KHO: Yliopiston valintakokeeseen osallistuneella ei ollut oikeutta saada nähtäväkseen muiden koevastauksia

Valittaja oli halunnut tutustua muiden vastauksiin Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan valintakokeessa omaa valintapäätöstään koskevaa valitusasiaa silmällä pitäen. KHO:n mukaan mallivastausten julkaiseminen takasi riittävän oikeusturvan.

Yliopiston valintakokeeseen osallistunut oli pyytänyt saada kahdeksan muun hakijanumerolla yksilöidyn hakijan tiettyyn valintakoetehtävään antamat vastaukset. Valintakokeessa annetut vastaukset olivat julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 30 kohdassa tarkoitettuja kokelaan koesuorituksia, ja siten sanotun lainkohdan perusteella salassa pidettäviä asiakirjoja. Valintakokeeseen osallistuneella ei ollut asiakirjojen yleisöjulkisuutta koskevien säännösten perusteella oikeutta saada tietoa pyytämistään valintakoevastauksista.

Yliopiston valintakokeeseen osallistuneella oli asianosaisen tiedonsaantioikeuden perusteella oikeus saada tieto omista vastauksistaan. Tällöin hänellä oli mahdollisuus verrata vastauksiaan mallivastauksiin ja arvioida omalta osaltaan sitä, oliko vastausten arvostelu tapahtunut arvosteluperusteiden mukaisesti. Hakijan oikeusturva kokeen arvostelussa toteutui siten tällä tavoin.

Valintakokeen arvostelu ei ollut tapahtunut vertaamalla kokeeseen osallistuneiden vastauksia toisiinsa, vaan vastauksia oli verrattu julkistettuihin arvosteluperusteisiin, joihin tässä tapauksessa olivat kuuluneet tiedekunnan julkaisemat mallivastaukset. Muiden valintakokeeseen osallistuneiden hakijoiden vastaukset eivät siten olleet julkisuuslain 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla voineet vaikuttaa vastauksia pyytäneen hakijan omien koevastausten arvosteluun. Näin ollen hänellä ei ollut mainitun asianosaisen tiedonsaantioikeutta koskevan lainkohdan perusteella oikeutta saada tietoa pyytämistään muiden hakijoiden salassa pidettävistä valintakoevastauksista.

Lue koko ratkaisu KHO 2019:2 Suomen Laki -hakupalvelussa.

Lue lisää: