Millä edellytyksillä työntekijä voi jäädä hoitamaan sairasta vanhempaansa?

Työntekijä on ilmoittanut, että hän jää hoitamaan sairasta vanhempaansa. Onko tämä ilmoituksenvarainen asia, ja miten se vaikuttaa työntekijän palkanmaksuun?

Kuva: Zhen Hu, Unsplash

Tilapäinen poissaolo

Työntekijällä on oikeus tilapäiseen poissaoloon työstä edellä mainitussa tapauksessa eli jäädessään hoitamaan läheistään. Edellytyksenä on, että hänen välitön läsnäolonsa on välttämätöntä hänen perhettään kohdanneen, sairaudesta tai onnettomuudesta johtuvan, ennalta arvaamattoman ja pakottavan syyn vuoksi. Perheenjäsenten ei tarvitse asua samassa taloudessa.

Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle poissaolostaan ja sen syystä niin pian kuin mahdollista. Työnantajan pyynnöstä työntekijän on esitettävä luotettava selvitys poissaolonsa perusteesta.

Työnantajalla ei ole lain mukaan palkanmaksuvelvollisuutta poissaolopäiviltä. Työehtosopimuksissa on määräyksiä palkanmaksuvelvollisuudesta tällaisissa tapauksissa.

Pitkä poissaolo perheenjäsenen tai muun läheisen hoitamiseksi

Silloin kun kysymys on pidempiaikaisesta poissaolosta perheenjäsenen tai lähiomaisen hoitamiseksi, on siitä sovittava työnantajan ja työntekijän kesken. Edellytyksenä sopimistarpeelle on, jos työntekijän poissaolo on tarpeen hänen perheenjäsenensä tai muun hänelle läheisen henkilön erityistä hoitoa varten. Tällöin työnantajan on lain mukaan pyrittävä järjestämään työt niin, että työntekijä voi jäädä määräajaksi pois työstä. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia vapaan kestosta ja muista järjestelyistä. Sopimuspakkoa ei kuitenkaan ole, jos järjestely ei ole työnantajalle mahdollinen.

Työhön paluu kesken sovitun vapaan perustuu myös työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen. Jos keskeytyksestä ei voida sopia, työntekijä voi perustellusta syystä keskeyttää vapaan ilmoittamalla siitä työnantajalle viimeistään kuukautta ennen työhön paluuta. Työnantajan pyynnöstä työntekijän on esitettävä selvitys poissaolon ja sen keskeyttämisen perusteesta.

Poissaolon ajalta työnantajalla ei ole lain mukaan palkanmaksuvelvollisuutta. Jos työtä tehdään kuitenkin edelleen etänä osittain, sovitaan palkanmaksusta siltä osin.

Omaishoitovapaa

Työsopimuslakiin on tulossa uusi säännös omaishoitovapaasta. Uuden säännöksen on tarkoitus tulla voimaan elokuun alusta 2022.

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan työntekijällä on kalenterivuoden aikana oikeus saada enintään viisi työpäivää vapaata työstä henkilökohtaisen avun tai tuen tarjoamiseksi omaiselle tai muulle työntekijän kanssa samassa taloudessa asuvalle läheiselle, joka tarvitsee työntekijän välitöntä läsnäoloa edellyttävää merkittävää avustamista tai tukea toimintakykyä huomattavasti alentaneen vakavan sairauden tai vakavan vamman vuoksi. Omaisella tarkoitetaan työntekijän lasta, vanhempaa, avio- tai avopuolisoa tai työntekijän kanssa rekisteröidyssä parisuhteessa olevaa.

Työntekijällä on oikeus vastaavaan vapaaseen myös, jos kysymys on edellä mainitun henkilön saattohoitoon osallistumisesta.

Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle omaishoitovapaasta, ja sen arvioidusta kestosta, niin pian kuin mahdollista. Työnantajan pyynnöstä työntekijän on esitettävä luotettava selvitys poissaolon perusteesta.

Työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta poissaolopäivien osalta. Työehtosopimuksissa ei ole tästä määräyksiä, koska tällaista lain säännöstä ei ole ollut aikaisemmin voimassa.

**

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Lisää työoikeudesta esimerkiksi seuraavissa Harri Hietalan ja Keijo Kaivannon teoksissa:

Esimiehen käsikirja 2021 (Hietala – Kaivanto – Pystynen, Alma Talent 2021)

Työsopimus ja johtajasopimus (Hietala – Kaivanto, Alma Talent, 2021)

Työpaikalla nähtävänä oltava lainsäädäntö 2022 (Hietala – Kaivanto, Alma Talent, 2021)

Uusi yhteistoimintalaki käytännössä (Hietala – Kaivanto, Alma Talent, ilmestyy lokakuussa 2021)

 

 

 

Lue lisää: