Uudet asetukset määrittävät kuntien raportoimien taloustietojen aikataulun ja sisällön

Valtioneuvosto on antanut asetukset kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta ja tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista. Asetukset koskevat kuntien lisäksi kuntayhtymiä.

Kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta annetun asetuksen (524/2020) mukaan kuntien on toimitettava taloutta koskevat tiedot Valtiokonttorin taloustietovarantoon sen ylläpitämän tietojärjestelmän edellyttämässä muodossa. Tietojen toimittamisen aikataulu vaihtelee taloustietojen sisällön mukaan ja noudattaa pääosin nykyisiä kuntien velvoitteita toimittaa taloutta koskevia tietoja Tilastokeskukselle ja muille viranomaisille.

Valtioneuvoston asetuksella kunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista (525/2020) säädetään tilinpäätöslaskelmien kaavoista ja tilinpäätöksen liitetiedoista. Laskelmakaavat ja liitetiedot ovat kuntien nykyistä tilinpäätöksen sisältöä vastaavia. Asetuksella säädetään lisäksi neljännesvuosi- ja puolivuosikatsausten sisällöstä. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto voi jatkossakin antaa ohjeita ja lausuntoja tilinpäätöksestä ja osavuosikatsauksista.

Asetukset tulevat voimaan 1.1.2021. Niitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuotta 2021 koskeviin taloustietoihin.

Lähde: valtioneuvoston tiedote.

Lue lisää: