KKO arvioi työnantajan vastuuta, kun työntekijä työsuhteesta johtuvasta syystä osallistui toimintaan, jonka tarkoituksena oli työnantajan tavoitteiden edistäminen

B Oy oli järjestänyt työntekijöilleen ja yhteistyöyrityksensä työntekijöille työaikana tilaisuuden, jonka ohjelmaan oli kuulunut ajelu crosskart-autoilla. B Oy oli tilannut tilaisuuteen ohjelman X Oy:ltä, ja A Oy oli X Oy:n kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella huolehtinut crosskart-ajelun järjestämisestä. Tilaisuudessa crosskart-ajeluun osallistunut B Oy:n työntekijä C oli ajanut päin kiveä niin, että A Oy:n omistama crosskart-auto oli vahingoittunut. 

A Oy oli vaatinut B Oy:ltä korvausta auton korjauskuluista sillä perusteella, että B Oy oli työnantajana vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n 1 momentin nojalla vastuussa työntekijänsä aiheuttamasta vahingosta.  

B Oy oli vastustanut vaatimuksia katsoen, ettei A Oy voinut vahingonkorvauslain nojalla esittää vaatimusta, joka nojautui B Oy:n ja X Oy:n väliseen sopimukseen virkistystilaisuuden järjestämisestä ja joka koski vahinkoa, jonka C oli ilmoittautumislomakkeen allekirjoittaessaan sitoutunut korvaamaan. Lisäksi se oli katsonut, että kysymys ei ollut työssä aiheutetusta vahingosta. 

Hovioikeus oli hylännyt A Oy:n kanteen, jossa A Oy oli vaatinut B Oy:ltä korvausta B Oy:n työntekijän aiheuttamasta vahingosta, ja velvoittanut A Oy:n korvaamaan B Oy:n oikeudenkäyntikulut. Kyseisen vahingon aiheuttanut työntekijä oli hovioikeuden tuomion jälkeen suorittanut A Oy:lle korvauksen vahingosta mutta vaatinut seuraavana päivänä suorituksen palauttamista. A Oy:n valitettua hovioikeuden tuomiosta Korkeimpaan oikeuteen työntekijä oli ilmoittanut, ettei hän enää vaadi suoritustaan takaisin. Tämän jälkeen A Oy ilmoitti, ettei se enää vaadi B Oy:n velvoittamista suorittamaan korvausta, mutta esitti vaatimuksen siitä, että B Oy:n vahvistetaan työnantajana olevan vastuussa vahingosta. 

Ratkaisun perustelujen mukaan kun työntekijä työsuhteesta johtuvasta syystä osallistuu toimintaan, jonka tarkoituksena on nimenomaan työnantajan tavoitteiden edistäminen, vahinkoriski kuuluu lähtökohtaisesti työnantajalle riippumatta siitä, tapahtuuko toiminta esimerkiksi työajan tai tavanomaisen työpaikan ulkopuolella. Vastaavasti työnantajalle ei ole perusteltua asettaa riskiä pelkästään tai pääasiassa työntekijän omassa intressissä tapahtuvasta toiminnasta, vaikka se tapahtuisikin työajalla, työpaikalla tai muuten työhön liittyvissä olosuhteissa tai olisi työnantajan taloudellisesti tukemaa.

Korkein oikeus katsoi, että korvausvaatimukseen voitiin soveltaa vahingonkorvauslakia ja että kysymys oli vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:ssä tarkoitetusta työnantajan vastuulle kuuluvasta vahingosta. Sen vuoksi A Oy:llä olisi ollut oikeus saada korvaus vahingostaan B Oy:ltä. A Oy:llä oli siten ennen C:n maksusuoritusta ollut perusteltu aihe oikeudenkäyntiin.

Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin perustein B Oy velvoitettiin korvaamaan A Oy:n oikeudenkäyntikulut.  

Lue koko tapaus KKO:2019:42 Suomen Laki –hakupalvelussa. 

Lue lisää: