Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat ja saadut tiedot - unohdinko ottaa ne huomioon tilinpäätöksessä?

Kolme vaihetta, jotka tilinpäätöksen laatijan tulee ottaa erityisesti huomioon tilinpäätöspäivämäärän jälkeen sekä toimintaohje niitä varten.

Kuva: Amy Hirschi, Unsplash

Tilikauden jälkeisten tapahtumien ja tietojen arviointi tilinpäätöksessä saattaa jäädä helposti huomioimatta, koska niiden osalta ei ole erillisiä saldovahvistuksia tai kirjanpidon tositteita, joiden mukaan ne automaattisesti tulisivat kirjattavaksi tai esitettäväksi tilinpäätöksessä.

Tässä kolme vaihetta, joiden osalta tilinpäätöksen laatijan tulee erityisesti huomioida tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat tai tiedot, jotka on saatu tilinpäätöspäivämäärän jälkeen. 

1. Tilinpäätöksen jälkeinen aikaväli, joka koskee saatuja tietoja ennen tilinpäätöskäsittelyä

Kun tilinpäätös ja toimintakertomus laaditaan (10.2.2020), niin kaikki poistot ja arvonalennukset vastaavista sekä velkojen arvon lisäykset samoin kuin kaikki päättyneeseen tai aikaisempiin tilikausiin liittyvät, ennakoitavissa olevat vastuut ja mahdolliset menetykset tulee huomioida, vaikka ne tulisivat tietoon vasta tilikauden päättymisen jälkeen.  Kuviossa aikaväli A (kuvio löytyy alla).

Suurimmat virheellisyydet tai riskit liittyvät seuraaviin omaisuuseriin, koska niiden arviointiin liittyy aina jossakin määrin arvionvaraisuutta:

 • aineettomien hyödykkeiden arvostus- ja poistoperiaatteet
 • osakkuus- tai omistusyhteysyritysten arvostus
 • vaihto-omaisuuden alimman arvon periaatteen soveltaminen
 • osakaslainojen arvostus
 • myynti- ja muiden saamisten arvostus.

2. Tilinpäätöksen jälkeinen aikaväli, jonka ajalta tilintarkastaja arvioi saatuja tietoja ennen tilintarkastuskertomuksen antamisesta

Toiminnan jatkuvuuden arviointi

Toiminnan jatkuvuusperiaate (KPL 3:3) on yksi tilinpäätösperiaatteista. Keskeinen kysymys on: Ovatko jotkin edellä kuvatut arvostamiseen tai taloudellisen aseman arvioimiseen liittyvät seikat niin merkittäviä, että ne vaarantaisivat yrityksen kyvyn jatkaa toimintaansa?

Mikäli näin olisi, niin yrityksen omaisuuden arvostamisessa ei voida käyttää jatkuvuusperiaatetta, vaan omaisuus tulisi arvostaa realisointiarvoonsa käyvän arvon mukaisesti.

Tilintarkastaja joutuu ottamaan kantaa aina jatkuvuusperiaatteen toteutumiseen ja tilintarkastaja ulottaa arvioinnin tilikauden jälkeisiin tapahtumiin ja saatuihin tietoihin aina tilintarkastuskertomuksen antamispäivään asti. Kuviossa aikaväli B.

3. Aikaväli, joka tulee ottaa huomioon varojen jakamiseen liittyvässä ehdotuksessa ja päätöksenteossa

Kun hallitus ehdottaa varojen jakoa (OYL 13:3) toimintakertomuksessa tai liitetiedoissa, niin jaossa on otettava huomioon tilinpäätöksen laatimisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa tapahtuneet olennaiset muutokset. Kuviossa tilinpäätöshetki ja aikaväli C.

Koska varojen jaossa tulee ottaa huomioon tasetestin (OYL 13:5 Jaettava määrä) lisäksi myös maksukyvyn (OYL 13:2 Maksukyky) arviointi varojen jaon hetkellä, niin hallituksen aikaisempaa ehdotusta yhtiökokoukselle tulee mahdollisesti päivittää, mikäli taloudellisessa asemassa on tapahtunut olennaisia muutoksia.
Suurimmat taloudelliseen aseman arviointiin vaikuttavat seikat voivat olla muun muassa seuraavia:

 • yritysjärjestelyt
 • tulipalot ja muut vastaavat vahinkotapahtumat
 • vienti- tai tuontikiellot
 • suurien asiakkuuksien menettäminen
 • veroriidat
 • oman pääoman negatiivisuus (OYL 20:23§)
 • liiketoiminnan tappiollisuus
 • suuret luottotappiot
 • tulevan tilikauden näkymät ja tulos- ja rahoituslaskelmat
 • riita-asiat / oikeuden käynnit, joiden taloudelliset vaikutukset olisivat olennaisia
 • rahoitusehtojen noudattamismahdollisuudet (kovenantit)
 • mahdollisuudet saada lisärahoitusta
 • mahdollisuudet realisoida omaisuutta
 • mahdollisuus maksaa velkojansa
 • omistajilla ei ole mahdollisuutta yrityksen lisärahoittamiseen
 • suuret investoinnit.

Kirjanpitäjän ja tilinpäätöksen laatijan toimintaohje:

 1. Tiedustele/pyydä vastuuhenkilöiltä juuri ennen tilinpäätöskokousta tiedot siitä, onko tilinpäätöspäivämäärän jälkeen ollut olennaisia tapahtumia tai saatu uutta tietoa, jotka tulisi ottaa huomioon omaisuuserien arvostuksessa tai liitetietojen esittämisessä.
 2. Valmistaudu toimittamaan tilintarkastajalle aineistoa ja tietoja ennen tilintarkastuskertomuksen antamista tulevan tilikauden osalta aina tilintarkastuskertomuksen antamispäivämäärään asti.
 3. Tiedustele/pyydä vastuuhenkilöiltä juuri ennen yhtiökokousta tiedot siitä, onko taloudellisessa asemassa tapahtunut olennaisia muutoksia hallituksen tilinpäätöksen laadinnan jälkeen, joiden takia hallituksen ehdotusta varojen jaosta tai aikataulusta tulisi päivittää.

***

KHT-tilintarkastaja Jukka Hämäläinen

Löydät aina ajantasaisen tiedon Jukka Hämäläisen Fokus Osakeyhtiön tilinpäätösmallit ja ohjeistus -teoksesta (Alma Talent).

Alma Talent Fokus sisältää yli 40 digitaalista hakuteosta juridiikasta, taloushallinnosta ja verotuksesta. Katso koko Fokuksen valikoima.

 

 

 

 

Lue lisää: