2018.
 • Vi500_0_0_g Ratalaki on muutettu SSK:n numerolla 998/2018.
 • Vi502 Rautatielaki on muutettu SSK:n numerolla 583/2018.
 • Yr705a L sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta on muutettu SSK:n numerolla 1002/2018.
 • Yr706a_0_0_d Painelaitelaki on muutettu SSK:n numerolla 995/2018.
 • Yr707_0_0_j L vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta on muutettu SSK:n numerolla 1129/2018.
 • Ma707a L yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta on muutettu SSK:n numerolla 1017/2018.
 • Vi309_1_2_a L alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta on muutettu SSK:n numerolla 949/2018.
 • Yr118_0_6_b TEMA patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista on muutettu SSK:n numerolla 1090/2018.
 • Tu501_9_10_a SisMA poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2016 on korvattu SSK:n numerolla 1135/2018.

Suomen säädöskokoelmaa on seurattu numeroon 1160/2018 saakka.

Lue myös:

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 1/9 (rikos- ja prosessioikeus)

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 2/9 (vero-oikeus)

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 3/9 (ympäristö, asuminen ja rakentaminen)

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 4/9 (julkisoikeus)

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 5/9 (työoikeus ja HR)

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 6/9 (yritykset ja yhteisöt)

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 7/9 (henkilö-, perhe ja perintöoikeus)

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 8/9 (rahoitus, vakuutus ja sijoittaminen)

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 9/9 (sopimus- ja velkasuhteet)

Lue lisää: