Mietintö lakisääteistä tilintarkastusta kevyemmän tarkastuksen käyttöönottamisesta lausuntokierrokselle

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä valmisteli muutoksia, joita lakisääteistä tilintarkastusta kevyemmän tarkastuksen käyttöönottaminen edellyttäisi tilintarkastuslainsäädäntöön. Ministeriö järjestää jatkovalmistelua varten lausuntokierroksen työryhmän mietinnöstä.

Uudistuksen tavoitteena on suhteuttaa ja selkeyttää tilintarkastukseen liittyvää sääntelyä sekä antaa tilintarkastuskertomuksen loppukäyttäjille enemmän tietoa tavasta, jolla varmennus on tehty. Lisäksi tavoitteena on pienten yritysten lakisääteisten velvoitteiden keventäminen.

Työryhmän mietintö sisältää luonnoksen sääntelymallista, joka on laadittu hallituksen esityksen muotoon. Sen mukaan osakeyhtiöt, kommandiittiyhtiöt, avoimet yhtiöt ja osuuskunnat, jotka täyttävät kirjanpitolain mikroyritysmääritelmän, voisivat määrättyjen edellytysten nojalla jatkossa päättää yleisluonteisen tarkastuksen toimittamisesta. Yleisluonteinen tarkastus olisi kevyempi kuin lakisääteinen tilintarkastus. Muutos ei vaikuttaisi velvollisuuteen valita tilintarkastaja, mutta loisi tilintarkastuksen vaihtoehdoksi kevyemmän lakisääteisen muodon, jolla tilinpäätös voidaan varmentaa.

Työryhmä ei ollut työssään yksimielinen, ja mietintöön sisältyy useita eriäviä mielipiteitä ja lausumia.

Perustana kansainvälinen standardi

Uusi tarkastusmuoto perustuisi kansainväliseen standardiin yleisluonteisesta tarkastuksesta (ISRE 2400). Se sisältäisi kuitenkin myös kansallisen lisävaatimuksen, jolla pyritään varmistamaan, että ilmoitetut verotiedot pitävät paikkansa.

ISRE 2400 -standardin mukaista yleisluonteista tarkastusta käytetään yleisesti monessa maassa vapaaehtoisena varmennuspalveluna tilinpäätöksen luotettavuuden lisäämiseksi. Muutamassa EU:n jäsenmaassa sitä käytetään myös pienempien yritysten lakisääteisenä varmennuksena.

Lausuntokierros työryhmän mietinnöstä jatkuu 4.11.2020 asti.

Lähde ja lisätietoja: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Lue lisää: