KKO ehdottaa: Valviran tehtäväksi vakuutuslääketieteelliset lausunnot työtapaturma- ja ammattitautiasioissa

Korkein oikeus (KKO) esittää valtioneuvostolle lainsäädännön täydentämistä siten, että Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) tehtäväksi säädettäisiin työtapaturma- ja ammattitautiasioissa antaa KKO:lle pyynnöstä vakuutuslääketieteellisiä asiantuntijalausuntoja.

Esityksessään KKO toteaa, että tällä hetkellä ei käytettävissä ole tahoa, joka olisi velvollinen antamaan vakuutusoikeudellisessa asiassa lääketieteellisen lausunnon tai joka antaisi sellaisen vapaaehtoisesti.

Aiemmin lausuntoja antoi Valvira, joka kuitenkin marraskuussa 2011 ilmoitti lopettavansa lausuntojen antamisen. Valviran mukaan lausuntojen antaminen ei kuulunut sen lakisääteisiin tehtäviin eikä sillä ollut riittäviä voimavaroja lausuntojen valmisteluun. Valvira totesi esittäneensä sosiaali- ja terveysministeriölle toimenpiteitä tarvittavan asiantuntijajärjestelmän luomiseksi.

Vuonna 2014 apulaisoikeuskansleri kiinnitti huomiota tuomioistuinten tarpeeseen saada vakuutuslääketieteellisiä lausuntoja ja totesi, että järjestelmä tai toimielin lausuntojen antamiseksi tulisi saada aikaan viivytyksettä. Tämän jälkeen vuosina 2015–2016 lausuntoja tuomioistuimille antoivat sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä yliopistolliset sairaanhoitopiirit. Ne kuitenkin ilmoittivat KKO:lle vuonna 2017, etteivät ne enää kyenneet löytämään vapaaehtoisia erikoislääkäreitä lausunnonantajiksi. Sairaanhoitopiirit muutoinkin vastustivat lausunnonantotehtävää katsoen, että tehtävästä tulisi säätää lailla.

Lausuntojen antamista koskeva säädösvalmistelu ei ole sosiaali- ja terveysministeriössä edennyt. Viimeksi joulukuussa 2017 ministeriö on perustellut tätä KKO:lle resurssiensa puutteilla.

Esityksen taustalla oikeusturvasyyt

KKO:lta voi hakea muutosta vakuutusoikeuden ratkaisuun vain, jos kysymys on siitä, oikeuttaako vamma, sairaus tai kuolema työtapaturma- ja ammattitautilainsäädännön mukaiseen korvaukseen, tai siitä, kenen korvaus on maksettava.

KKO:n mukaan lainsäädäntöesityksen tavoitteena on oikeusturvan ylläpitäminen näissä asioissa, joissa puolueettoman asiantuntijan näkemyksen saaminen tarvittaessa parantaa oikeusvarmuutta. Lisäksi lausuntojen tulee olla muutoksenhakijoille maksuttomia.

— Valittajien oikeusturva heikentyy merkittävästi, jos he eivät asiantuntijalausunnoista aiheutuvien kustannusten pelossa ryhdy vaatimaan lakisääteisiä oikeuksiaan hakemalla muutosta KKO:sta tilanteissa, joissa siihen olisi perusteita, toteaa KKO.

Aiempina vuosina KKO on pyytänyt vuosittain noin 10–20 vakuutuslääketieteellistä lausuntoa.

Säännös Valviran tehtävästä antaa lausuntoja esitetään lisättäväksi työtapaturma- ja ammattitautilakiin. KKO katsoo, että muutos tulisi saattaa voimaan ensi tilassa.

Lähde: Korkeimman oikeuden tiedote 13.9.2018

Lue lisää: