Mitkä edut lomautuksen aikana menettää?

Miten lomautuksen aikana menetellään etujen suhteen? Saako työnantajan myöntämiä etuuksia, kuten työterveyshuoltoa ja työsuhdeautoa, käyttää lomautuksen aikana? Peritäänkö palkkaetuasunnosta vuokraa lomautuksen aikana?

Kuva: Thomas Q., Unsplash

Lomautuksen määritelmä

Työsopimuslain mukaan lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan päätökseen tai hänen aloitteestaan perustuvaa työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä työsuhteen pysyessä voimassa.

Lain lähtökohta on, ettei palkkaa tai palkkaan rinnastettavia etuja anneta kokoaikaisen lomautuksen aikana. Tästä on kuitenkin laissa säädetty poikkeuksia.

Jos lomautus toteutetaan lyhentämällä työviikkoa tai työpäivää, osana palkkausta olevat luontoisedut pysyvät käytössä. Sama koskee esimerkiksi työsuhde-etuna olevaa sairaanhoitoa tai palkkaetuasuntoa.

Työterveyshuolto

Työterveyshuoltolain mukaan työnantajan on järjestettävä kaikille palveluksessaan oleville työntekijöille ennaltaehkäisevä työterveyshuolto edistääkseen terveellistä työympäristöä ja turvallisia työoloja.

Edellä mainittujen palveluiden lisäksi työnantaja voi tarjota sairaanhoitoa sisältäviä palveluja. Työterveyshuoltopalvelut tulee järjestää kaikille työssä käyville työntekijöille työsuhteen laadusta ja kestosta riippumatta saman sisältöisinä.

Lomautetuille työnantajan tulee järjestää vähintään lakisääteinen ennaltaehkäisevä työterveyshuolto. Sosiaali- ja terveysministeriö on esittänyt kantanaan, että silloin kun on kyse lakisääteiseen työterveyshuoltoon kuuluvista palveluista, esimerkiksi terveystarkastuksista, kuuluvat ne myös lomautetulle työntekijälle.

Työterveyshuoltoon kuuluva sairaanhoito katsotaan työsuhde-eduksi. Työnantaja voi päättää, mitä etuudelle tehdään, jos lomautukset muodostuvat pitkäaikaisiksi.

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK on ohjeistanut yrityksiä, ettei ainakaan muutamia viikkoja kestävissä lomautuksissa sairaanhoitoetuuteen puututtaisi.

Autoetu

Lomautus on palkaton poissaolo, jonka aikana työntekijällä ei ole oikeutta luontoisetuihin, kuten puhelin-, auto- tai ateriaetuun, ellei toisin sovita.

Luontoisetujen käytöstä lomautuksen aikana voidaan sopia. Osapuolet voivat esimerkiksi sopia, että lomautettu saa käyttää työsuhdeautoaan lomautuksen aikana, mutta hän maksaa siitä työnantajalla korvausta. Jos työnantaja antaa työntekijälle esimerkiksi työsuhdeauton käyttöön lomautuksen ajaksi ilman vastiketta, on tällaisesta autoedusta maksettava normaalisti tulovero ja palkan sivukustannukset. Lisäksi luontoisedut lomautuksen aikana voivat pienentää työttömyyspäivärahaa. Lomautuspäivältä annettu ateriaetu on kokonaisuudessaan veronalaista tuloa.

Palkkaetuasunto

Työntekijällä on oikeus käyttää hänelle palkkaetuna annettua asuntoa kokoaikaisen lomautuksen aikana. Työnantajalla on oikeus periä kohtuullista vuokraa asunnon käytöstä lomautetulta työntekijältä. Vuokraa saadaan kuitenkin periä aikaisintaan palkanmaksuvelvollisuuden päättymistä seuraavan toisen täyden kalenterikuukauden alusta lukien. Vuokran perimisestä on ilmoitettava työntekijälle viimeistään kuukautta ennen maksuvelvollisuuden alkamista. Tietyin edellytyksin työantaja voi antaa käyttöön muun soveliaan asunnon esimerkiksi, jos lomautusaika pitkittyy.

Edellä mainittu ei vaikuta työsuhdeasuntoihin, joista peritään sellaista vuokraa, ettei työntekijälle synny verotettavaa etua.

**

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Lisää työoikeudesta Hietalan ja Kaivannon teoksissa:

101 kysymystä ja vastausta henkilöstöjärjestelyistä yritysten muutos- ja poikkeustilanteissa (Alma Talent, huhtikuu 2020)

Esimiehen käsikirja 2020 (Hietala – Kaivanto – Pystynen, Alma Talent, huhtikuu 2020)

Työsopimus ja ehdot erityistilanteissa (Hietala – Kaivanto – Hurmalainen, Alma Talent, 2019)

Työsuojeluvastuuopas (Hietala – Kaivanto – Hurmalainen, Alma Talent, 2019)

Lue lisää: