KKO: Yhdistyksen nimeä koskeva rekisterimerkintä kumottiin

Yhdistyksen nimi "Auktorisoidut lakimiehet - Auktoriserade Jurister - Authorized Attorneys at Law ry" antoi yleisölle virheellisen käsityksen yhdistyksen jäsenkuntaan liittyvistä seikoista.

Yhdistykselle, jonka jäseneksi voitiin hyväksyä yksinomaan luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia, oli rekisteröity nimi Auktorisoidut lakimiehet - Auktoriserade Jurister - Authorized Attorneys at Law ry.

Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että nimi oli harhaanjohtava muun ohella siltä osin kuin se antoi yleisölle virheellisen käsityksen yhdistyksen jäsenistöstä. Yhdistyksen nimeä koskeva rekisterimerkintä kumottiin.

Korkeimman oikeuden mukaan yhdistyksen nimeen sisältyvien ilmaisujen "auktorisoidut lakimiehet" ja "auktoriserade jurister" katsottiin olevan omiaan antamaan yleisölle virheellisen käsityksen yhdistyksen jäsenkuntaan liittyvistä seikoista. Nimen harhaanjohtavuutta koskevassa arvioinnissa oli lisäksi otettava huomioon yhdistyksen nimeen sisältyvä englanninkielinen termi "Attorneys at Law". Vaikka se ei sellaisenaan viittaa yksinomaan asianajajiin, termi ei toisaalta edellä mainittujen suomen- ja ruotsinkielisten ilmaisujen tavoin viittaa yleisesti lakimiehiin, vaan sillä on yksilöidympi ja keskeisesti ainakin asianajajiin viittaava merkityssisältö. Tämä huomioon ottaen Korkein oikeus katsoi, että yhdistyksen nimessä oleva ilmaisu "Authorized Attorneys at Law" osaltaan edelleen vahvisti yhdistyksen nimen suomen- ja ruotsinkielisistä ilmaisuista saatavaa, yhdistyksen jäsenkuntaa koskevaa virheellistä vaikutelmaa erityisesti siltä osin, että jäsenkuntaan ainakin osin kuuluisi asianajajia. Yhdistyksen nimi oli siten myös kokonaisuutena arvioiden yhdistyslain 49 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla harhaanjohtava.

Yhdistyksen nimen edellä todetun harhaanjohtavuuden voidaan katsoa loukkaavan Suomen Asianajajaliiton oikeutta. Nimeä koskeva rekisterimerkintä on siten harhaanjohtavuuden perusteella kumottava.

Lue koko ratkaisu KKO:2020:12 Suomen Laki –hakupalvelussa.

Lue lisää: