Ossa: Beneficial ownership – kuka on tulon tosiasiallinen edunsaaja?

Vaikka verosopimuksella määrätään tulojen verotusoikeuden jaosta tulon lähdevaltion ja verovelvollisen asuinvaltion kesken, tulon verotuksen kohdistaminen oikealle henkilölle saattaa olla epäselvä. Tulojen verotuksessa on kuitenkin keskeistä tunnistaa, kenen tulosta on kyse.

Jaakko Ossa

Beneficial ownership -käsitettä on jouduttu arvioimaan erityisesti silloin, kun on pohdittu, milloin holdingyhtiö voidaan katsoa tulon tosiasialliseksi edunsaajaksi. Kysymys on tällöin yhtiön taloudellisesta toiminnasta ja sen todellisuuspohjasta. Taloudellisen toiminnan noudattamisessa on tarkasteltava sellaisia objektiivisia seikkoja, jotka liittyvät yhtiön substanssiin, toimitiloihin, henkilöstöön ja kalustoon. Puhtaasti keinotekoiseksi järjestelyksi voidaan katsoa yhtiö, joka ei harjoita sijoittautumisalueellaan lainkaan taloudellista toimintaa. Keskeinen kysymys on esimerkiksi se, tuleeko operatiivista yhtiötä ja holdingyhtiötä tarkastella samoilla kriteereillä vai riittääkö, että yhtiöllä on vaadittava substanssi sille ominaisen tehtävän hoitamiseksi.

EU-tuomioistuin antoi vuonna 2019 kaksi yhdistettyä ratkaisua, jotka koskivat emo-tytäryhtiödirektiivin tulkintaa sekä unionin oikeuden väärinkäytön kieltoa koskevan periaatteen soveltamista. Ensimmäinen yhdistetty ratkaisu koski korkotulon lähdeverotusta (C-115/16, C-118/16, C-119/16 ja C-299/16) ja toinen osinkotulon lähdeverotusta (C-116/16 ja C-117/16).

Substanssivaatimuksen voi tiivistää seuraavalla tavalla: ”Jos kyseessä on pätevästi perustettu yhtiö, joka on tosiasiallisesti tavoitettavissa kotipaikassaan ja jolla on käytettävissään asianmukaiset aineelliset varat ja henkilöstöresurssit kyseisessä paikassa, jotta se voi täyttää tarkoituksensa, sitä ei voida pitää ilman taloudellista pohjaa olevana täysin keinotekoisena järjestelynä” (Kokott C-118/16, kohta 67).

***

Jaakko Ossa on digitaalisen Taloushallinnon verotus -hakuteoksen asiantuntijapäivittäjä. Löydät teoksen Verkkokirjahyllyn Päivittyvät hakuteokset -hyllystä (Alma Talent).

Lue lisää: