Uusi yhteistoimintalaki vuoden 2022 alusta lukien

Uusi yhteistoimintalaki on eduskunnan käsiteltävänä. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022. Työoikeuden asiantuntijat Harri Hietala ja Keijo Kaivanto avaavat uudistusta.

Uudessa laissa on kolme kokonaisuutta

Uusi yhteistoimintalaki muodostuisi kolmesta kokonaisuudesta, jotka ovat jatkuva vuoropuhelu työpaikoilla, muutostilanteita koskevat neuvottelut ja henkilöstön edustus yritysten hallinnossa. Näistä ensiksi mainittu on osittain uusi sääntelykokonaisuus. Muutosneuvotteluja koskevat säännökset vastaavat hyvin pitkälle nykytilaa. Sama koskee henkilöstön edustusta yritysten hallinnossa. Sitä koskevat säännökset ovat nyt omassa laissaan.

Lain soveltamisala

Lakia sovellettaisiin yrityksiin ja yhteisöihin, joiden palveluksessa työskentelee vähintään 20 työntekijää. Säännöksiä hallintoedustajasta sovellettaisiin laissa lueteltuihin yritystyyppeihin, joissa työskentelee Suomessa vähintään 150 työntekijää. Lakia ei sovellettaisi valtion tai kuntien virastoissa tai laitoksissa. Edellä mainitut henkilömäärärajat vastaavat nyt voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Jatkuva vuoropuhelu

Lain mukaan työnantajan ja henkilöstön edustajien olisi käytävä vuoropuhelua säännöllisesti. Vuoropuhelussa olisi käsiteltävä muun muassa: 

  • yrityksen tai yhteisön taloudellista tilannetta
  • työpaikan sääntöjä ja käytäntöjä
  • henkilöstön rakennetta
  • henkilöstön osaamistarpeita
  • työhyvinvointia. 

Vuoropuhelun toteuttamisesta käytännössä sovitaan työpaikoilla. Vuoropuhelua tulee käydä neljä kertaa vuodessa, jos yrityksessä on vähintään 30 työntekijää. Jos työntekijöitä on 20–29, vuoropuhelu tulee järjestää vähintään kaksi kertaa vuodessa. Silloin, kun yrityksessä ei ole valittu henkilöstön edustajaa, riittää vuoropuhelu kerran vuodessa niiden henkilöstöryhmien osalta, joilla edustajaa ei ole. Edellä olevista määristä saa sopia toisin, mutta ei alle yhden.

Keskeinen osa vuoropuhelua on työyhteisön kehittämissuunnitelman laatiminen ja ylläpitäminen. Tällä suunnitelmalla korvataan nykyinen henkilöstö- ja koulutussuunnitelma.

Muutosneuvottelut

Muutosneuvotteluja koskevat säännökset kattavat sekä sellaiset muutokset, jotka työnantaja voi toteuttaa työnjohto-oikeudellaan, että sellaiset neuvottelut, jotka edeltävät irtisanomis- tai lomautusperustetta edellyttäviä päätöksiä. Jos kyseessä on vähentämistilanne, ovat säännökset hyvin yksityiskohtaisia. Muutosneuvotteluja koskevat säännökset on ryhmitelty uudelleen ja niihin on lisätty säännös henkilöstön edustajien tekemien aloitteiden käsittelystä. Muuten näiden säännösten sisältö vastaa nykyistä oikeustilaa.

Hallintoedustus

Henkilöstön edustuksesta yrityksen hallinnossa on nykyisin säädetty omassa laissa. Säännökset siirretään yhteistoimintalakiin. Henkilöstön edustus edistää tiedonkulkua ja tuo henkilöstön tietämyksen päätöksentekoon. 

Säännökset vastaavat pääosin nykyistä lakia. Suurimpana muutoksena on se, että uuden lain mukaan henkilöstön edustusta ei voida sopimallakaan toteuttaa toimielimessä, joka ei käsittele laaja-alaisesti yrityksen asioita. Käytännössä näitä elimiä ovat johtoryhmä, hallitus ja hallintoneuvosto. Tämän muutoksen osalta lakiin on ehdotettu 18 kuukauden siirtymäaikaa.

**

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Lisää työoikeudesta esimerkiksi seuraavissa Harri Hietalan ja Keijo Kaivannon teoksissa:

Uusi yhteistoimintalaki käytännössä (Hietala – Kaivanto, Alma Talent, ilmestyy lokakuussa 2021)

Esimiehen käsikirja 2021 (Hietala – Kaivanto – Pystynen, Alma Talent 2021)

Työsopimus ja johtajasopimus (Hietala – Kaivanto, Alma Talent, 2021)

Työpaikalla nähtävänä oltava lainsäädäntö 2022 (Hietala – Kaivanto, Alma Talent, 2021)

Lue lisää: