Tammikuussa 2021 voimaan tulevaa lainsäädäntöä 1/3

Suomen Laki -toimituksen keräämiä tietoja uusista säädöksistä ja säädösmuutoksista, jotka tulevat voimaan tammikuussa.

Tätä vuoden 2021 alusta voimaan tulevien säädösten ja säädösmuutosten listausta varten Suomen säädöskokoelmaa on seurattu  numeroon 927/2020 saakka.

Seuranta jatkuu uutisessa Tammikuussa 2021 voimaan tulevaa lainsäädäntöä 2/3.

Katso myös Vuoden 2021 alusta voimaan tulevia verohallinnon päätöksiä.

Tammikuussa tulevat voimaan seuraavat säädökset ja säädösmuutokset:

 • VNA ammattikorkeakouluista on muutettu VNA:lla 116/2019.
 • OKMA ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen laskentakriteereistä on korvattu OKMA:lla 117/2019.
 • VNA yliopistoista on muutettu VNA:lla 118/2019.
 • OKMA yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä on korvattu OKMA:lla 119/2019.
 • L rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta on muutettu L:lla 522/2019.
 • L verotusmenettelystä on muutettu L:lla 523/2019.
 • L oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä on muutettu L:lla 525/2019.
 • L verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta on muutettu L:lla 526/2019.
 • L sakon ja rikesakon määräämisestä on muutettu L:lla 602/2019.
 • Rikoslaki on muutettu L:lla 603/2019.
 • L sakon täytäntöönpanosta on muutettu L:lla 604/2019.
 • Vankeuslaki on muutettu L:lla 605/2019.
 • Uusi laki 695/2019 korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta.
 • Terveydenhuoltolaki on muutettu L:lla 696/2019.
 • Sairausvakuutuslaki on muutettu L:lla 697/2019.
 • Yliopistolaki on muutettu L:lla 698/2019.
 • Ammattikorkeakoululaki on muutettu L:lla 699/2019.
 • Potilasvahinkolaki on korvattu L:lla 948/2019.
 • Uusi laki 949/2019 Potilasvakuutuskeskuksesta.
 • Vakuutussopimuslaki on muutettu L:lla 950/2019.
 • Liikennevakuutuslaki on muutettu L:lla 951/2019.
 • Työntekijän eläkelaki on muutettu L:lla 952/2019.
 • Yrittäjän eläkelaki on muutettu L:lla 953/2019.
 • Merimieseläkelaki on muutettu L:lla 954/2019.
 • Maatalousyrittäjän eläkelaki on muutettu L:lla 955/2019.
 • Julkisten alojen eläkelaki on muutettu L:lla 956/2019.
 • Vakuutusyhtiölaki on muutettu L:lla 957/2019.
 • L vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista on muutettu L:lla 958/2019.
 • L liikennevahinkolautakunnasta on korvattu L:lla liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta 959/2019.
 • L henkilövahinkoasiain neuvottelukunnasta on muutettu L:lla 962/2019.
 • L Finanssivalvonnasta on muutettu L:lla 963/2019.
 • L Finanssivalvonnan valvontamaksusta on muutettu L:lla 964/2019.
 • VNp maakunnista on korvattu VNp:lla 978/2019.
 • Sairausvakuutuslaki on muutettu L:lla 1475/2019.
 • Työntekijän eläkelaki on muutettu L:lla 1476/2019.
 • Yrittäjän eläkelaki on muutettu L:lla 1477/2019.
 • Merimieseläkelaki on muutettu L:lla 1478/2019.
 • Julkisten alojen eläkelaki on muutettu L:lla 1479/2019.
 • Uusi VvMp 4/2020 kuntajaon muuttamisesta Maskun kunnan ja Nousiaisten kunnan välillä.
 • Ahvenanmaan itsehallintolaki on muutettu L:lla 98/2020.
 • Arvopaperimarkkinalaki on muutettu L:lla 317/2020.
 • MtMA nautaeläinten tunnistamisesta on muutettu MtMA:lla 413/2020.
 • Uusi VNp 443/2020 Kankaanpään kaupungin ja Honkajoen kunnan yhdistymisestä.
 • Julkisten alojen eläkelaki on muutettu L:lla 453/2020.
 • L Suomen Pankin virkamiehistä on muutettu L:lla 454/2020.
 • L Kevasta on muutettu L:lla 455/2020.
 • Työntekijän eläkelaki on muutettu L:lla 456/2020.
 • Merimieseläkelaki on muutettu L:lla 457/2020.
 • L valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta on muutettu L:lla 458/2020.
 • Kansaneläkelaki on muutettu L:lla 459/2020.
 • L Eläketurvakeskuksesta on muutettu L:lla 460/2020.
 • Eläketukilaki on muutettu L:lla 461/2020.
 • L työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä on muutettu L:lla 462/2020.
 • Työttömyysturvalaki on muutettu L:lla 463/2020.
 • L Kevasta on muutettu L:lla 514/2020.
 • Uusi VNA 524/2020 kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta.
 • Uusi VNA 525/2020 kunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista.
 • VNp pelastustoimen alueista on muutettu VNp:lla 528/2020.
 • Uusi SosTMA 533/2020 potilasvakuutuslain 49 §:ssä tarkoitetun suhdeluvun määräämisestä ja ennakkoarvion perusteista sekä 50 §:ssä tarkoitettujen jakojärjestelmää koskevien osuuksien maksamisesta.
 • Ilmailulaki on muutettu L:lla 534/2020.
 • L liikenteen palveluista on muutettu L:lla 535/2020.
 • L eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista on muutettu L:lla 536/2020.
 • L eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta on muutettu L:lla 537/2020.
 • L puolustusvoimista on muutettu L:lla 538/2020.
 • Rajavartiolaki on muutettu L:lla 539/2020.
 • Poliisilaki on muutettu L:lla 540/2020.
 • L sähköisen viestinnän palveluista on muutettu L:lla 541/2020.
 • Uusi TPA 655/2020 sosiaalihuollon ammattihenkilöiden kelpoisuusvaatimuksiin ja ammattitoimintaan liittyvien eräiden hallinto- ja valvontatehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla.
 • MtMA kalatalousalueiden yleisavustuksen jakoperusteista on korvattu MtMA:lla 668/2020.
 • VvMA eräiden hallinnon yhteisten sähköisen asioinnin tukipalveluiden tuottamisesta on muutettu VvMA:lla 681/2020.
 • Uusi VvMA 694/2020 kunnan taloustietojen toimittamiseen sovellettavasta tietosisällöstä ja teknisistä kuvauksista koskien tilikautta 2021.
 • L kuntouttavasta työtoiminnasta on muutettu L:lla 702/2020.
 • SosTMA terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuista on korvattu SosTMA:lla 704/2020.
 • Kemikaalilaki on muutettu L:lla 711/2020.
 • L kosmeettisista valmisteista on muutettu L:lla 712/2020.
 • VNA Verohallinnon yksiköistä on korvattu VNA:lla 713/2020.
 • SosTMA palkkakertoimesta vuodelle 2019 on korvattu SosTMA:lla 715/2020.
 • SosTMA työeläkeindeksistä vuodelle 2019 on korvattu SosTMA:lla 716/2020.
 • Uusi YMA 718/2020 eräiden rakennuksen teknisten järjestelmien energiatehokkuuden vaatimuksista.
 • PlMA asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista on muutettu PlMA:lla 737/2020.
 • SosTMA maataloussyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen perusturva- ja valtionosuuden ja korvausvastuun täydennysmaksun suorittamisesta on muutettu SosTMA:lla 738/2020.
 • Vaalilaki on muutettu L:lla 741/2020.
 • L sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta on muutettu L:lla 744/2020.
 • L Eläketurvakeskuksesta on muutettu L:lla 745/2020.
 • VNA maatalousyrittäjän eläkelain täytäntöönpanosta on muutettu VNA:lla 746/2020.
 • Uusi SosTMA 756/2020 liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta.
 • SosTMA työntekijän eläkelain 82 §:ssä tarkoitetun elinaikakertoimen antamisesta on korvattu SosTMA:lla 757/2020.
 • Valmisteverotuslaki on muutettu L:lla 766/2020.
 • L nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta on muutettu L:lla 767/2020.
 • L sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta on muutettu L:lla 768/2020.
 • L virvoitusjuomaverosta on muutettu L:lla 769/2020.
 • L alkoholi- ja alkoholijuomaverosta on muutettu L:lla 770/2020.
 • L eräiden juomapakkausten valmisteverosta on muutettu L:lla 771/2020.
 • L tupakkaverosta on muutettu L:lla 772/2020.
 • Jäteverolaki on muutettu L:lla 773/2020.
 • L yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta on muutettu L:lla 774/2020.
 • L öljysuojarahastosta on muutettu L:lla 775/2020.
 • Autoverolaki on korvattu L:lla 777/2020.
 • Ajoneuvoverolaki on muutettu L:lla 778/2020.
 • Ajoneuvolaki on muutettu L:lla 779/2020.
 • Hallinto-oikeuslaki on muutettu L:lla 780/2020.
 • Ennakkoperintälaki on muutettu L:lla 781/2020.
 • L verotusmenettelystä on muutettu L:lla 782/2020.
 • L oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä on muutettu L:lla 783/2020.
 • Arvonlisäverolaki on muutettu L:lla 784/2020.
 • L biopolttoöljyn käytön edistämisestä on muutettu L:lla 802/2020.
 • L Energiavirastosta on muutettu L:lla 803/2020.
 • OikMA suojaosuuden määrästä määräajoin maksettavan palkan ulosmittauksessa on korvattu OikMA:lla 806/2020.
 • OikMA velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä on muutettu OikMA:lla 807/2020.
 • SosTMA työntekijän työeläkevakuutusmaksuprosenteista vuonna 2019 on korvattu SosTMA:lla 808/2020.
 • SosTMA yrittäjän työeläkevakuutusmaksuprosenteista ja maatalousyrittäjän työeläkevakuutusmaksun perusprosenteista vuonna 2019 on korvattu SosTMA:lla 809/2020.
 • OKMA Kansallisgallerian maastavientilupapäätöksen maksullisuudesta vuosina 2019–2020 on korvattu OKMA:lla 812/2020.
 • OKMA näkövammaisten kirjaston suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2019 on korvattu OKMA:lla 813/2020.
 • VNA Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunnasta on muutettu VNA:lla 816/2020.
 • VNA sairausvakuutusmaksujen maksuprosenteista vuonna 2020 on korvattu VNA:lla 819/2020.
 • VNA eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteista vuonna 2020 on korvattu VNA:lla 820/2020.
 • Uusi VNA 830/2020 valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetussa laissa säädettyjen korvausten enimmäismäärien tarkistamisesta.
 • VNA valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2019 on korvattu VNA:lla 831/2020.
 • VNA lampaiden suojelusta on muutettu VNA:lla 832/2020.
 • VNA ilmailulta rajoitetuista alueista on muutettu VNA:lla 833/2020.
 • Uusi VNA 835/2020 korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon maksuista.
 • VNA porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2018 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista on korvattu VNA:lla 836/2020.
 • MtMA tuettavaa rakentamista koskevista lammas- ja vuohirakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista on muutettu MtMA:lla 838/2020.
 • L nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta on muutettu L:lla 886/2020.
 • L alkoholi- ja alkoholijuomaverosta on muutettu L:lla 887/2020.
 • Puoluelaki on muutettu L:lla 904/2020.
 • Ympäristönsuojelulaki on muutettu L:lla 905/2020.
 • Ympäristönsuojelulaki on muutettu L:lla 906/2020.
 • Vesilaki on muutettu L:lla 907/2020.
 • PlMA asevelvollisten varusmiespalveluksen aloittamispäivistä vuosina 2016–2023 on korvattu PlMA:lla 910/2020.
 • Uusi L 911/2020 Ahvenanmaan itsehallintolaissa tarkoitetun tasoitusperusteen muuttamisesta.
 • L tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta on muutettu L:lla 912/2020.
 • Päästökauppalaki on muutettu L:lla 913/2020.
 • L työttömyysetuuksien rahoituksesta on muutettu L:lla 914/2020.
 • Työttömyyskassalaki on muutettu L:lla 915/2020.
 • Työttömyysturvalaki on muutettu L:lla 916/2020.
 • L yleisestä asumistuesta on muutettu L:lla 917/2020.
 • Uusi SosTMA 926/2020 potilasvakuutuksen henkilövahingon johdosta suoritettavan jatkuvan korvauksen sijasta maksettavan kertakaikkisen korvauksen laskemisperusteista.
 • YMA rakennusten paloturvallisuudesta on muutettu YMA:lla 927/2020.

Seuranta jatkuu uutisessa Tammikuussa 2021 voimaan tulevaa lainsäädäntöä 2/3

ja uutisessa Tammikuussa 2021 voimaan tulevaa lainsäädäntöä 3/3.

Katso myös Vuoden 2021 alusta voimaan tulevia verohallinnon päätöksiä.

Lue lisää: