Tulorekisteri tuo muutoksia työeläkelakeihin

Hallitus esittää muutoksia työeläkelakeihin, työtapaturma- ja ammattitautilainsäädäntöön sekä rikoslakiin. Muutokset liittyvät tulotietojärjestelmästä eli ns. tulorekisteristä annettuun lakiin.

Jatkossa eläketurvan järjestämisen laiminlyönnistä määrättävä seuraamus olisi nimeltään laiminlyöntimaksu ja sen määräisi Valtiokonttori eläkelaitoksen sijaan. Jatkossa palkkatietoja koskevan työnantajan ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnin seuraamuksista säädettäisiin laissa tulotietojärjestelmästä.

Työeläkelakien työansioiden kohdentamista koskevia säännöksiä täsmennettäisiin niin, että kohdentaminen tehtäisiin mahdollisimman pitkälle nykyistä vastaavalla tavalla myös tulorekisterin käyttöönoton jälkeen. Myös nykyistä maksuperiaatetta vahvistettaisiin.

Lisäksi työeläkelakeihin ehdotetaan eläketurvan järjestämisaikaan ja ilmoitusvelvollisuuteen liittyviä teknisluonteisia muutoksia. Muutokset johtuvat tulorekisterin käyttöönotosta.

Myös työtapaturma- ja ammattitautilakiin ehdotetaan muutosta, jossa 28 päivän ajalta maksettavaa päivärahaa määritettäessä työansiota ei enää otettaisi huomioon päivän tarkkuudella vahinkotapahtumasta taaksepäin. Tällä tavoin tieto vahingoittuneen työansiosta saataisiin tulorekisteristä.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle 13.6.2018. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019. Työtapaturma- ja ammattitautilain tulorekisterin käyttöönotosta johtuvat muutokset ja maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain muutokset sekä rikoslain muutos tulisivat voimaan 1.1.2020.

Lähde: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Lue lisää: