Tietopaketti työaikalain kokonaisuudistuksesta

Eduskunnan kirjastossa on valmistunut tietopaketti työaikalain uudistamisesta.

Nykyinen työaikalaki  on vuodelta 1996  (605/1996). Elinkeinorakenteen muutokset, yritysten kansainvälinen ja kotimainen toimintaympäristö sekä työn tekemisen tavat ovat muuttuneet viimeisten 20 vuoden aikana. Tästä syystä voimassa oleva lainsäädäntö on päivitettävä vastaamaan nykypäivän tarpeita.  

Pääperiaatteiden osalta lakiuudistuksessa on tarkoitus pidättäytyä voimassa olevan työaikalain sääntelytavassa. Merkittävin uudistus olisi joustotyöaika ajasta ja paikasta riippumattomassa työssä. Joustotyöaikaa noudatettaessa työntekijä itse päättäisi työajastaan sekä työntekopaikastaan ja työnantaja puolestaan määrittelisi tehtävät ja niitä koskevat tavoitteet sekä kokonaisaikataulun. 

Säädöshanke perustuu pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelmaan liittyvään toimeenpanosuunnitelmaan.

Työaikalain kokonaisuudistusta selvittänyt kolmikantainen työryhmä sai mietintönsä valmiiksi kesäkuun lopussa 2017. Lausuntokierros työryhmän esityksestä uudeksi työaikalaiksi päättyi 1.9.2017. Lausuntoja annettiin yhteensä 79 taholta. Hallituksen esitys eduskunnalle työaikalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 158/2018 vp) annettiin 27.9.2018. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020.

Lähde: eduskunta.

Lue lisää: