KHO:n äänestysratkaisu: Omistusasunnon rahoitusvastiketta ei korvata toimeentulotuesta

Kysymys oli rahoitusvastikkeesta, joka liittyi uudisrakentamisesta taloyhtiölle aiheutuneisiin velkoihin.

A oli omistanut asunto-osakeyhtiössä huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet yhtiön omistuksessa olevan rakennuksen valmistumisesta lähtien. A oli käyttänyt huoneistoa asuntonaan. Asunto-osakeyhtiö oli perinyt osakkeenomistajilta kuukausittain rahoitusvastiketta kiinteistön uudisrakentamisesta yhtiölle aiheutuneiden velkojen lyhentämiseksi ja veloista johtuvien rahoitusmenojen kattamiseksi.

Kunnan viranhaltija oli hylännyt perustoimeentulotukea heinäkuulle 2016 koskevan A:n hakemuksen siltä osin kuin siinä oli vaadittu rahoitusvastikkeen taloyhtiölainan lyhentämiseen käytettävän laskennallisen osuuden lukemista toimeentulotuesta annetun lain 7 b §:n 1 kohdan (64/2006) tarkoittamaksi muuksi perusmenoksi. Lautakunnan jaosto ja hallinto-oikeus olivat hylänneet A:n muutoksenhakemukset.

Esillä olevassa asiassa oli ratkaistavana kysymys siitä, tuliko A:n maksamat rahoitusvastikkeet ottaa huomioon toimeentulotuesta annetun lain 7 b §:n 1 kohdan tarkoittamina asumismenoina siltä osin kuin kysymys oli rahoitusvastikkeen siitä laskennallisesta osuudesta, jolla oli katettu taloyhtiölainan lyhennyksiä. Mainitun säännöksen mukaan toimeentulotukea myönnettäessä asumismenoina pidetään asumistukilain (408/1975) 6 §:ssä tarkoitettuja asumismenoja. Kun otettiin huomioon yleisestä asumistuesta annetun lain (938/2014) 56 §, viittauksen mainitun kumotun lain 6 §:ään oli katsottava nyt kysymyksessä olevassa asiassa tarkoittavan viittausta yleisestä asumistuesta annetun lain 9 §:ään.

Rahoitusvastikkeella katetaan asunto-osakeyhtiön pitkävaikutteisia menoja, kuten kiinteistön ja rakennuksen hankinnasta ja rakentamisesta aiheutuvia menoja. Asunto-osakeyhtiö käyttää osakkeenomistajien suorittamat rahoitusvastikkeet mainituista pitkävaikutteisista menoista johtuvien lainojen pääomien takaisinmaksuun sekä näistä lainoista johtuvien rahoitusmenojen maksamiseen. Rahoitusvastike on kuitenkin yksi jakamaton suorite. Taloudellisesti tarkastellen osakkeenomistajan suorittamassa rahoitusvastikkeessa on tässä asiayhteydessä kysymys osakkeiden hankintamenon vähittäisestä maksamisesta.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että perustoimeentulotuki ja yleinen asumistuki ovat toisistaan erillisiä taloudellisen tuen muotoja, jotka poikkeavat toisistaan tuen myöntämisperusteiden ja tuen tarkoituksen osalta. Toimeentulotuessa asumismenot otetaan huomioon tarpeellisen suuruisina ja kohtuullisen määräisinä, kun taas asumistuessa rahoitusvastikkeet otetaan huomioon laskennallisesti enimmäishoito- ja enimmäisrahoitusmenojen asettamissa rajoissa. Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Tuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta välttämätön toimeentulo. Sen sijaan asumistuen tarkoituksena on alentaa ruokakunnan asumismenoja.

A:n kuukausittain maksettavassa, uudisrakentamisen rahoittamiseen liittyvässä rahoitusvastikkeessa oli taloudellisesti tarkastellen kysymys osakkeiden hankintamenon suorittamisesta. Perustoimeentulotukea myönnettäessä tällainen rahoitusvastike voidaan siten nyt kysymyksessä olevalta osaltaan rinnastaa henkilökohtaiseen asuntolainaan ja sen lyhennyksiin. Toimeentulotuesta annetun lain tarkoituksen mukaista ei ole se, että rahoitusvastike nyt kysymyksessä olevalta osaltaan otettaisiin toimeentulotukea myönnettäessä huomioon asumismenona.

Huolimatta toimeentulotuesta annetun lain 7 b §:n 1 kohdan asumismenoja koskevasta viittauksesta asumistukea koskevaan sääntelyyn korkein hallinto-oikeus katsoi, että uudisrakentamiseen liittyvää rahoitusvastiketta ei ollut nyt kysymyksessä olevalta osaltaan otettava muuna perusmenona huomioon hakijan toimeentulotukilaskelmassa.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muutettu.

(Äänestys 5-3)

Lue koko ratkaisu KHO:2019:46 Suomen Laki -hakupalvelussa.

Lue lisää: