Nimityspäätösten valituskiellon kumoaminen

Valtioneuvosto on 8.11.2018 esittänyt, että tasavallan presidentti vahvistaisi nimityspäätösten valitusoikeutta koskevat valtion virkamieslain ja eräiden muiden lakien muutokset (HE 77/2017 vp). Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait istunnossa 9.11.2018, ja ne tulisivat voimaan 1.1.2019.

Viranhakija voisi jatkossa hakea virkaan tai virkasuhteeseen nimittämistä koskevaan päätökseen muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään, lukuun ottamatta virkamieslaissa säädettyjä poikkeuksia. Tuomioistuinten eräiden virkojen ja virkasuhteiden osalta muutoksenhausta säädetään lisäksi tuomioistuinlaissa.

Nimittämistä koskevasta päätöksestä ei kuitenkaan saa valittaa, jos

1) nimittämistoimivalta kuuluu tasavallan presidentille tai virkamieslain 26 §:n 3 ja 4 kohdassa tarkoitettua virkamiestä nimitettäessä valtioneuvoston yleisistunnolle
2) päätös koskee nimittämistä enintään kahden vuoden määräajaksi
3) virka tai virkasuhde täytetään lain nojalla haettavaksi julistamatta
4) päätös koskee puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen sotilasvirkaa, joka voidaan lain nojalla täyttää haettavaksi julistamatta.

Lakia sovelletaan sellaisiin nimityspäätöksiin, jotka on tehty lain voimaantulon jälkeen. Nimityspäätös voidaan antaa tiedoksi tavallisena tiedoksiantona.

Valitus virkaan tai virkasuhteeseen nimittämistä koskevasta päätöksestä tehdään hallinto-oikeuteen valitettaessa sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä päätöksen tehneen viranomaisen päätoimipaikka sijaitsee. Jollei tätä perustetta voida käyttää, valitus tehdään sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä päätös on tehty. Päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Lähde: valtiovarainministeriön tiedote.

Lue lisää: