Kari Lautjärvi: Yhteiskuntavastuu on yhä useammin osa yhtiön johdon toteuttamaa yrityksen liiketoimintastrategiaa

”Tulevaisuudessa yhteiskuntavastuuta tarkastellaan yleisesti myös yhtiön mahdollisuuksien, innovaatioiden ja kilpailukyvyn näkökulmista, eikä ainoastaan yhtiön riskien ja maineen hallintana.” kertoo OTT, AA Kari Lautjärvi, joka palkittiin vuoden 2017 parhaasta yhtiöoikeudellisesta kirjoituksesta.

Kuva: Karoliina Paavilainen

Suomen yhtiöoikeusyhdistys on myöntänyt palkinnon parhaasta vuoden 2017 yhtiöoikeudellisesta kirjoituksesta asianajaja, oikeustieteen tohtori Kari Lautjärvelle teoksellaan Yhtiön etu yhtiön johdon päätöksissä ja toimissa. Palkinto julkistettiin yhdistyksen teemapäivässä 6.11.2018. Teoksellaan Lautjärvi osallistuu keskusteluun yhtiön edun sisällöstä ja merkityksestä. Palkintoraati korosti perusteluissaan teoksen ajankohtaisuutta ja aihetta, joka on omiaan herättämään voimakasta mielipiteen vaihtoa yhdistyksenkin jäsenkunnassa.

Miten määrittelisit yhtiön edun nyt ja kuinka toivoisit sen määriteltäväksi de lege ferenda?

”Yhtiön johdolla on lojaliteettivelvollisuus eli velvollisuus edistää yhtiön etua. Yhtiön etu samaistetaan nykyisin yleisesti kaikkien osakkeenomistajien etuun tai osakkeenomistajien yhteiseen etuun. Ajatukseen liittyy käsitteellinen ongelma, koska erilaisten osakkeenomistajien asema suhteessa yhtiöön ja toisiinsa ei ole aina yhteneväinen. Osakkeenomistajilla ei voi yleensä, etenkään osakeomistuksiltaan hajautuneissa ja heterogeenisissä yhtiöissä, olla yhteistä etua, koska näillä on erilaisia sijoitusstrategioita, erilaisia osakkeita ja osakeportfolioita sekä erilaisia kytkentöjä yhtiöön. Kaikilla osakkeenomistajilla on myös ns. itsekkyysoikeus eli kunkin oikeus edistää ainoastaan omaa yksityistä intressiään.

Yhtiön edun tulisikin tarkoittaa ensisijaisesti ja välittömästi nimenomaan yhtiön etua, jonka kautta toissijaisesti ja välillisesti eri osakkeenomistajien intressit toteutuvat. Yhtiön etu toteutuu erilaisin ulottuvuuksin ja painotuksin myös suhteessa muihin tahoihin eri tilanteissa.

Lojaliteettivelvollisuuden suojan kohde tulisikin määritellä selkeämmin osakeyhtiölakia laajemmin uudistettaessa, esimerkiksi lain esitöissä. Samalla lojaliteettivelvollisuuden suhdetta osakeyhtiölain muihin yleisiin periaatteisiin, ja myös lojaliteettivelvollisuuden rikkomisen vahingonkorvaussäännöstä, tulisi selkiyttää.”

Miten tärkeänä näet yritysten yhteiskuntavastuun roolin nyt ja tulevaisuudessa?

”Yritysten yhteiskuntavastuu liittyy selkeästi osakeyhtiölain yhtiön johdolle asettamaan velvollisuuteen huolellisesti toimien edistää yhtiön etua. Osakeyhtiölaissa myös yhtiön voitontuottamistarkoitusta tarkastellaan pidemmällä aikavälillä ja yhteiskunnallisesti hyväksyttävien menettelytapojen valossa.

Yritysvastuun merkitys ja rooli kasvavat jatkuvasti. Yhteiskuntavastuu on yhä useammin osa yhtiön johdon toteuttamaa yrityksen liiketoimintastrategiaa. Tulevaisuudessa yhteiskuntavastuuta tarkastellaan yleisesti myös yhtiön mahdollisuuksien, innovaatioiden ja kilpailukyvyn näkökulmista, eikä ainoastaan yhtiön riskien ja maineen hallintana. Taloudellinen lisäarvo yhtiölle ja sen osakkeenomistajille luodaan siten, että lisäarvoa syntyy samanaikaisesti myös ympäröivälle yhteiskunnalle, ja esimerkiksi yhtiön liiketoiminnan tuotteita ja palveluita uudistetaan yhteiskunnan todellisten tarpeiden mukaisesti ja niiden yhteiskunnallinen nettovaikutus huomioiden.”

Lue lisää palkintoperusteluista Suomen yhtiöoikeusyhdistyksen sivuilta.

Lue lisää Kari Lautjärven palkitusta Yhtiön etu yhtiön johdon päätöksissä ja toimissa -teoksesta.

Lue lisää: