Syyskuussa 2020 voimaan tulevaa lainsäädäntöä

Suomen Laki -toimituksen keräämiä tietoja uusista säädöksistä ja säädösmuutoksista, jotka tulevat voimaan syyskuussa.

Syyskuussa 2020 tulevat voimaan muun muassa seuraavat säädökset ja säädösmuutokset:

 • Uusi L eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta 764/2019.
 • Ympäristönsuojelulaki on muutettu L:lla 765/2019.
 • Vesilaki on muutettu L:lla 766/2019.
 • Luonnonsuojelulaki on muutettu L:lla 767/2019.
 • L ympäristövaikutusten arviointimenettelystä on muutettu L:lla 768/2019.
 • Maa-aineslaki on muutettu L:lla 769/2019.
 • Maankäyttö- ja rakennuslaki on muutettu L:lla 770/2019.
 • Kaivoslaki on muutettu L:lla 771/2019.
 • L vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta on muutettu L:lla 772/2019.
 • L korkeimmasta hallinto-oikeudesta on muutettu L:lla 773/2019.
 • Tuomioistuinlaki on muutettu L:lla 774/2019.
 • Hallinto-oikeuslaki on muutettu L:lla 775/2019.
 • TPA Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa on muutettu TPA:lla 329/2020.
 • L Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä on muutettu L:lla 352/2020.
 • L julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista on muutettu L:lla 353/2020.
 • L vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista on muutettu L:lla 354/2020.
 • Sosiaalihuoltolaki on muutettu L:lla 449/2020.
 • L syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä on korvattu L:lla 452/2020.
 • L poliisin hallinnosta on muutettu L:lla 556/2020.
 • L valtiokonttorista on muutettu L:lla 557/2020.
 • L Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta on muutettu L:lla 558/2020.
 • Uusi SosTMA yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen rahoituksesta 605/2020.
 • A kunnallisverotuksen toimittamisesta Ahvenanmaan maakunnassa on korvattu TPA Ahvenanmaan maakunnalle ja Ahvenanmaan kunnille suoritettavien verojen verotuksen toimittamisesta Ahvenanmaalla  610/2020.
 • Valtion virkamiesasetus on muutettu VNA:lla 611/2020.
 • Valtion virkaehtosopimusasetus on muutettu VNA:lla 612/2020.
 • VNA opintotuesta on muutettu VNA:lla 613/2020.
 • A vapaasta sivistystyöstä on muutettu VNA:lla 614/2020.
 • L ulkomaalaisrekisteristä on korvattu L:lla 615/2020.
 • L kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta on muutettu L:lla 616/2020.
 • L säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä on muutettu L:lla 617/2020.
 • L kotoutumisen edistämisestä on muutettu L:lla 618/2020.
 • Kansalaisuuslaki on muutettu L:lla 619/2020.
 • Ulkomaalaislaki on muutettu L:lla 620/2020.
 • L Maahanmuuttovirastosta on muutettu L:lla 621/2020.
 • L viranomaisten toiminnan julkisuudesta on muutettu L:lla 622/2020.
 • Turvallisuusselvityslaki on muutettu L:lla 623/2020.
 • L henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa on muutettu L:lla 625/2020.
 • Henkilökorttilaki on muutettu L:lla 626/2020.
 • L lentoliikenteen matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden torjunnassa on muutettu L:lla 627/2020.
 • L henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa on muutettu L:lla 628/2020.
 • L verotusmenettelystä on muutettu L:lla 629/2020.
 • L väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista on muutettu L:lla 630/2020.
 • L valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä on muutettu L:lla 631/2020.
 • L henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa on muutettu L:lla 632/2020.
 • L sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta on muutettu L:lla 633/2020.
 • L Energiavirastosta on muutettu L:lla 634/2020.
 • Maakaasumarkkinalaki on muutettu L:lla 635/2020.
 • L sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta on muutettu L:lla 636/2020.
 • VNA kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista on muutettu VNA:lla 638/2020.
 • VNA huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista on muutettu VNA:lla 639/2020.
 • A poliisin hallinnosta on muutettu VNA:lla 640/2020.
 • VHp vuodelta 2019 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista on muutettu VHp:lla 641/2020.
 • MtMA metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2018–2019 on korvattu MtMA metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2020–2021  643/2020.

Lue lisää: