Peltomäki: Ennakkoperinnän ajankohtaiskatsaus

Tomi Peltomäki käy läpi muun muassa tulorekisteri-ilmoittamiseen ehdotettuja helpotuksia ja muutoksia samoin kuin Verohallinnon päätöksiä ja ohjeita.

Tomi Peltomäki

Tulorekisteri-ilmoittamiseen helpotuksia

Valtiovarainministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle hallituksen esitysluonnoksen, jossa ehdotetaan muutoksia tulorekisteri-ilmoittamiseen. Esityksessä ehdotetaan helpotettavaksi ilmoittamismenettelyä muun muassa pienten kilpailupalkintojen, pienten yhdistystoiminnassa maksettujen kertakorvausten sekä luontoisetujen ja palkkaennakoiden osalta.

Tulotietojärjestelmästä annettua lakia muutettaisiin siten, että tulorekisteriin talletettavien tietojen antamiselle säädettyjä määräaikoja pidennettäisiin. Muutos koskisi palkkaennakoita, verovapaiden kustannusten korvauksia, luontoisetuja ja rekisteröidyn yhdistyksen maksamia, enintään 200 euron määräisiä kertasuorituksia.

Työsopimuslaissa tarkoitettua palkkaennakkoa koskevat tiedot voitaisiin antaa saman palkanmaksukauden myöhemmin maksettavaa palkkaa koskevien tietojen antamiselle säädetyssä määräajassa. Edellytyksenä olisi, että palkat on maksettu saman kalenterikuukauden aikana.

Verovapaat kustannusten korvaukset voitaisiin ilmoittaa viimeistään suorituksen maksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä maksupäivää seuraavan viidennen kalenteripäivän sijasta. Sama muutos koskisi kansalaistoiminnassa maksettuja kertasuorituksia. Vapaaehtoistoimintaa harjoittavien yhdistysten maksamien satunnaisten kertasuoritusten ilmoittamismenettelyä ehdotetaan kevennettäväksi taas siten, että rekisteröity yhdistys voisi ilmoittaa enintään 200 euron kertasuorituksia koskevat tiedot kuukausittain viimeistään seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä.

Luontoisetuja koskevat tiedot olisi annettava kalenterikuukausittain viimeistään edun kertymiskuukaudelta viimeksi maksettua rahapalkkaa koskevien tietojen antamiselle säädetyssä määräajassa. Näin esim. joulukuussa nautintaperiaatteen mukaan kertynyt luontoisetu tulisi huomioitavaksi vasta tammikuun palkkoja ilmoitettaessa, jos tammikuussa maksettava palkka olisi kertynyt joulukuussa. Jos kertymiskuukaudelta maksetaan palkkaa kerran, luontoisetutiedot olisi ilmoitettava viimeistään viidentenä päivänä palkanmaksusta riippumatta siitä, maksetaanko palkka etuuden kertymiskuukauden vai sitä seuraavan kuukauden aikana. Jos kertymiskuukaudelta maksetaan palkkaa useammassa erässä, tiedot olisi ilmoitettava viimeistään viidentenä päivänä viimeisen palkanmaksun jälkeen (samoin riippumatta siitä, kumpana kuukautena viimeinen palkanmaksu tapahtuu).

Vastaavasti tuloverolain 64 §:ään lisättäisiin uusi 3 momentti. Työnantajalta saatu luontoisetu katsottaisiin sen verovuoden tuloksi, jonka aikana rahapalkka kyseiseltä palkanmaksukaudelta on maksettu. Jos luontoisedun kertymiskuukaudelta maksetaan rahapalkkaa eri kuukausien aikana, luontoisetu katsottaisiin sen verovuoden tuloksi, jonka aikana rahapalkkaa viimeksi on maksettu, edellyttäen, että palkka maksetaan kertymiskuukautta seuraavan kalenterikuukauden aikana. Jos rahapalkkaa ei luontoisedun kertymiskuukaudelta makseta, katsottaisiin luontoisetu sen verovuoden tuloksi, jonka aikana se on saatu vallintaan.

Muutoksen myötä poistuisi suurelta osin vanha ennakkoperinnän ongelma luontoisedun ennakonpidätyksen oikeasta mitoittamisesta loppuvuonna kertyvistä eduista. Edun arvostaminen tapahtuisi kuitenkin edelleen sen mukaan, minä vuonna etu on nautittu. Tämä tulee ottaa huomioon, kun pohditaan, minkä vuoden luontoisetupäätöstä arvostamisessa sovelletaan.

Verotusmenettelystä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että sivullisen tiedonantovelvollisuuden piiristä vapautettaisiin enintään 100 euron suuruiset muut kuin työ- tai palvelussuhteessa maksetut kilpailupalkinnot.

Uudet säännökset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020 lukien. Tulotietojärjestelmästä annetun lain ja verotusmenettelystä annetun lain muutoksia sovellettaisiin lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen maksettuja suorituksia, annettuja luontoisetuja ym. muuna kuin rahana annettuja etuja ja suorituksia koskeviin tietoihin. Luontoisetua koskevaa tuloverolain muutosta sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa. Ennen lain voimaantuloa annettuun luontoisetuun sovellettaisiin kuitenkin ennen lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Joulukuulta 2019 annettu luontoisetu luettaisiin siten verovuoden 2019 tuloksi.

Tulorekisterin käyttöönoton vaiheistukseen muutos

Valtiovarainministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen hallituksen esitykseksi, jossa ehdotetaan eläke- ja etuustulojen tulorekisteri-ilmoittamiseen siirtymiseen yhden vuoden lisäaikaa. Esitysluonnoksen mukaan etuudet ja eläkkeet ilmoitettaisiin tulorekisteriin vasta vuodesta 2021 alkaen.

Teknisluonteisia muutoksia tulorekisteri-ilmoittamisesta johtuen

Valtiovarainministeriön hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan eräitä teknisluonteisia muutoksia verotusmenettelystä annettuun lakiin ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annettuun lakiin. Verotusmenettelylaissa tarkennettaisiin laiminlyöntimaksun ja tulotietojärjestelmästä annetun lain mukaisen myöhästymismaksun suhdetta koskevaa säännöstä samoin kuin ennakoiden hyväksi lukemista koskevaa säännöstä. OVML:ssä tarkennettaisiin säännöksiä, jotka koskevat veroilmoituksessa olevan virheen korjaamista, myöhästymismaksua sekä seurannaismuutosta. Lisäksi lakiin lisättäisiin säännös siitä, mihin mennessä takaisinperintätilanteissa suorituksen maksajan verotusta voidaan oikaista takaisinmaksetusta suorituksesta toimitetun ennakonpidätyksen ja perityn lähdeveron osalta, mikä vaikuttaa suorituksen maksajan takaisinperinnässä noudattaman menettelyn valintaan.

Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020.

Verohallinnon päätöksiä ja ohjeita

 

*******

Verotuksen oikaisulautakunnan puheenjohtaja, HM Tomi Peltomäki päivittää säännöllisesti Fokus-palvelun Ennakkoperintä-teosta. Tutustu teokseen tästä.

 

Tämäkin artikkeli on julkaistu Juridiikan ja talouden uutiskirjeessä. Tilaa maksuton kirje - saat sinulle tärkeät uutiset päivittäin sähköpostiisi.

Lue lisää: