Tammikuussa 2022 voimaan tulevaa lainsäädäntöä – I osa

Suomen Laki -toimituksen keräämiä tietoja uusista säädöksistä ja säädösmuutoksista, jotka tulevat voimaan tammikuussa.

Tammikuussa 2022 tulevat voimaan muun muassa seuraavat säädökset ja säädösmuutokset. Tätä listausta varten lainsäädäntöä on seurattu Suomen Säädöskokoelman numeroon 1190/2021, joka on ilmestynyt 22.12.2021. Vuoden vaihteen säädösseuranta jatkuu uutisessa Tammikuussa 2022 voimaan tulevaa lainsäädäntöä – II osa.

 • Teatteri- ja orkesterilaki on korvattu L:lla 1082/2020.
 • L opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta on muutettu L:lla 1083/2020.
 • Sairausvakuutuslaki on muutettu L:lla 1157/2020.
 • Sairausvakuutuslaki on muutettu L:lla 1158/2020
 • VNA Valtion ydinjätehuoltorahaston varoista annettavien lainojen yleisistä ehdoista on muutettu VNA :lla 363/2021.
 • VNA ydinjätehuollon kustannuksiin varautumisesta on muutettu VNA :lla 364/2021.
 • L asumisoikeusasunnoista on korvattu L:lla 393/2021.
 • VNA sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnasta vuonna 2022 on korvattu VNA:lla 405/2021.
 • Verontilityslaki on muutettu L:lla 477/2021.
 • Työterveyshuoltolaki on muutettu L:lla 555/2021.
 • OKMA ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta on muutettu OKMA:lla 596/2021.
 • L kaupankäynnistä rahoitusvälineillä on muutettu L:lla 598/2021.
 • L Finanssivalvonnasta on muutettu L:lla 599/2021.
 • L Finanssivalvonnan valvontamaksusta on muutettu L:lla 601/2021.
 • Sijoituspalvelulaki on muutettu L:lla 602/2021.
 • L valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista on korvattu L:lla 728/2021.
 • VNA seulonnoista on muutettu VNA:lla 752/2021.
 • VvMA kunnan taloustietojen toimittamiseen sovellettavasta tietosisällöstä ja teknisistä kuvauksista koskien tilikautta 2022 on korvattu VvMA:lla 815/2021.
 • VNA perusopetuksen jälkeisen koulutuksen valtakunnallisesta hakumenettelystä on korvattu VNA:lla 834/2021.
 • OKMA opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa on muutettu OKMA:lla 837/2021.
 • OpMA opiskelijaksi ottamisen perusteista lukiokoulutuksessa on korvattu OpMA:lla 838/2021.
 • SosTMA sosiaali- ja terveysministeriön maksullisista suoritteista on korvattu SosTMA:lla 854/2021.
 • SosTMA terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuista on korvattu SosTMA:lla 868/2021.
 • MtMA eräiden elintarvikkeiden alkuperämaan ilmoittamisesta on muutettu MtMA:lla 885/2021.
 • SosTMA palkkakertoimesta vuodelle 2019 on korvattu SosTMA :lla 896/2021.
 • SosTMA työeläkeindeksistä vuodelle 2019 on korvattu SosTMA :lla 897/2021.
 • MtMA Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuosina 2017–2019 on korvattu MtMA:lla 902/2021.
 • VHp vuonna 2019 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta on korvattu VHp:lla 903/2021.
 • VNA valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2019 on korvattu VNA:lla 904/2021.
 • OKMA ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista on muutettu OKMA:lla 905/2021.
 • VHp pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä on korvattu VHp:lla 909/2021.
 • VHp metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta on korvattu VHp:lla 910/2021.
 • L vapaasta sivistystyöstä on muutettu L:lla 912/2021.
 • L eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä on muutettu L:lla 913/2021.
 • L eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta on muutettu L:lla 915/2021.
 • Ympäristönsuojelulaki on muutettu L:lla 916/2021.
 • Jätelaki on muutettu L:lla 917/2021.
 • L EU-ympäristömerkistä on muutettu L:lla 918/2021.
 • L asumisoikeusasunnoista on muutettu L:lla 919/2021.
 • SosTMA työntekijän eläkelain 82 §:ssä tarkoitetun elinaikakertoimen antamisesta on korvattu L:lla 926/2021.
 • Uusi VNA menettelyistä asiakkaan tuntemiseksi ja riskitekijöistä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä VNA:lla 929/2021.
 • A sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista on muutettu VNA:lla 931/2021.
 • SosTMA työntekijän työeläkevakuutusmaksuprosenteista vuonna 2019 on korvattu SosTMA:lla 937/2021.
 • SosTMA yrittäjän työeläkevakuutusmaksuprosenteista ja maatalousyrittäjän työeläkevakuutusmaksun perusprosenteista vuonna 2019 on korvattu SosTMA:lla 938/2021.
 • Arvopaperimarkkinalaki on muutettu L:lla 942/2021.
 • L työeläkevakuutusyhtiöistä on muutettu L:lla 949/2021.
 • Työntekijän eläkelaki on muutettu L:lla 950/2021.
 • L maksuperusteisista lisäeläkejärjestelyistä eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa on korvattu L:lla 951/2021.
 • Yrittäjän eläkelaki on muutettu L:lla 952/2021.
 • Sairausvakuutuslaki on muutettu L:lla 953/2021.
 • L Finanssivalvonnasta on muutettu L:lla 954/2021.
 • L Finanssivalvonnan valvontamaksusta on muutettu L:lla 955/2021.
 • L eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta on muutettu L:lla 956/2021.
 • L elinkeinotulon verottamisesta on muutettu L:lla 957/2021 ja L:lla 1144/2021.
 • L vaihtoehtorahastojen hoitajista on muutettu L:lla 958/2021.
 • L työnantajan sairausvakuutusmaksusta on muutettu ??????:lla 959/2021.
 • Merimieseläkelaki on muutettu L:lla 960/2021 ja L:lla 1009/2021.
 • Vakuutusyhtiölaki on muutettu L:lla 961/2021.
 • L vapaaehtoisten lisäeläkejärjestelyjen tasa-arvoistamisesta on muutettu L:lla 962/2021.
 • L työttömyysetuuksien rahoituksesta on muutettu L:lla 963/2021.
 • L rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta on muutettu L:lla 964/2021.
 • Työntekijän eläkelain voimaanpanolaki on muutettu L:lla 965/2021.
 • Sijoituspalvelulaki on muutettu L:lla 966/2021.
 • Työtapaturma- ja ammattitautilaki on muutettu L:lla 967/2021.
 • Julkisten alojen eläkelaki on muutettu L:lla 968/2021.
 • L luottolaitostoiminnasta on muutettu L:lla 969/2021.
 • L yrittäjän eläkelain voimaanpanosta on muutettu L:lla 970/2021.
 • Kilpailulaki on muutettu L:lla 971/2021.
 • L rahoitusvakausviranomaisesta on muutettu L:lla 972/2021.
 • L ulkomaisista vakuutusyhtiöistä on muutettu L:lla 973/2021.
 • L Finanssivalvonnasta on muutettu L:lla 976/2021.
 • Uusi L kliinisestä lääketutkimuksesta L:lla 983/2021.
 • L lääketieteellisestä tutkimuksesta on muutettu L:lla 984/2021.
 • Lääkelaki on muutettu L:lla 985/2021.
 • Rikoslaki on muutettu L:lla 986/2021.
 • L yhdenvertaisuusvaltuutetusta on muutettu L:lla 988/2021.
 • Kiinteistönmuodostamislaki on muutettu L:lla 989/2021.
 • Kaivoslaki on muutettu L:lla 990/2021.
 • Yksityistielaki on muutettu L:lla 991/2021.
 • L kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta on muutettu L:lla 992/2021.
 • L liikennejärjestelmästä ja maanteistä on muutettu L:lla 993/2021.
 • Ratalaki on muutettu L:lla 994/2021.
 • Kiinteistörekisterilaki on muutettu L:lla 995/2021.
 • L kiinteistötoimitusmaksusta on muutettu L:lla 996/2021.
 • Väylämaksulaki on muutettu L:lla 1000/2021.
 • Sairausvakuutuslaki on muutettu L:lla 1004/2021.
 • Sairausvakuutuslaki on muutettu L:lla 1005/2021.
 • Työntekijän eläkelaki on muutettu L:lla 1006/2021.
 • Yrittäjän eläkelaki on muutettu L:lla 1007/2021.
 • Maatalousyrittäjän eläkelaki on muutettu L:lla 1008/2021.
 • Julkisten alojen eläkelaki on muutettu L:lla 1010/2021.
 • Kansaneläkelaki on muutettu L:lla 1011/2021.
 • L takuueläkkeestä on muutettu L:lla 1012/2021.
 • Eläketukilaki on muutettu L:lla 1013/2021.
 • L eläkkeensaajan asumistuesta on muutettu L:lla 1014/2021.
 • VNA sairausvakuutusmaksujen maksuprosenteista vuonna 2022 on korvattu VNA:lla 1016/2021.
 • Uusi SosTMA ammattitutkintostipendin määrästä SosTMA:lla 1017/2021.
 • Työsopimuslaki on muutettu L:lla 1018/2021.
 • Merityösopimuslaki on muutettu L:lla 1019/2021.
 • Päästökauppalaki on muutettu L:lla 1020/2021.
 • VHp vuodelta 2019 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista on korvattu VHp:lla 1021/2021.
 • OKMA näkövammaisten kirjaston suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2019 on korvattu OKMA:lla 1022/2021.
 • OKMA Kansallisgallerian maastavientilupapäätöksen maksullisuudesta vuosina 2019–2020 on korvattu OKMA:lla 1023/2021.
 • OikMA suojaosuuden määrästä määräajoin maksettavan palkan ulosmittauksessa on korvattu OikMA:lla 1033/2021.
 • OikMA velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä on muutettu OikMA:lla 1034/2021.
 • VNA ympäristöministeriöstä on muutettu VNA:lla 1035/2021.
 • VNA korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon maksuista on korvattu VNA:lla 1037/2021.
 • VNA hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta on muutettu VNA:lla 1038/2021.
 • VNA eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteista vuonna 2021 on korvattu VNA:lla 1039/2021.
 • VHp verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2019 on korvattu VHp:lla 1045/2021.
 • UMA ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista on muutettu UMA:lla 1046/2021.
 • YMA ympäristöministeriön työjärjestyksestä on muutettu YMA:lla 1047/2021.
 • Luettelo kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2019 on korvattu luettelo:lla 1048/2021.
 • MtMA Luonnonvarakeskuksen maksullisista suoritteista on korvattu MtMA:lla 1055/2021.
 • TEMA Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista on korvattu TEMA:lla 1057/2021.
 • L tupakkaverosta on muutettu L:lla 1063/2021.
 • Työaikalaki on muutettu L:lla 1067/2021.
 • L eläintunnistusjärjestelmästä on korvattu L:lla 1069/2021.
 • L eläimistä saatavista sivutuotteista on muutettu L:lla 1070/2021.
 • Eläinlääkintähuoltolaki on muutettu L:lla 1071/2021.
 • L maatalouden tukien toimeenpanosta on muutettu L:lla 1072/2021.
 • Eläintautilaki on muutettu L:lla 1073/2021.
 • L sakon täytäntöönpanosta on muutettu L:lla 1074/2021.
 • Sairausvakuutuslaki on muutettu L:lla 1075/2021.
 • VNA sotainvalidien puolisoiden ja leskien sekä sotaleskien kuntoutuksesta vuonna 2021 on korvattu VNA:lla 1076/2021.
 • VNA eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille vuonna 2021 maksettavasta rintama-avustuksesta on korvattu VNA:lla 1077/2021.
 • VNA naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan toimikunnasta on muutettu VNA:lla 1078/2021.
 • VvMA valtiovarainministeriön maksullisista suoritteista on korvattu VvMA:lla 1079/2021.
 • OKMA Museoviraston suoritteiden maksullisuudesta on korvattu OKMA:lla 1080/2021.
 • VNA porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2018 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista on korvattu VNA :lla 1084/2021.
 • VH:n työjärjestys on korvattu VH:lla 1086/2021.
 • VHp veroilmoituksen ja kiinteistötietojen ilmoituksen antamisesta on korvattu VHp:lla 1090/2021.
 • Kiinteistönmuodostamisasetus on muutettu VNA:lla 1091/2021.
 • Uusi VNA vesialan osaamisen kasvun ja kansainvälistymisen hankkeisiin vuosina 2022–2026 myönnettävästä valtionavustuksesta VNA:lla 1092/2021.
 • VNA elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista on muutettu VNA:lla 1093/2021.
 • OKMA Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ja kuvaohjelmalautakunnan suoritteiden maksullisuudesta vuosina 2018–2019 on korvattu OKMA:lla 1094/2021.
 • SosTMA eläkkeen kertasuorituskertoimista on korvattu SosTMA:lla 1095/2021.
 • SosTMA työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista on korvattu SosTMA:lla 1097/2021.
 • SosTMA työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten on muutettu SosTMA:lla 1098/2021.
 • VHp valmisteverovelvolliseksi rekisteröitymisessä ilmoitettavista tiedoista on korvattu VHp:lla 1099/2021.
 • VHp oma-aloitteisten verojen valmisteveroilmoituksessa annettavista tiedoista on korvattu VHp:lla 1100/2021.
 • VHp sähköverkonhaltijan, sähköntuottajan, verottoman sähkövarastonpitäjän ja sähkön edelleen luovuttajan annettavista tuensaajakohtaisista tiedoista on korvattu VHp:lla 1101/2021.
 • MtMA porovahinkolautakunnan suoritteista vuonna 2021 perittävistä maksuista on korvattu MtMA:lla 1102/2021.
 • MtMA puutavaran virallisesta mittauksesta, valvontamittauksesta ja mittauslautakunnan käsittelystä perittävästä maksusta vuosina 2018 ja 2019 on korvattu MtMA:lla 1103/2021.
 • VHp yleisestä tiedonantovelvollisuudesta on korvattu VHp:lla 1104/2021.
 • Valtioneuvoston kanslian A valtioneuvoston kanslian suoritteiden maksullisuudesta on korvattu VNA:lla 1105/2021.
 • VHp sääntöjen vastaisesti tai muuta kuin kaupallista myyntiä varten maahantuodun muun tupakkaa sisältävän tuotteen verotusarvosta on korvattu VHp:lla 1106/2021.
 • VHp ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä on korvattu VHp:lla 1109/2021.
 • OpMp eräiden valtion oppilaitosten maksullisista suoritteista on korvattu OpMp:lla 1110/2021.
 • Arvonlisäverolaki on muutettu L:lla 1113/2021.
 • L ammatillisesta koulutuksesta on muutettu L:lla 1118/2021.
 • VHp maksujärjestelyssä noudatettavasta menettelystä on korvattu VHp:lla 1120/2021.
 • OikMA tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2019–2021 on korvattu OikMA:lla 1121/2021.
 • OikMA tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta on korvattu OikMA:lla 1122/2021.
 • OikMA eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista vuosina 2019–2021 on korvattu OikMA:lla 1123/2021.
 • Asevelvollisuuslaki on muutettu L:lla 1128/2021.
 • Siviilipalveluslaki on muutettu L:lla 1129/2021.
 • Arpajaisverolaki on muutettu L:lla 1130/2021.
 • L vuoden 2019 tuloveroasteikosta on korvattu L:lla 1131/2021.
 • Tuloverolaki on muutettu L:lla 1132/2021.
 • L ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta on muutettu L:lla 1133/2021.
 • L Harmaan talouden selvitysyksiköstä on muutettu L:lla 1134/2021.
 • VvMA Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta on korvattu VvMA:lla 1135/2021.
 • VvMA Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuonna 2019 on korvattu VvMA:lla 1136/2021.
 • VvMA Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta vuosina 2018–2019 on korvattu VvMA:lla 1137/2021.
 • VvMA rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista on korvattu VvMA:lla 1138/2021.
 • VvMA vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista on korvattu VvMA:lla 1139/2021.
 • MtMA eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista on korvattu MtMA:lla 1140/2021.
 • L verotusmenettelystä on muutettu L:lla 1142/2021.
 • Arvonlisäverolaki on muutettu L:lla 1143/2021.
 • L Euroopan talousalueella sijaitsevan tytäryhtiön lopullisen tappion konsernivähennyksestä on muutettu L:lla 1145/2021.
 • Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki on muutettu L:lla 1146/2021.
 • L ammattipätevyyden tunnustamisesta on muutettu L:lla 1147/2021.
 • L sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista on muutettu L:lla 1149/2021.
 • VNA ammatillisesta koulutuksesta on muutettu VNA:lla 1150/2021.
 • L tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista on muutettu L:lla 1151/2021.
 • MtMA kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta on korvattu MtMA:lla 1152/2021.
 • MtMA kiinteistötoimitusmaksusta vuosina 2018 ja 2019 on korvattu MtMa:lla 1153/2021.
 • MtMA Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista on korvattu MtMA:lla 1154/2021.
 • Uusi L Sallan kansallispuistosta L:lla 1155/2021.
 • YMA Metsähallituksen eräiden julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista vuosina 2018 ja 2019 on korvattu YMA:lla 1156/2021.
 • MtMA kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista on korvattu MtMA:lla 1157/2021.
 • L Punkaharjun luonnonsuojelualueesta on muutettu L:lla 1160/2021.
 • VNA ympäristövaikutusten arviointimenettelystä on muutettu VNA:lla 1163/2021.
 • L sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta on muutettu L:lla 1164/2021.
 • L kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta on muutettu L:lla 1165/2021.
 • L metsätuhojen torjunnasta on muutettu L:lla 1168/2021.
 • L tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä vuosina 2013 ja 2014 on muutettu L:lla 1169/2021.
 • Varainsiirtoverolaki on muutettu L:lla 1170/2021.
 • PlMA sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista on muutettu PlMA:lla 1171/2021.
 • Autoverolaki on muutettu L:lla 1172/2021.
 • Ajoneuvoverolaki on muutettu L:lla 1173/2021.
 • SisMA suojelupoliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2021 on korvattu SisMA:lla 1174/2021.
 • SisMA Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2019 on korvattu SisMA:lla 1175/2021.
 • Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys on muutettu P:lla 1176/2021.
 • L eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotuksesta on muutettu L:lla 1177/2021.
 • Tuloverolaki on muutettu L:lla 1178/2021.
 • L alkoholi- ja alkoholijuomaverosta on muutettu L:lla 1179/2021.
 • VNA eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa on muutettu VNA:lla 1180/2021.
 • Terveydensuojelulaki on muutettu L:lla 1187/2021.
 • Sotilasavustuslaki on muutettu L:lla 1188/2021.
 • L työttömyysetuuksien rahoituksesta on muutettu L:lla 1189/2021.
 • OKMA Kansallisarkiston suoritteiden maksullisuudesta on korvattu OKMA:lla 1190/2021.

Tätä listausta varten lainsäädäntöä on seurattu Suomen Säädöskokoelman numeroon 1190/2021, joka on ilmestynyt 22.12.2021. 

Lue lisää: