Täydentävä talousarvio turvaa panostukset luonnonsuojeluun

19,5 miljoonan euron lisärahoituksella jatketaan jo käynnistyneitä, luonnon köyhtymisen pysäyttämiseen tähtääviä hankkeita.

”Luontomme köyhtyy, koska elinympäristöt ovat heikentyneet. Käännämme nyt kurssia urakalla ja kunnostamme arvokkaita luontotyyppejä, kuten soita, perinnebiotooppeja, lehtoja, paahdeympäristöjä, pienvesiä ja lintukosteikoita enemmän kuin koskaan ennen. On tärkeää, että hyvin käyntiin lähtenyt työ pysyy vauhdissa”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen toteaa.

Heikentyneitä elinympäristöjä parantavaan Helmi-ohjelmaan ohjataan seitsemän miljoonan euron lisäys vuonna 2021. Ohjelmassa on vuoden 2020 aikana tehty selvityksiä ja suunnitelmia sekä tarvittavia säädösmuutoksia konkreettisten kunnostustoimien lisäksi. Nyt ohjelma pääsee vauhtiin haastavissakin käytännön kunnostushankkeissa koko maassa. Helmi-ohjelman ennallistamis- ja hoitotoimien lisäännyttyä myös Metsähallituksen työmäärä kasvaa, minkä vuoksi Metsähallituksen julkisiin hallintotehtäviin osoitetaan kuuden miljoonan euron lisäys vuonna 2021. Rahaa ohjataan myös luonnonsuojelualueiden kestävyyteen sekä virkistyskäytön rakenteiden ja käytäntöjen kehittämiseen.

Luonnonsuojelualueiden hankintaan ohjataan 6,5 miljoonan euron lisäys ensi vuodelle. Ely-keskuksiin on rekrytoitu työvoimaa suojelualueiden toteuttamiseen, ja maanomistajien kasvava kiinnostus on lisännyt suojeltavaksi tarjottavia metsiä ja soita ja siten perustettavien suojelualueiden määrää.

Lappeenrannan Green Leaf -hankkeelle tukea

Lappeenrannan kaupungin Green Leaf 2021 -vuoden tukemiseen varataan 225 000 euroa. Lappeenranta voitti Euroopan vihreimmän kaupungin eli European Green Leaf 2021 -tittelin Euroopan komission järjestämässä kilpailussa.  Lappeenranta tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä. Green Leaf –vuodelle on suunniteltu erilaisia tapahtumia, kansainvälisiä webinaareja, luontokohteiden ehostamista ja toimintaa sidosryhmien kanssa.

Panostuksia vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäisemiseksi jatketaan

Vuokra-asukkaiden talousongelmia ehkäisevään ASTA-kokeiluhankkeeseen ohjataan 750 000 euroa, mikä mahdollistaa sen, että hanketta jatketaan myös vuonna 2021. Hankkeen tavoitteena on vähentää talouden hallinnan ongelmista kärsivien vuokra-asukkaiden velkoja sekä häätöjä, palauttaa luotto- ja vakuutuskelpoisuus sekä kannustaa kotitalouksia parempaan talouden- ja elämänhallintaan.

ASTA-hankkeessa on kehitetty vuokra-asukkaiden talousneuvontaa, jossa talousnäkökulma on nivottu entistä vahvemmin osaksi asumisneuvontaa. Asumisneuvonta on erittäin tehokas keino asunnottomuuden vähentämiseksi. ASTA-hankkeessa kunnat, vuokrataloyhtiöt ja järjestöt kehittävät kokeiluita, joissa luodaan ja vakiinnutetaan paikallisia, moniammatillisia toimintamalleja vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäisemiseen.

Lähde: ympäristöministeriön tiedote.

Lue lisää: