Voiko kilpailukieltosopimuksen tehdä asiakaskadon estämiseksi?

Toimimme alalla, jossa asiakastoimeksiannot ovat keskeinen menestymisen perusta. Asiakkuudet myös henkilöityvät, koska sama työntekijä saattaa palvella samaa asiakasta monta vuotta. Voidaanko tällöin suojaamistoimenpiteenä tehdä työntekijän kanssa kilpailukieltosopimus, ettei työntekijä vaihtaessaan työpaikkaa vie asiakkuuksia mennessään?

Kuva: Arlington Research / Unsplash

Työsuhteeseen liittyvästä erityisen painavasta syystä voidaan tehdä kilpailukieltosopimus. Kilpailukieltosopimuksella voidaan rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä työsuhteen päätyttyä työsopimus esimerkiksi sellaisen yrityksen kanssa, joka harjoittaa työnantajan kanssa kilpailevaa elinkeinoa, ammattia tai muuta toimintaa.

Kilpailukieltosopimuksella voidaan myös rajoittaa työntekijän oikeutta harjoittaa kilpailevaa toimintaa omaan lukuunsa. Kilpailukieltosopimus voi rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä uusi, kilpaileva työsopimus tai harjoittaa kilpailevaa ammattia enintään kuuden kuukauden ajan. Kilpailunrajoituksen kestoaika voi olla enintään vuosi, jos työntekijän voidaan katsoa saaneen kohtuullisen korvauksen kiellosta aiheutuvasta haitasta.

Kilpailukieltosopimukseen voidaan ottaa määräys vahingonkorvauksen sijasta tuomittavasta sopimussakosta, joka saa enimmäismäärältään vastata työntekijän työsuhteen päättymistä edeltäneen kuuden kuukauden palkkaa. Jollei sopimussakosta ole sovittu, se määräytyy työsopimuslain vahingonkorvaussäännösten mukaan. Sopimussakosta sovitaan yleisesti, koska vahingon toteen näyttäminen voi olla vaikeaa. Sopimussakkoa voidaan kuitenkin sovitella vahingonkorvauslain mukaan.

Arvioitaessa sitä, onko kilpailukieltosopimuksen solmimiselle riittävät eli erityisen painavat perusteet, otetaan huomioon työnantajan toiminnan laatu ja suojan tarve, joka johtuu liikesalaisuuden ylläpitämisestä tai työnantajan työntekijälle järjestämästä erityiskoulutuksesta. Edelleen otetaan huomioon työntekijän asema ja tehtävät. Tämä merkitsee, että kilpailukieltosopimusta ei voida tehdä yleensä sellaisen työntekijän kanssa, jolla ei ole sellaista asemaa, että hän tietää tai pääsee tutkimaan esim. työnantajan salassa pidettäviä liikesalaisuuksia
Tiedot asiakastoimeksiannoista, asiakasrekistereistä ja asiakassopimuksista ovat sellaisia liikesalaisuuksia, jotka on oikeuskäytännössä katsottu perusteeksi tehdä pätevä kilpailukieltosopimus työntekijän kanssa.

Voimassa olevan hallitusohjelman mukaisesti valmistelussa on hallituksen esitys työsopimuslain kilpailukieltoa koskevan säännöksen muuttamiseksi niin, että korvausvelvollisuus laajennettaisiin kaikkiin kilpailukieltosopimuksiin. Tehdyn esitysluonnoksen mukaan, jos rajoitusajaksi on sovittu enintään kuusi kuukautta, on työntekijälle maksettava rajoitusajalta korvaus, joka vastaa 40 prosenttia työntekijän palkasta. Jos rajoitusajaksi on sovittu yli kuusi kuukautta ja enintään yksi vuosi työsuhteen päättymisestä, on työntekijälle maksettava rajoitusajalta korvaus, joka vastaa 60 prosenttia työntekijän palkasta. Lakimuutoksen aikaisin voimaantuloajankohta on 1.1.2021, mikäli eduskunta tulevan hallituksen esityksen hyväksyy. Voimaantulosäännöksessä huomioidaan olemassa olevien kilpailukieltosopimusten pätevyys ja annetaan mahdollisuus työnantajalle irtisanoa voimassaoleva kilpailukieltosopimus.

**

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Lisää työoikeudesta esimerkiksi seuraavissa Hietalan ja Kaivannon teoksissa:

101 kysymystä ja vastausta henkilöstöjärjestelyistä yritysten muutos- ja poikkeustilanteissa (2020)

Työpaikalla nähtävänä oltava lainsäädäntö 2021 (tulossa joulukuu 2020)

 

Lue lisää: