Peltomäki: Ajankohtaista Ennakkoperinnästä

Hallitus on antanut useita esityksiä koskien vuoden 2021 ennakkoperintää. Myös tulorekisteriin on tulossa muutoksia.

Tomi Peltomäki

Budjettilait

Hallitus on antanut budjettilakipakettinsa (HE 142/2020 vp).  Esitys sisältää ehdotuksen vuoden 2021 veroasteikoksi sekä useita muutoksia tuloverolakiin.

Esitys valtion progressiiviseksi tuloveroasteikoksi

Verotettava ansiotulo, €       Vero alarajalla, €          Vero alarajan ylittävästä osasta, %

18 600                                       8                                        6

27 900                                       566                                    17,25

45 900                                       3 671                                  21,25

80 500                                      11 023,5                             31,25

Asteikon tulorajoja korotettaisiin noin 2,5 prosentilla.

Työtulovähennyksen enimmäismäärää korotettaisiin 1770 eurosta 1840 euroon. Kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärää korotettaisiin 3540 eurosta 3630 euroon.

Luontoisetujen verotukseen ehdotetaan verotuen tyyppisiä muutoksia. Työsuhdeauton verotusarvoa alennettaisiin 170 eurolla kuukaudessa vuosina 2021–2025 niiden autojen kohdalla, joiden hiilidioksidipäästö on 0 grammaa kilometriä kohden.  Työsuhdematkalipun verovapautta ehdotetaan muutettavaksi siten, että lippu olisi verovapaata tuloa 3 400 euroon asti vuodessa, jolloin nykyinen 300 euron ja 750 euron välinen veronalainen osuus poistuisi. Joukkoliikenteen osuus työsuhde-etuna tarjottavasta niin sanotusta liikkumisenpalvelupaketista katsottaisiin työsuhdematkalipuksi vastaavasti kuin joukkoliikenteen lipun tarjoaminen erikseen. Työsuhdepolkupyöräetu ehdotetaan säädettäväksi verovapaaksi eduksi 1 200 euroon asti vuodessa. Joukkoliikenteen henkilökohtaisen matkalipun ja polkupyöräedun verovapaa enimmäismäärä olisi kuitenkin yhteensä 3 400 euroa. Sähköautojen latausetu työpaikalla ja julkisissa latauspisteissä ehdotetaan säädettäväksi verovapaaksi eduksi vuosille 2021–2025. Työsuhdesähköauton latauslaite katsottaisiin osaksi työsuhdeauton lisävarusteita.

Urheilijarahastoon siirrettävän tulon vuotuista enimmäismäärää ehdotetaan korotettavaksi nykyisestä 100 000 eurosta 200 000 euroon ja vähintään vuoden kestänyt työttömyys lisättäisiin erityiseksi syyksi, jonka perusteella rahastoituja varoja voisi nostaa suunniteltua nopeammin.

Tilapäisen työskentelyn enimmäisaikaa erityisellä työntekemispaikalla pidennettäisiin määräaikaisesti 3 vuodesta 3,5 vuoteen.

Tulotietojärjestelmästä annettua lakia muutettaisiin siten, että kuntien ja kuntayhtymien oikeus saada tietoja tulotietojärjestelmästä laajennettaisiin koskemaan eräiden palvelusetelien arvon määräämistä varten tarvittavia tietoja.

Henkilöstöanti

Hallituksen esityksessä 73/2020 ehdetaan muutettavaksi henkilöstöantia koskevaa sääntelyä. Verovelvollisen merkitessä osakeannissa työnantajanaan toimivan listaamattoman osakeyhtiön osakkeita veronalaista ansiotuloa muodostuisi vain siltä osin kuin merkintähinta alittaisi varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain mukaisesti yhtiön osakkeelle lasketun yhtiön nettovarallisuuteen perustuvan matemaattisen arvon. Edellytyksenä olisi, että etu on henkilöstön enemmistön käytettävissä. Säännöstä ei sovellettaisi siltä osin kuin verovelvollisen, hänen perheenjäsenensä tai heidän yhdessä omistamansa osuus suoraan tai välillisesti ylittää kymmenen prosenttia yhtiön osakkeista tai vastaavan osuuden yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Yhtiön tulisi merkintähetkellä harjoittaa elinkeinotoimintaa ja sen tulisi merkintähetkellä olla säännöllisesti palkkaa maksava työnantaja sekä kuulua ennakkoperintärekisteriin. Verotusmenettelystä annettuun lakiin lisättäisiin säännökset henkilöstöantia koskevasta tiedonantovelvollisuudesta.

Valmisteverosta oma-aloitteinen vero

Valmisteveroa esitetään muutettavaksi oma-aloitteiseksi veroksi (HE 54/2020 vp). Esityksessä ehdotetaan muun ohessa, että valmisteverojen ilmoittamiseen, maksamiseen, määräämiseen ja muutoksenhakuun sovellettaisiin oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annettua lakia. Tämä tarkoittaa, että valmisteverotusta koskevan muutoksenhaun ensiasteena olisi verotuksen oikaisulautakunta ja valmisteverot ilmoitettaisiin oma-aloitteisten verojen veroilmoituksella, kuten muutkin oma-aloitteiset verot.

Tulorekisterin vuodenvaihteen muutoksia

Tulorekisrteri-ilmoittaminen laajenee suunnitellusti eläkkeisiin ja etuuksiin vuoden 2021 alusta lukien. Samalla eläkkeitä ja etuuksia koskeva vuosi-ilmoittaminen ja oma-aloitteisten verojen veroilmoittaminen jää pois niiden tulojen osalta, jotka maksetaan aikaisintaan 1.1.2021.

Tulorekisteri on julkaissut uudet tulolajit ja käsittelysäännöt. Uusia 1.1.2021 käyttöön tulevia tulolajeja, joita käytetään aikaisintaan 1.1.2021 maksettaviin suorituksiin, ovat

 • 238 Muu säännöllinen lisä ja sille selite
 • 239 Vastikevapaan korvaus ja sille selite
 • 362 Rajoitetusti verovelvolliselle maksettu rojalti ja sille selite.

Seuraavien tulolajien selitteitä on tarkennettu

 • 216 Muu maksettu lisä: lisätty mahdollisuus ilmoittaa tulolajille oletuksesta poikkeava vakuuttamistiedon tyyppi ja lisätty ohjeistus tiettyjen erityistilanteiden ilmoittamisesta.
 • 234 Vuosilomakorvaus: muutettu ilmoittamisen ohjeistus vuosilomaa täydentäviltä lisävapaapäiviltä maksettavan korvauksen ilmoittamisesta.
 • 313 Käyttökorvaus (ansiotuloa): muutettu ilmoittamisen ohjeistusta siten, että tulolajilla ei enää ilmoiteta rajoitetusti verovelvollisille maksettuja rojalteja.
 • 315 Muu henkilöstölle suunnattu veronalainen etu: muutettu ilmoittamisen ohjeistusta siten, että tulolajilla ei enää ilmoiteta tiettyjä erityistilanteita.
 • 316 Muu veronalainen ansiotulo: tarkennettu kilpailupalkintojen ilmoittamista.
 • 327 Perhehoitajan kustannusten korvaus: tarkennettu ohjeistusta tukiperheelle maksettujen kustannusten korvausten ilmoittamisesta.
 • 328 Perhehoitajan palkkio: tarkennettu ohjeistusta tukiperheelle maksetun palkkion ja erikseen maksettujen matkakustannusten korvausten ilmoittamisesta.
 • 331 Päiväraha: tarkennettu ohjausta, kun päivärahaa maksetaan Verohallinnon päätöstä lievemmin perustein.
 • 332 Pääomatuloa oleva suoritus: päivitetty viittaus ajantasaiseen Verohallinnon päätökseen.
 • 336 Työkorvaus; lisätty mahdollisuus ilmoittaa tulolajille oletuksesta poikkeava vakuuttamistiedon tyyppi ja muutettu ilmoittamisen ohjeistusta siten, että tulolajilla ei enää ilmoiteta tukiperheelle maksettuja korvauksia.
 • 339 Työpanokseen perustuva osinko tai ylijäämä (palkka): lisätty sosiaalivakuutusmaksuihin liittyvät muutokset.
 • 343 Työsuhdeoptio: tarkennettu ohjeistusta, kun merkintähinta on huomattavasti alhaisempi kuin käypä arvo.
 • 361 Työsuhdeoptio, jonka merkintähinta on luovutusajankohtana alhaisempi kuin markkinahinta: Tarkennettu ohjausta siitä, milloin alihintaista työsuhdeoptiota pidetään eläkkeen perusteena olevana työansiona.

Muutettu myös tulolajissa 339 Työpanokseen perustuva osinko tai ylijäämä (palkka) työttömyysvakuutusmaksua koskevaa ohjaussääntöä.

Katso-valtuuttaminen lakkaa 31.12.2020

Katso-palvelun käyttö loppuu Verohallinnon palveluissa 31.12.2020. Katso-palvelusta täytyy siirtyä Suomi.fi-valtuuksiin. Suomi.fi-valtuuttamista on laajennettu siten, että Katso-valtuutuksia ei enää tarvita. Katso-palvelussa tehdyt valtuudet on tehtävä uudestaan Suomi.fi-valtuuksissa ennen kuin Katso-palvelu suljetaan 31.12.2020. Esimerkiksi tulorekisterin asiointipalveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Mobiilivarmenne tai varmennekortti voivat olla myös organisaation tarjoamat. Lue aiheesta lisää Suomi.fi-sivulta.

***

Verotuksen oikaisulautakunnan puheenjohtaja, HM Tomi Peltomäki päivittää Fokus-palvelun Ennakkoperintä-teosta (Alma Talent).

 

Lue lisää: