Onko liikesalaisuuksien salassapitovelvoite voimassa työsuhteen päätyttyä?

Yrityksemme on selvittänyt työntekijöille ne liikesalaisuudet, joita ei ole lupa ilmaista kenellekään ulkopuoliselle. Voidaanko tämä kielto ulottaa koskemaan myös työsuhteen päättymisen jälkeistä aikaa ja voidaanko kiellon rikkomiselle asettaa sopimussakko?

Liikesalaisuuden määritelmä

Liikesalaisuudella tarkoitetaan tietoa, joka täyttää seuraavat edellytykset: tieto ei ole tällaisia tietoja tavanomaisesti käsitteleville henkilöille yleisesti tunnettua tai helposti selville saatavissa, tiedolla on taloudellista arvoa elinkeinotoiminnassa tai tiedon laillinen haltija on ryhtynyt kohtuullisiin toimenpiteisiin sen suojaamiseksi.

Liikesalaisuus ei ole yleisesti tiedossa olevaa tietoa tai tietoa, joka on tietyn alan ammattilaisten keskuudessa tunnettua. Ammattitaidon piiriin kuuluva tieto ja osaaminen ei ole liikesalaisuussuojan piirissä.

Liikesalaisuuksien ilmaisukielto työsuhteen kestäessä

Työnantajan liikesalaisuuksilla on merkitystä niin työsuhteen aikana kuin työsuhteen päätyttyä. Lähtökohta on, että työnantajan intressissä on estää niiden käyttö. Liikesalaisuuksien suojasta säädetään lisäksi liikesalaisuuslaissa.

Työsopimuslain mukaan työntekijä ei saa työsuhteen kestäessä oikeudettomasti käyttää hyödykseen tai ilmaista muille työnantajan liikesalaisuuksia ilman erityistä sopimustakin. Jos työntekijä on hankkinut tiedot oikeudettomasti, kielto jatkuu myös työsuhteen päättymisen jälkeen. Liikesalaisuuden ilmaisseen työntekijän ohella työnantajalle syntyneen vahingon korvaamisesta on vastuussa myös se, jolle työntekijä ilmaisi tiedot, jos viimeksi mainittu tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää työntekijän menetelleen oikeudettomasti.

Liikesalaisuuden ilmaisukielto työsuhteen päättymisen jälkeen

Rikoslain 30 luvun 5 §:ssä säädetään yrityssalaisuuden rikkomisesta. Säännös kattaa myös liikesalaisuuden luvattoman käytön sekä salaisuuden oikeudettoman ilmaisemisen toiselle. Tämä pykälä ei koske tekoa, johon työ- tai palvelussuhteessa ollut henkilö on ryhtynyt kahden vuoden kuluttua palvelusaikansa päättymisestä.

Edellä mainitun vuoksi on työntekijän kanssa syytä sopia liikesalaisuuden luvattoman käytön kiellosta ja ilmaisemiskiellosta työsuhteen päättymisen jälkeen. Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että liikesalaisuuksien ilmaisemista koskevasta kiellosta voidaan sopia myös siten, että kielto koskee myös työsuhteen päättymisen jälkeistä aikaa. Sopimukseen voidaan ottaa sopimussakko salassapitosopimuksen rikkomisen varalta.

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

**

Lisää työoikeudesta esimerkiksi seuraavissa Hietalan ja Kaivannon teoksissa:

Työsopimus ja ehdot erityistilanteissa (Hietala – Kairinen – Kaivanto – Schön, Alma Talent, 2019)

Työpaikalla nähtävänä oltava lainsäädäntö 2021 (Hietala – Kaivanto, Alma Talent, 2020)

Esimiehen käsikirja 2021 (Hietala – Kaivanto – Pystynen, Alma Talent, ilmestyy huhtikuussa 2021)

Työsopimuslaki käytännössä (Hietala – Hurmalainen – Kaivanto, Alma Talent, 2020)

Yhteistoimintalaki käytännössä (Hietala – Kaivanto, Alma Talent, 2018)

101 kysymystä ja vastausta henkilöstöjärjestelyistä yritysten muutos- ja poikkeustilanteissa (Hietala – Kaivanto, Alma Talent, 2020)

Lue lisää: