Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 2/9 (vero-oikeus)

Suomen Laki -hakupalvelun toimittamia tietoja uusista säädöksistä ja säädösmuutoksista, jotka tulevat voimaan 1.1.2019.

Vero-oikeuden alalla 1.1.2019 voimaan tulevat muun muassa seuraavat säädökset ja säädösmuutokset:

 • Ve101 Tuloverolaki on muutettu SSK:n numerolla 1006/2018 ja SSK:n numerolla 1116/2018.
 • Ve101_0_44_a VNA porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2016 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista on korvattu SSK:n numerolla 915/2018.
 • Ve103 VHp vuodelta 2017 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista on korvattu SSK:n numerolla 931/2018.
 • Ve104 VHp verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2017 on korvattu SSK:n numerolla 1021/2018.
 • Ve106_2_7_a VHp metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta on korvattu SSK:n numerolla 841/2018.
 • Ve106_4_20_a VHp pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä on korvattu SSK:n numerolla 842/2018.
 • Ve107 VvMA rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista on korvattu SSK:n numerolla 1036/2018.
 • Ve108 VvMA vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista  on korvattu SSK:n numerolla 1037/2018.
  Ve118 Vuoden 2017 tuloveroasteikkolaki on korvattu SSK:n numerolla 1115/2018.
 • Ve119 Luettelo kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2017 on korvattu SSK:n numerolla 1043/2018.
 • Ve143_0_0_a L hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta on muutettu SSK:n numerolla 960/2018.
 • Ve201 Ennakkoperintälaki on muutettu SSK:n numerolla 899/2018.
 • Ve201_1_4_a VHp vuonna 2017 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta on korvattu SSK:n numerolla 925/2018.
 • Ve202 Ennakkoperintäasetus on muutettu SSK:n numerolla 914/2018.
 • Ve203 VHp ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä on korvattu SSK:n numerolla 927/2018.
 • Ve206 L työnantajan sairausvakuutusmaksusta on muutettu SSK:n numerolla 57/2018.
 • Ve210 VHp pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävistä on korvattu SSK:n numerolla 1105/2018.
 • Ve211_4_12_a VHp Tulorekisteriyksikölle annettavien tietojen antamisen määräaikojen pidentämisestä on korvattu SSK:n  numerolla 912/2018.
 • Ve301 L verotusmenettelystä on muutettu SSK:n numerolla 55/2018 ja SSK:n numerolla 897/2018.
  Ve301a L oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä on muutettu SSK:n numerolla 56/2018 ja SSK:n numerolla 898/2018.
  - Ve301a_3_15_a Verohallinnon päätös pidennettyjen verokausien muutosajankohdasta on korvattu SSK:n numerolla 929/2018.
  - Ve301a_4_25_a VHp veroilmoituksessa olevan virheen korjaamisesta on korvattu SSK:n numerolla 928/2018.
 • Ve301a_4_25a_a VHp verokauden veroa koskevan korjatun tiedon muodostamisesta 930/2018.
  - Ve301a_8_50_a VHp veron määräämättä tai päätöksen oikaisun tekemättä jättämisestä oma-aloitteisessa verotuksessa on korvattu SSK:n numerolla 924/2018.
  Ve304 VHp yleisestä tiedonantovelvollisuudesta on korvattu SSK:n numerolla 1085/2018.
  Ve307 L verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta on muutettu SSK:n numerolla 900/2018.
  Ve309a VNA Verohallinnon yksiköistä on muutettu SSK:n numerolla 913/ 2018.
  Ve310 L Harmaan talouden selvitysyksiköstä on muutettu SSK:n numerolla 414/2018 ja SSK:n numerolla 1053/2018.
  Ve311 L erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta on muutettu SSK:n numerolla 954/2018.
  Ve401 Perintö- ja lahjaverolaki on muutettu SSK:n numerolla 1117/2018.
  - Ve501 Arvonlisäverolaki on muutettu SSK:n numerolla 416/2018, SSK:n numerolla 545/2018 ja SSK:n numerolla 1119/2018.
  - Ve501_22_209m_a VeroHp arvonlisäverolain 209 m §:ssä tarkoitetusta selvityksestä on korvattu SSK:n numerolla 1107/2018.
  - Ve503 L Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön  on muutettu SSK:n numerolla 546/2018.
  - Ve510 L nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta on muutettu SSK:n numerolla 994/2018.
  - Ve512 L virvoitusjuomaverosta on muutettu SSK:n numerolla 1118/2018.
  - Ve513 L alkoholi- ja alkoholijuomaverosta on muutettu SSK:n numerolla 1031/2018.
  - Ve514_0_9_b VHp sääntöjen vastaisesti tai muuta kuin kaupallista myyntiä varten maahantuodun muun tupakkaa sisältävän tuotteen veroarvosta on korvattu SSK:n numerolla 1106/2018.
  - Ve515 Autoverolaki on muutettu SSK:n numerolla 951/2018.
  - Ve516 Ajoneuvoverolaki on muutettu SSK:n numerolla 571/2018, SSK:n numerolla 943/2018 ja SSK:n numerolla 1071/2018.
 • Ve518 L polttoainemaksusta  on muutettu SSK:n numerolla 996/2018.
  - Ve603 L eräiden ennakkoratkaisujen maksuperusteista on muutettu SSK:n numerolla 956/2018.

Suomen säädöskokoelmaa on seurattu numeroon 1160/2018 saakka.

Lue myös:

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 1/9 (rikos- ja prosessioikeus)

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 2/9 (vero-oikeus)

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 3/9 (ympäristö, asuminen ja rakentaminen)

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 4/9 (julkisoikeus)

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 5/9 (työoikeus ja HR)

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 6/9 (yritykset ja yhteisöt)

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 7/9 (henkilö-, perhe ja perintöoikeus)

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 8/9 (rahoitus, vakuutus ja sijoittaminen)

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 9/9 (sopimus- ja velkasuhteet)

Lue lisää: