Tammikuussa 2021 voimaan tulevaa lainsäädäntöä 2/3

Suomen Laki -toimituksen keräämiä tietoja uusista säädöksistä ja säädösmuutoksista, jotka tulevat voimaan tammikuussa.

Tätä listausta varten Suomen säädöskokoelmasta on seurattu numerot 928–1060/2020.

Katso myös Tammikuussa 2021 voimaan tulevaa lainsäädäntöä osa 1/3 , Tammikuussa 2021 voimaan tulevaa lainsäädäntöä 3/3 ja  Vuoden 2021 alusta voimaan tulevia verohallinnon päätöksiä

 • VNA evankelis-luterilaisen kirkon ja Kansaneläkelaitoksen henkilöstön eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirrosta ja kustannusten korvaamisesta Kevalle on korvattu VNA:lla 928/2020.
 • VNA eräiden maataloustuotteiden hintaselvityksiin liittyvistä ilmoituksista on muutettu VNA:lla 929/2020.
 • VNA alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetussa laissa tarkoitetuista tukialueista on muutettu VNA:lla 930/2020.
 • VNA työttömyysturvalain täytäntöönpanosta on muutettu VNA:lla 933/2020.
 • PlMA asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista on muutettu PiMA:lla 934/2020.
 • OikMA oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista vuosina 2019–2020 on korvattu OikMA:lla 935/2020.
 • OKMA Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ja kuvaohjelmalautakunnan suoritteiden maksullisuudesta vuosina 2018–2019 on korvattu OKMA:lla 936/2020.
 • Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys on muutettu kirkolliskokouksen päätöksellä 937/2020.
 • SosTMA turkistuottajille järjestettävien lomituspalvelujen enimmäismääristä vuonna 2019 on korvattu SosTMA:lla 940/2020.
 • SosTMA työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta on korvattu SosTMA:lla 941/2020.
 • VNA tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnasta on muutettu VNA:lla 946/2020.
 • VNA tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta on muutettu VNA:lla 947/2020.
 • VNA televisio- ja radiotoiminnasta on muutettu VNA:lla 948/2020.
 • VNA työehtosopimuslaissa tarkoitettujen hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta on korvattu VNA:lla 949/2020.
 • VNA sotainvalidien puolisoiden ja leskien sekä sotaleskien kuntoutuksesta vuonna 2019 on korvattu VNA:lla 950/2020.
 • VNA eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille vuonna 2019 maksettavasta rintama-avustuksesta on korvattu VNA:lla 951/2020.
 • VNA ympäristönsuojelusta on muutettu VNA:lla 952/2020.
 • VH:n työjärjestys on korvattu VH:n työjärjestyksellä 954/2020.
 • L oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä on korvattu L:lla 955/2020.
 • L viranomaisten toiminnan julkisuudesta on muutettu L:lla 956/2020.
 • L Oikeusrekisterikeskuksesta on muutettu L:lla 957/2020.
 • Arpajaisverolaki on muutettu L:lla 958/2020.
 • L valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta on muutettu L:lla 959/2020.
 • L ulkomaanedustuksen korvauksista on muutettu L:lla 960/2020.
 • Arvonlisäverolaki on muutettu L:lla 961/2020.
 • L biopolttoaineista ja bionesteistä on muutettu L:lla 967/2020 ja L:lla 968/2020.
 • VvMA Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuonna 2019 on korvattu VvMA:lla 969/2020.
 • VvMA Tullin suoritteiden maksullisuudesta on korvattu VvMA:lla 970/2020.
 • SosTMA työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista on muutettu SosTMA:lla 971/2020.
 • SosTMA työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten on muutettu SosTMA:lla 972/2020.
 • LiikMA Liikenne- ja viestintäviraston sähköiseen viestintään liittyvistä suoritteista perittävistä maksuista on muutettu LiikMA:lla 973/2020.
 • LiikMA Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista on muutettu LiikMA:lla 974/2020.
 • LiikMA hallinnollisista taajuusmaksuista ja Liikenne- ja viestintäviraston taajuushallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista on muutettu LiikMA:lla 975/2020.
 • MtMA kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista on korvattu MtMA:lla 984/2020.
 • MtMA kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta on korvattu MtMA:lla 985/2020.
 • L vammaisetuuksista on muutettu L:lla 986/2020.
 • Rintamasotilaseläkelaki on muutettu L:lla 987/2020.
 • L takuueläkkeestä on muutettu L:lla 989/2020.
 • L eläkkeensaajan asumistuesta on muutettu L:lla 990/2020.
 • Kansaneläkelaki on muutettu L:lla 991/2020.
 • Kansanterveyslaki on muutettu L:lla 992/2020.
 • L eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta on muutettu L:lla 993/2020.
 • L julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta on muutettu L:lla 994/2020.
 • MtMA Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista on korvattu MtMA:lla 995/2020.
 • MtMA kiinteistötoimitusmaksusta vuosina 2018 ja 2019 on korvattu MtMA:lla 996/2020.
 • Väylämaksulaki on muutettu L:lla 997/2020.
 • L työttömyysetuuksien rahoituksesta on muutettu L:lla 998/2020.
 • L koulutuksen korvaamisesta on muutettu L:lla 999/2020.
 • OKMA yleisistä kielitutkinnoista perittävistä maksuista on korvattu OKMA:lla 1002/2020.
 • SisMA sisäministeriön suoritteiden maksullisuudesta on korvattu SisMA:lla 1003/2020.
 • TEMA Energiaviraston maksullisista suoritteista on muutettu TEMA:lla 1008/2020.
 • PlMA sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista on muutettu PlMA:lla 1010/2020.
 • VvMA Valtiokonttorin maksullisista suoritteista on muutettu VvMA:lla 1011/2020.
 • MtMA eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan suoritteista perittävistä maksuista on korvattu MtMA:lla 1012/2020.
 • MtMA kunnaneläinlääkärin maksullisista suoritteista on korvattu MtMA:lla 1013/2020.
 • L puolustushallinnon rakennuslaitoksesta on korvattu L:lla 1018/2020 Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä.
 • L valtion liikelaitoksista on muutettu L:lla 1019/2020.
 • L julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta on muutettu L:lla 1020/2020.
 • Sähkömarkkinalaki on muutettu L:lla 1021/2020.
 • L julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta on muutettu L:lla 1022/2020.
 • L nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta on muutettu L:lla 1032/2020.
 • L sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta on muutettu L:lla 1033/2020.
 • L maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta on muutettu L:lla 1034/2020.
 • VvMA Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta on muutettu VvMA:lla 1035/2020.
 • Uusi VNA autoverotuksen verotarkastuksesta 1036/2020.
 • VNA oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä on muutettu VNA:lla 1037/2020.
 • VNp kihlakuntajaosta on muutettu VNp :lla 1038/2020.
 • Tieliikennelaki on muutettu L:lla 1040/2020 ja L:lla 1043/2020.
 • Ajokorttilaki on muutettu L:lla 1041/2020.
 • L sakon täytäntöönpanosta on muutettu L:lla 1042/2020.
 • Opintotukilaki on muutettu L:lla 1045/2020.
 • L ammatillisesta koulutuksesta on muutettu L:lla 1048/2020.
 • L liikenteen palveluista on muutettu L:lla 1049/2020.
 • L opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta on muutettu L:lla 1050/2020.
 • L valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä on muutettu L:lla 1051/2020.
 • VNA eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta on muutettu VNA:lla 1053/2020.
 • L ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta on muutettu L:lla 1054/2020.
 • L koulutuksen korvaamisesta on muutettu L:lla 1055/2020.
 • L taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä on muutettu L:lla 1056/2020.
 • Uusi Laki valtiontakuusta covid-19-rokotteen vakuuttamiseksi 1058/2020.
 • Kiinteistöverolaki on muutettu L:lla 1060/2020.

Lue lisää: