Peltomäki: Ajankohtaista ennakkoperinnästä - Tammikuussa päivittyneet hakuteokset

Verotuksen oikaisulautakunnan johtava puheenjohtaja, HM Tomi Peltomäki on koostanut katsauksen vuoden 2021 ennakkoperinnästä. Katso myös muut hakuteokset, jotka ovat päivittyneet tammikuussa.

Budjettilakipaketti voimaan

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esittämät* muutokset verolainsäädäntöön. Esitys sisältää:

 • vuoden 2021 verotaulukon
 •  työtulovähennyksen enimmäismäärän korottamisen 70 eurolla ja perusvähennyksen määrän korottamisen 90 eurolla
 •  tilapäisen työskentelyn aikarajaa on väliaikaisesti korotettu kolmeen ja puoleen vuoteen
 •  työsuhdematkalippuetu on säädetty 3 400 euron määrän saakka verovapaaksi luontoiseduksi
 •  polkupyöräetu on verovapaata 1 200 euron vuotuiseen määrään saakka ja verovapaa etu alentaa samana vuonna saadun työsuhdematkalippuedun verovapaata enimmäismäärää
 •  kotilatauslaite on autoetuauton lisävaruste
 •  tuloverolakiin on otettu vuosina 2021–2025 sovellettavat liikenteen väliaikaisia työsuhde-etuja koskevat säännökset, joissa huojennetaan täyssähköauton verotusarvoa 170 eurolla kuukaudessa sekä säädetään työpaikalla tai julkisessa latauspisteessä tapahtuva auton lataaminen verovapaaksi.

* (HE 142/2020 vp)

Palkan käsite yhtenäistyy

Eri sosiaalivakuutusmaksujen perusteena olevan palkan käsitettä on pienin osin yhtenäistetty*. Palkaksi luettava työpanososinko on vuodesta 2021 kaikkien sosiaalivakuutusmaksujen perusteena. Myös ns. alihintainen työsuhdeoptio on vuodesta 2021 maksujen perusteena, jos optio käytetään vuoden kuluessa sen antamisesta. Lisäksi osakepalkkio, joka rasittaa sekä ehdollinen palautusvelvollisuus että luovutusrajoitus, katsotaan sosiaalivakuutusmaksujen osalta annetuksi vasta silloin, kun ehdollinen palautusvelvollisuus ja luovutusrajoitus päättyvät, vaikka työntekijä on saanut omistusoikeuden osakkeisiin jo aiemmin.

*(HE 64/2019 vp, HE 156/2020 vp ja HE 162/2020 vp)

Tulorekisteri-ilmoittamisen myöhästymismaksu vuodesta 2021

Tulorekisterin myöhästymismaksun siirtymäaika on päättynyt palkkatietojen ilmoittamisen osalta. Verohallinto määrää tulotietojärjestelmästä annetun lain mukaisen laiminlyöntimaksun vuonna 2021 ja sen jälkeen maksettujen suoritusten myöhässä ilmoittamisesta. Käytännössä myöhästymismaksua alkaa kertyä tammikuussa maksetuista suorituksista annettavien ilmoitusten myöhästymisestä helmikuun 8. päivän jälkeiseltä ajalta.

Etuustiedoista myöhästymismaksu tulee kuitenkin määrättäväksi vuodelta 2021 vain, jos laiminlyönti osoittaa ilmeistä piittaamattomuutta velvollisuudesta ilmoittaa tietoja tulorekisteriin.

Ajantasaiset ennakonpidätystiedot

Verohallinnon Vero API-rajapinnan kautta suoritusten maksajat voivat saada ajantasaisen verokorttitiedon maksukohtaisesti omaan järjestelmäänsä. Verokorttien suorasiirtopyyntömenettely säilyy edelleen käytössä. Sen kautta voi vuodenvaihteessa saada perusverokorttitiedon aikaisempaan tapaan.

Katso-tunnisteelle jatkoaikaa Verohallinnon palveluissa

Katso-tunnisteen ja Katso-valtuuksien käyttö Verohallinnon palveluissa päättyy 30.4.2021. Useat muut toimijat ovat lopettaneet Katso-tunnisteen käytön palveluissaan jo aiemmin.

Palkan sivukulut vahvistettu

Valtioneuvosto on antanut asetuksen vuoden 2021 sairausvakuutuksen maksuista. Työnantajan sairausvakuutusmaksu on noussut 1,53 prosenttiin.

Työnantajan keskimääräinen TyEL-maksu on 16,95 %. Työntekijöiden osuus maksusta on alle 53 ja yli 62-vuotiailla 7,15 % ja 53–62-vuotiallla 8,65 % palkasta. Yrittäjän eläkemaksu on vastaavasti 24,1 % ja 25,6 %. Vuonna 2021 ei ole erillistä huojennusta maksuihin.

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,50 prosenttia palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 2 169 000 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu on 1,90 prosenttia palkasta. Osaomistajan oma maksu on 0,65 % ja osaomistajasta maksettava maksu on 0,50 prosenttia.

Yliopiston työttömyysvakuutusmaksu on 0,50 prosenttia palkasta palkkasumman 2 169 000 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 1,38 prosenttia palkasta.

Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksu on 0,50 prosenttia liikelaitoksen liiketoiminnasta maksamien palkkojen määrästä palkkasumman 2 169 000 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 1,15 prosenttia palkasta.

Palkansaajan sosiaalivakuutusmaksut

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 1,40 prosenttia. Kunnallisverotuksessa verotettavan tulon perusteella määrättävä sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu on työtulosta 0,68 prosenttia. Muiden kuin päivärahamaksun perusteena olevien tulojen osalta määrättävä sairaanhoitomaksu on 1,65 prosenttia. Työtulojen perusteella perittävän sairausvakuutuksen päivärahamaksu on 1,36 prosenttia, jos tulo on vähintään 14 766 euroa. Sitä alemmasta työtulosta ei määrätä päivärahamaksua. YEL-vakuutetuilta perittävän päivärahamaksun määrä on 1,55 prosenttia.

Palkansaajan maksut ovat:

 • eläkevakuutusmaksu 18–52-vuotiaat ja yli 62-vuotiaat 7,15 %, 53–62-vuotiaat 8,65 %
 • sairaanhoitomaksu 0,68 %
 • eläkkeistä ja muista ansiotuloista, joista ei peritä päivärahamaksua, peritään sairaanhoitomaksua 1,65 %
 • päivärahamaksu, jos työtulo vähintään 14 766 euroa, 1,36 % ja YEL-vakuutetuilla lisäksi 0,19 %.

Nk. minipidätys on siten 0,68 tai 2,04 %. Minipidätystä peritään Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvalta työskentelevältä rajoitetusti verovelvolliselta, ellei hän osoita kuuluvansa asuinvaltionsa sosiaaliturvan piiriin. Sama määrä peritään ulkomaille töihin lähtevän vakuutuspalkasta silloin, kun hän kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin.

Vuosi-ilmoitukset

Vuosi-ilmoitukset annetaan edelleen niistä tulo- ja vähennystiedoista, joista ei ilmoiteta tulorekisteriin. Uutena vuosi-ilmoitustietona annetaan TVL 66 a §:ssä tarkoitetut tiedot henkilöstöannista. Säännöstä sovelletaan muiden kuin julkisesti noteeratun osakeyhtiön toteuttamaan antiin. Veronalaisen tulon muodostuminen ratkeaa yhtiön osakkeen matemaattisen arvon perusteella.
Vuodelta 2021 annettavat vuosi-ilmoitukset annetaan pääsääntöisesti 31.1.2022 mennessä. Pääsäännöstä poikkeavasti voidaan antaa seuraavat ilmoitukset:

 • korkotulon lähdeveronalaiset korot viimeistään 15.2.2022
 • osakaslainat viimeistään 24.2.2022.

Verotuksen oikaisulautakunnan johtava puheenjohtaja, HM Tomi Peltomäki on päivittyvän Ennakkoperintä-hakuteoksen kirjoittaja (Alma Talent).

Tammikuussa päivittyneet hakuteokset

Arvonlisäverotus - Viime muutokset ja Ajankohtaiskatsaus (Jokinen, Pikkujämsä, 13.1.2021)

Ennakkoperintä - Viime muutokset ja Ajankohtaiskatsaus (Peltomäki, 13.1.2021)

Hallinto-oikeus - teokseen (Mäenpää)

Henkilöverotus - Viime muutokset ja Ajankohtaiskatsaus (Knuutinen, 15.1.2021)

Liikekirjanpito - Viime muutokset ja Ajankohtaiskatsaus (Kaisanlahti, 11.1.2021)

Prosessioikeus - teokseen

Rikosoikeus:

 

 

 

Lue lisää: