Vuodenvaihteen muutoksia - ennakkoperinnän tietopaketti

Tomi Peltomäki listaa ajankohtaiskatsauksessaan ennakkoperinnän vuodenvaihteen muutoksia.

Budjettilakipaketti hyväksytty

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksessä 124/2018 esitetyt muutokset verolainsäädäntöön. Esitys sisältää vuoden 2019 verotaulukon, työtulovähennyksen enimmäismäärän korottamisen 90 eurolla, perusvähennyksen määrän korottamisen 205 eurolla ja työasuntovähennyksen enimmäismäärän korottamisen 450 euroon kuukautta kohti.

Vapaaehtoistyöntekijöille maksettavien verovapaiden kilometrikorvausten enimmäismäärää korotetaan 2 000 eurosta 3 000 euroon kalenterivuodessa. Samalla vapaaehtoistyöntekijöille maksettavien verovapaiden matkakustannusten korvausten soveltamisalaa laajennetaan koskemaan julkisyhteisöiltä saatuja matkakustannusten korvauksia.

Tavanomaisia henkilökuntaetuja koskevaa TVL 69 §:ää täsmennetään siten, että liikenteenharjoittajan työntekijöilleen myöntämien vapaa- ja alennuslippujen verovapaus koskee myös välittömästi liikenteenharjoittamista palvelevien tytäryhtiöiden henkilöstöä.

Tulorekisteri käyttöön 1.1.2019

Palkkatiedot ilmoitetaan saaja- ja maksukohtaisesti tulorekisteriin vuodesta 2019 lukien. Verohallinto muodostaa työnantajakohtaiset oma-aloitteisten verojen työnantajasuorituksia koskevat maksutiedot kuukauden aikana maksetuista palkoista tulorekisteriin annettujen palkkatietoilmoitusten ja työnantajan sairausvakuutusmaksua koskevan työnantajan erillisilmoituksen mukaisesti.

Oma-aloitteiset verot maksetaan kohdekautta vastaavana eräpäivänä kuten aiemmin. Pääsääntöisesti maksupäivä on kohdekuukautta seuraavan kuukauden 12. päivä.

Vuoden 2019 perusverokortit voimaan 1.2.2019

Verohallinto on aloittanut perusverokorttien postittamisen. Kortit ovat palkansaajilla viimeistään 16.1.2019, OmaVero-palvelussa aiemminkin. Muutosverokortin vuodelle 2019 voi tehdä OmaVero-palvelussa.

Verokortissa ei ole enää jaottelua pää- ja sivutoimen välillä. Kortissa on ennakonpidätysprosentti ja lisäprosentti sekä yksi tuloraja, jonka täyttymistä työntekijä seuraa itse.

Korttia ei tarvitsee antaa työnantajalle, vaan esittäminen riittää. Verokorttiin ei tehdä merkintöjä, vaikka työnantaja vaihtuisikin kesken vuoden.

Vuodenvaihteen ennakkoperinnässä sovelletaan vanhoja menettelyitä. Vuoden 2019 perusverokortit tulevat voimaan helmikuun alusta. Tammikuussa toimitettavissa ennakonpidätyksissä käytetään vuoden 2018 viimeksi voimassa ollutta verokorttia, ellei palkansaaja ole esittänyt vuoden alusta voimassa olevaa muutosverokorttia.

Palkan sivukulut vahvistettu

Valtioneuvosto on antanut asetuksen vuoden 2019 sosiaalivakuutusmaksuista.

 • Työnantajan sairausvakuutusmaksu alenee 0,77 prosenttiin. 
 • Työnantajan keskimääräinen TyEL-maksu on 17,35 %. Työntekijöiden osuus maksusta on alle 53 ja yli 62 -vuotiailla 6,75 % ja 53 - 62-vuotiallla 8,25 % palkasta. Yrittäjän eläkemaksu on vastaavasti 24,1 % ja 25,6 %.
 • Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,5 prosenttia palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 2 086 500 euroa. Sen ylittävältä osalta maksu on 2,05 prosenttia palkasta. Osaomistajan oma maksu on 0,5 % ja osaomistajasta maksettava maksu 0,78 prosenttia.
 • Yliopiston työttömyysvakuutusmaksu on 0,5 prosenttia palkasta palkkasumman 2 086 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 1,38 prosenttia palkasta.
 • Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksu on 0,5 prosenttia liikelaitoksen liiketoiminnasta maksamien palkkojen määrästä palkkasumman 2 086 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 1,16 prosenttia palkasta.

Työttömyysvakuuttamisen raja nousee 1 200 eurosta 1 300 euroon vuodelle 2019.

Palkansaajan sosiaalivakuutusmaksut

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 1,50 prosenttia. Kunnallisverotuksessa verotettavan tulon perusteella määrättävä sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu on työtulosta 0 prosenttia. Muiden kuin päivärahamaksun perusteena olevien tulojen osalta määrättävä sairaanhoitomaksu on taas 1,61 prosenttia.

Työtulojen perusteella perittävän sairausvakuutuksen päivärahamaksu on 1,54 prosenttia, jos tulo on vähintään 14 282 euroa. Sitä alemmasta työtulosta ei määrätä päivärahamaksua. YEL-vakuutetuilta perittävän päivärahamaksun määrä on 1,77 prosenttia .

Palkansaajan maksut ovat seuraavat:

 • eläkevakuutusmaksu 18–52-vuotiailla ja yli 62-vuotiailla 6,75 %, 53–62-vuotiailla 8,25 %
 • sairaanhoitomaksu 0 %
 • eläkkeistä ja muista ansiotuloista, joista ei peritä päivärahamaksua, peritään sairaanhoi-tomaksua 1,61 %
 • päivärahamaksu, jos työtulo on vähintään 14 282 euroa, on 1,54 % ja YEL-vakuutetuilla lisäksi 0,23 %
 • ns. minipidätys on siten 1,54 %. Sitä peritään Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin kuuluvalta työskentelevältä rajoitetusti verovelvolliselta, ellei hän osoita kuuluvansa asuinvaltionsa sosiaaliturvan piiriin. Sama määrä peritään ulkomaille töihin lähtevän ns. vakuutuspalkasta silloin, kun hän kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin.

Työnantajan vuosi-ilmoitus annetaan viimeistä kertaa

Vuodelta 2018 annettavat vuosi-ilmoitukset annetaan pääsääntöisesti 31.1.2019 mennessä. Tästä poikkeavasti voidaan antaa seuraavat ilmoitukset:

 • työnantajan, rajoitetusti verovelvollisen ja osinkojen vuosi-ilmoitukset sähköisesti viimeistään 4.2.2019
 • korkotulon lähdeveronalaiset korot viimeistään 15.2.2019
 • ammattiyhdistysjäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut viimeistään 20.2.2019.
 • osakaslainat viimeistään 24.2.2019.

Työnantajan vuosi-ilmoitus sekä rajoitetusti verovelvollisen vuosi-ilmoitus palkkatietojen osalta annetaan viimeistä kertaa. Vuodesta 2019 vastaavat tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin. Samalla oma-aloitteisten verojen veroilmoitus työnantajasuorituksista sekä veron tunnuksilla 25 ja 69 annetaan viimeistä kertaa joulukuulta 2018.

Verohallinnon luontoisetupäätöksessä uusi etu

Verohallinto on antanut luontoisetupäätöksen vuodelle 2019. Päätöksessä on uusi etu: auton lataussähkön kuukausittainen arvo on 30 euroa. Asuntoedun rakennetta on aluejaottelun osalta muutettu. Helsingin postinumeroiden mukaan määräytyvä aluejako eroaa hieman vuoden 2018 luontoisetupäätöksessä käytetystä jaottelusta.

Verohallinto on antanut myös lukuisia muita päätöksiä ja ohjeita.

Lähde: Fokus Ennakkoperintä-teoksen ajankohtaiskatsaus 

****

Tomi Peltomäki päivittää Ennakkoperintä-teosta. Tutustu teokseen tästä.

Lue lisää: