Tammikuussa 2022 voimaan tulevaa lainsäädäntöä – II osa

Suomen Laki -toimituksen keräämiä tietoja uusista säädöksistä ja säädösmuutoksista, jotka tulevat voimaan tammikuussa.

Tammikuussa 2022 tulevat voimaan muun muassa seuraavat säädökset ja säädösmuutokset. Vuodenvaihteen säädösseuranta on alkanut uutisessa Tammikuussa 2022 voimaan tulevaa lainsäädäntöä – I osa. Tätä listausta varten lainsäädäntöä on seurattu Suomen Säädöskokoelman numerosta 1190/2021 numeroon 1310/2021, joka on ilmestynyt 22.12.2021:

 • OKMA Kansallisarkiston suoritteiden maksullisuudesta on korvattu OKMA:lla 1190/2021.
 • SisMA poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2019 on korvattu SisMA:lla 1191/2021.
 • Uusi SisMA vapaaehtoisen paluun avustuksesta SisMA:lla 1192/2021.
 • MtMA Ruokaviraston maksullisista suoritteista on korvattu MtMA:lla 1193/2021.
 • MtMA viljakasvien siemenkaupasta on muutettu MtMA:lla 1194/2021.
 • Uusi SosTMA eläkelaitoksen, lisäeläkelaitoksen ja vakuutuskassan toimintasuunnitelmasta SosTMA:lla 1195/2021.
 • Uusi SosTMA eläkelaitoksen, lisäeläkelaitoksen ja vakuutuskassan tilinpäätöksestä SosTMA:lla 1196/2021.
 • VvMA vuoden 2019 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta on korvattu VvMA:lla 1197/2021.
 • MtMA nurmi- ja rehukasvien siemenkaupasta on muutettu MtMA:lla 1198/2021.
 • LiikMA matkalippujen tarkastajilta ja tarkastuksessa apuna olevilta järjestyksenvalvojilta vaadittavasta koulutuksesta on korvattu LiikMA:lla 1200/2021.
 • VHp pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävistä on korvattu VHp:lla 1201/2021.
 • VHp veroilmoituksessa annettavista tiedoista on korvattu VHp:lla 1202/2021.
 • SosTMA turkistuottajille järjestettävien lomituspalvelujen enimmäismääristä vuonna 2019 on korvattu SosTMA:lla 1204/2021.
 • SosTMA poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2019 on korvattu SosTMA:lla 1205/2021.
 • SosTMA työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2019 myönnettävästä avustuksesta on korvattu SosTMA:lla 1206/2021.
 • VvMA Valtiokonttorin maksullisista suoritteista on korvattu VvMA:lla 1207/2021.
 • Eduskunnan kanslian OS on muutettu OS:lla 1209/2021.
 • Eduskunnan työjärjestys on muutettu P:lla 1210/2021.
 • L sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta on muutettu L:lla 1215/2021.
 • L nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta on muutettu L:lla 1216/2021.
 • L maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta on muutettu L:lla 1217/2021.
 • L oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä on muutettu L:lla 1218/2021.
 • Valmisteverotuslaki on muutettu L:lla 1219/2021.
 • Tartuntatautilaki on muutettu L:lla 1221/2021.
 • L liikenteen palveluista on muutettu L:lla 1222/2021.
 • VNA ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi on korvattu VNA:lla 1223/2021.
 • Sijoituspalvelulaki on muutettu L:lla 1226/2021.
 • VNA ammatillisesta koulutuksesta on muutettu VNA:lla 1227/2021.
 • VNA ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelystä on muutettu VNA:lla 1229/2021.
 • VNA aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2019 ja 2020 on korvattu VNA:lla 1230/2021.
 • L valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä on muutettu L:lla 1234/2021.
 • Perusopetuslaki on muutettu L:lla 1235/2021.
 • Lukiolaki on muutettu L:lla 1236/2021.
 • L ammatillisesta koulutuksesta on muutettu L:lla 1237/2021.
 • Uusi L tutkimustietovarannosta L:lla 1238/2021.
 • L sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä on muutettu L:lla 1239/2021.
 • TEMA Energiaviraston maksullisista suoritteistaon muutettu TEMA:lla 1240/2021.
 • VNA juurikäävän torjunnasta on muutettu VNA:lla 1241/2021.
 • Kuluttajansuojalaki on muutettu L:lla 1242/2021.
 • Vaalilaki on muutettu L:lla 1248/2021.
 • L julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista on muutettu L:lla 1250/2021.
 • L elinkeinotulon verottamisesta on muutettu L:lla 1251/2021.
 • L Eduskunnan kirjastosta on kumottu L:lla 1252/2021.
 • LiikMA Ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista on korvattu LiikMA:lla 1253/2021.
 • LiikMA Väyläviraston maksullisista suoritteista on korvattu LiikMA:lla 1254/2021.
 • LiikMA Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista on korvattu LiikMA:lla 1255/2021.
 • LiikMA Liikenne- ja viestintäviraston sähköiseen viestintään liittyvistä suoritteista perittävistä maksuista on korvattu LiikMA:lla 1256/2021.
 • LiikMA hallinnollisista taajuusmaksuista ja Liikenne- ja viestintäviraston taajuushallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista on korvattu LiikMA:lla 1257/2021.
 • VNA elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020 on korvattu VNA:lla 1259/2021.
 • L verotusmenettelystä on muutettu L:lla 1265/2021.
 • Opintotukilaki on muutettu L:lla 1266/2021.
 • Rikoslaki on muutettu L:lla 1267/2021.
 • Pakkokeinolaki on muutettu L:lla 1268/2021.
 • Poliisilaki on muutettu L:lla 1269/2021.
 • L lentoliikenteen matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden torjunnassa on muutettu L:lla 1270/2021.
 • L sähköisen viestinnän palveluista on muutettu L:lla 1271/2021.
 • Rikosrekisterilaki on muutettu L:lla 1272/2021.
 • L julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista on muutettu L:lla 1273/2021.
 • L vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista on muutettu L:lla 1274/2021.
 • L julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista on muutettu L:lla 1275/2021.
 • Lastensuojelulaki on muutettu L:lla 1276/2021.
 • VNA geenitekniikkalain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta on korvattu VNA:lla 1277/2021.
 • A tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista on muutettu VNA:lla 1278/2021.
 • VNA arvonlisäverosta on muutettu VNA:lla 1279/2021.
 • Valtioneuvoston ohjesääntö on muutettu VNA:lla 1280/2021.
 • VNA puutavaran poiskuljettamista koskevasta aluejaosta on korvattu VNA:lla 1281/2021.
 • VNA Itä-Lapin luonnonsuojelualueista on muutettu VNA:lla 1282/2021.
 • TEMA Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista on korvattu TEMA:lla 1283/2021.
 • Arpajaislaki on muutettu L:lla 1284/2021.
 • L henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa on muutettu L:lla 1285/2021.
 • L rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä on muutettu L:lla 1286/2021.
 • L oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa on muutettu L:lla 1287/2021.
 • L sakon täytäntöönpanosta on muutettu L:lla 1288/2021.
 • Uusi L vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta L:lla 1289/2021.
 • VNA meriliikenteen tukemisesta on muutettu VNA:lla 1290/2021.
 • L kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta on muutettu L:lla 1291/2021.
 • SisMA Pelastusopiston maksullisista suoritteista on korvattu SisMA:lla 1292/2021.
 • SisMA Hätäkeskuslaitoksen maksullisista suoritteista on korvattu SisMA:lla 1293/2021.
 • SosTMA Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen suoritteiden maksullisuudesta on korvattu SosTMA:lla 1294/2021.
 • Uusi VNA tilapäisistä poikkeuksista EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisesta käytöstä VNA:lla 1297/2021.
 • PlMA asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista on muutettu PlMA:lla 1298/2021.
 • VNA Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta on muutettu VNA:lla 1299/2021.
 • Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskoroista on korvattu  1300/2021.

Lue lisää: