Tietosuojavaltuutettu: tietosuojalain myöhästyminen aiheuttaa toimivaltavajeen

Uudessa blogikirjoituksessaan tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio kiirehtii tietosuojalakia ja haluaa kiinnittää huomiota ongelmakohtiin, jotka sen myöhästymisestä aiheutuu: "Kun tietosuojavaltuutetulta puuttuu edes osa asetuksen mukaisista tehokkaista korjaavista toimivaltuuksista, oikeuden saaminen hidastuu.", Aarnio toteaa.

"Tietosuojavaltuutetun lakisääteisenä tehtävänä on huolehtia toimialaansa kuuluvista kansainvälisistä tehtävistä. Näin ollen meidän kuuluisi hoitaa tietosuoja-asetuksen 57 artiklan mukaisia tehtäviä ilman 58 artiklassa säädettyjä kaikkia valtuuksia. Toisin sanottuna tietosuojavaltuutetun asema ja tehtävät on määritelty, mutta toimivalta odottaa kansallista tietosuojalakia."

Tietosuojavaltuutetun toimistossa odotetaan uutta tietosuojalakia, koska sen puute estää organisaation uudistamisen käynnistämisen. Lain valmistelussa on esitetty kahta apulaistietosuojavaltuutettua, joilla kummallakin olisi itsenäiset toimivaltuudet. Aarnio pitää hyvänä ajatusta, että tämä kolmikko voisi esimerkiksi määrittää hallinnolliset seuraamukset. Vaihtoehtona saattaa myös olla asiantuntijalautakunta tai jokin muu monijäseninen toimielin. Aarnion toteaa, että tällä hetkellä myöskään käsittelyn prosesseja ei pystytä  suunnittelemaan ja niistä tiedottaminen on vaikeaa. Oikeuden saanti on siis muuttumassa tehottomammaksi.

Aarnion mukaan tietosuojavaltuutetun toimistossa joudutaan analysoimaan jokainen kantelu ja sen käsittely siihen liittyvän kansallisen lain toimivallan kannalta. Kysymys voi olla tilanteesta, jossa ei ole kansallista liikkumavaraa, mutta jonka ratkaiseminen voi tapahtua nykyisten toimivaltojen puitteissa. Toisaalta on olemassa myös tilanteita, joissa sovelletaan tietosuoja-asetusta, mutta joiden ratkaisemiseen tietosuojavaltuutetulla tai tietosuojavaltuutetun toimistolla ei ole tehokkaita toimivaltuuksia.

Lähde: tietosuojavaltuutetun blogi

Lue koko yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 Suomen Laki -hakupalvelussa.

Lue lisää: