Kuuleminen henkilötunnuksen uudistamista koskevasta väliraportista

Työryhmä on laatinut kolme vaihtoehtoista mallia.

Henkilötunnuksen uudistamista selvittävä työryhmä julkaisi 21.12.2018 väliraportin, jossa esitetään kuvaus henkilön yksilöinnin nykytilasta sekä eräissä muissa maissa käytetyistä sääntelyratkaisuista työryhmässä tehdyn selvityksen pohjalta. Valtiovarainministeriö toivoo sidosryhmiltä näkemyksiä väliraportissa esitetyistä kysymyksistä sekä muista uudistukseen liittyvistä seikoista työryhmän jatkotyön tueksi. Vastausaikaa kuulemiseen on 8.2.2019 asti.

Väliraportti kuvaa nykytilaa ja pohtii ratkaisumalleja

Henkilötunnuksen uudistamista selvittävän työryhmän johtoryhmä on laatinut väliraportin tähänastisen työnsä pohjalta. Tarkoituksena on ollut muodostaa käsitys tämänhetkisestä henkilön yksilöinnin tilanteesta ja sen ongelmista.

Väliraportissa esitetään myös yleisellä tasolla mahdollisia ratkaisumalleja jatkotyön ja keskustelun pohjaksi. Työryhmä on laatinut kolme vaihtoehtoista mallia sen mukaan, kuinka laajoja muutoksia olisi mahdollista toteuttaa:

  1. Niin kutsuttu minimimalli on malli, jossa tehtäisiin mahdollisimman vähän muutoksia nykyiseen toimintamalliin ja henkilötunnukseen.
  2. Toinen vaihtoehtoinen malli on nk. keskitetty malli. Tässä mallissa tehtäisiin enemmän muutoksia tietojen hallintaan, tunnukseen ja toimintamalliin, mutta muutokset kohdistuisivat kuitenkin edelleen itse tunnukseen, sekä joukkoon henkilön ydintietoja.
  3. Kolmas malli ns. hajautettu malli lähtee ajatuksesta, että henkilölle kertyy useita identiteettiavaruuksia, joissa voi olla käytössä erilaisia henkilön yksilöiviä tunnisteita, kuten esimerkiksi oppijan numero tai veronumero ja näihin liittyviä tietoja. Nämä identiteettiavaruudet olisivat viranomaisen tai henkilön itsensä päätöksellä yhdistettävissä toisiinsa.

Tarkempaa vaikutustenarviointia voidaan tehdä vasta, kun on valittu vaihtoehtoiset mallit jatkotyöskentelyn lähtökohdiksi.

Kuuleminen mahdollistaa laajemman tietopohjan

Väliraportin pohjalta on tarkoitus linjata työn jatkoa ja tunnistaa tarkemmin selvitettäviä kysymyksiä. Johtoryhmän tarkoituksena ei vielä tässä vaiheessa ole ollut antaa valmiita ehdotuksia uudistuksesta. Aihetta koskeva jatkokeskustelu, tarkempi toimintamalliin liittyvien kysymysten ja vaikutusten arviointi sekä eri osapuolten kuuleminen on tarpeen.

Työn ollessa vielä kesken on tarkoituksenmukaista kuulla laajemmin eri toimijoiden ja sidosryhmien näkemyksiä selvityksen suunnasta. Palautteen ja saatujen tietojen pohjalta arvioidaan jatkoselvityksen painopisteitä ja laajuutta. Kuulemisen tarkoituksena on myös saada uusia näkemyksiä ja tulokulmia jatkotyön tueksi.

Kaikille avoin kuuleminen Lausuntopalvelu.fi:ssä

Väliraportti on julkaistu Lausuntopalvelu.fi:ssä. Valtiovarainministeriö pyytää vastauksia kuulemiseen 8.2.2019 mennessä Lausuntopalvelu.fissä. Kuuleminen on kaikille avoin, eikä edellytä erillisen lausuntopyynnön vastaanottamista.

Valtiovarainministeriö asetti 21.8.2017 työryhmän selvittämään henkilötunnuksen uudistamista ja valtion takaaman identiteetin hallinnoimista. Työryhmän toimikausi alkoi 1.9.2017 ja päättyy 31.12.2019. Selvitys on ajankohtainen, sillä nykyisen henkilötunnuksen rakenteen, muodostamistavan ja käytön ei ole katsottu vastaavan yhteiskunnan tarpeita pitkällä tähtäimellä. Työryhmän tehtävänä on esittää uusi kansallinen ratkaisu henkilöiden yksilöimiseksi. Tähän kuuluu esitys kansalliseksi toimintamalliksi henkilöiden yksilöimiseen Suomessa ja kuvaus viranomaisten roolista henkilöön liittyvien ydintietojen hallinnassa.

Lähde: valtiovarainministeriön tiedote.

Lue lisää: