Taimiaineistolaki muuttuu

Muutoksella saatetaan voimaan EU:n taimiaineistoa koskevien direktiivien muutokset. Samassa yhteydessä muutoksia tehdään myös hedelmäkasveja koskeviin varmennetun tuotannon ja taimiaineiston vähimmäisvaatimuksiin. Taimiaineistolaissa säädetään puutarhakasvien taimiaineiston tuotannosta, markkinoinnista ja maahantuonnista. Laki tulee voimaan 30.6.2020.

Taimiaineistolain (1205/1994) muutoksessa taimiaineistoja koskeviin säännöksiin lisättiin nyt tarpeelliset kasvinterveyttä koskevat vaatimukset.  Tarkoituksena on parantaa kasvinterveys- ja taimiaineistoa koskevien säännösten yhdenmukaisuutta ja siten vähentää toimijoiden hallinnollista taakkaa.

Taimiaineiston laatuun vaikuttavat tuhoojat ja niiden estämistä koskevat toimenpiteet listataan tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön asetuksella direktiivin mukaisesti.

Tarkoitus turvata myös taimiaineiston laatu

Taimiaineiston ulkoista laatua koskevien vaatimusten tarkoituksena on varmistaa myytävän taimiaineiston laatu jatkokasvatuksen kannalta.

Myytävällä taimiaineistolla pitää olla edellytykset normaaliin kasvuun niin terveyden kuin ulkoisen laadun puolesta.

Tavoitteena estää kasvintuhoojien leviäminen

Kasvinterveyden ja taimiaineiston valvonnan tavoitteena on estää kasvinterveyslainsäädännössä mainittujen vaarallisten kasvintuhoojien leviäminen Suomeen ja todettujen esiintymien hävittäminen.

Lisäksi valvonnan tavoitteena on varmistaa, että markkinoitavat, maahantuotavat ja maasta vietävät kasvituotteet täyttävät muut kasvinterveyslain sekä taimiaineistolain asettamat vaatimukset.

Uusi kansallinen kasvinterveyslaki (1110/2019) tuli voimaan 14.12.2019. Lailla on annettu EU:n kasvinterveysasetusta täydentäviä säännöksiä.

Lähde: maa- ja metsätalousministeriön tiedote.

Lue lisää: