Nyyssölä: Tietosuoja-asetuksesta 3 kuukautta - missä mennään?

EK Elinkeinoelämän Keskusliitto 26.1.2018 henkilöstökuvaus

Euroopan unionin tietosuoja-asetus tuli sovellettavaksi 25.5.2018. Asetus on kaikkialla unionissa suoraan sovellettavaa oikeutta, mikä merkitsee sitä, että henkilötietojen käsittelyn pelisäännöt esimerkiksi työsuhteessa ovat kaikkialla unionissa lähtökohtaisesti samat. Asetus antaa kuitenkin jäsenvaltioille luvan antaa tietyistä asioista myös omaa lainsäädäntöään, ja Suomessa laki yksityisyyden suojasta työelämässä jää sellaisenaan voimaan, lukuun ottamatta eräitä vähäisiä, lähinnä teknisluonteisia muutoksia.

Henkilötietojen käsittelyn perussäännöt ovat tähän asti määräytyneet Suomessa henkilötietolain perusteella. Tarkoituksena oli, että henkilötietolaki olisi kumottu tietosuoja-asetuksen voimaantullessa ja korvattu huomattavasti suppeammalla tietosuojalailla. Tietosuojalain käsittely eduskunnassa on kuitenkin viivästynyt, joten henkilötietolaki on edelleen asetuksen ohella voimassa. Tietosuojalain arvioidaan valmistuvan eduskunnasta syksyn aikana. Myös työelämän tietosuojalakiin tulevat muutokset ovat edelleen eduskunnan käsiteltävänä.

Huolimatta siitä, että henkilötietolaki on edelleen voimassa, henkilötietojen käsittely pitää järjestää niin, että se vastaa tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Työpaikoilla on syytä kiinnittää erityistä huomiota siihen, miten henkilötietojen käsittelystä tiedotetaan työpaikoilla. Asetus edellyttää, että työnantajalla on henkilötietojen käsittelyä koskeva seloste, mutta asetus ei edellytä, että se olisi työntekijöiden saatavilla työpaikalla. Asetuksen edellyttämä tiedottaminen on kuitenkin ehkä tarkoituksenmukaisinta hoitaa niin, että selostetta laajennetaan niillä asioilla, jotka sisältyvät tiedottamisvelvoitetta koskeviin artikloihin ja että laajennettu seloste pidetään työntekijöiden saatavilla esimerkiksi sähköisessä muodossa. Yksityisyyden suoja työsuhteessa -teoksen liitteenä on esimerkki laajennetusta tietosuojaselosteesta.

Lue lisää Mikko Nyyssölän kirjasta Yksityisyyden suoja työsuhteessa.

Teos löytyy myös Fokuksesta.

Lue EU:n tietosuoja-asetus Suomen Laki -hakupalvelussa.

Lue lisää: