KHO päätti esittää unionin tuomioistuimelle ennakkoratkaisupyynnön vammaiskuljetusten kilpailuttamisesta

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli kysymys siitä, oliko vammaisten henkilöiden kuljetusten ostaminen A Oy:ltä julkisia hankintoja koskeva sopimus, joka olisi tullut kilpailuttaa.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ensimmäiseksi ratkaistavana, oliko sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä koskeva B:n ja C:n kaupunkien ja D:n kunnan välinen yhteistoimintasopimus luonteeltaan vuoden 2004 hankintadirektiivin soveltamisalan ulkopuolelle jäävä toimivallan siirtämistä koskeva järjestely tai oliko yhteistoiminnassa kysymys sellaisesta hankintoja koskevasta hankintaviranomaisten yhteistyöstä, jota ei koskenut kilpailuttamisvelvollisuus mainitun direktiivin perusteella, vai oliko kysymys jostain kolmannesta vaihtoehdosta.

Jos kysymyksessä oli jompikumpi edellä kuvatuista tilanteista, asiassa oli seuraavaksi ratkaistavana, voiko B:n kaupunki hankkia kuljetuspalveluja myös C:n kaupungin ja D:n kunnan puolesta ilman, että kysymyksessä katsottaisiin olevan julkisia hankintoja koskeva sopimus.

Lisäksi kysymys oli siitä, kohdistuiko A Oy:n liikevaihdosta niin suuri osa B:n kaupunkiin, että yhtiötä oli pidettävä B:n kaupungin määräysvallassa olevana yksikkönä. Merkityksellistä tältä osin oli, laskettiinko B:n kaupunkiin kohdistuvaan liikevaihtoon myös yhtiön liikevaihto seudullisesta liikenteestä, jonka B:n kaupunki toimivaltaisena viranomaisena järjesti myös C:n, E:n ja F:n kaupunkien sekä G:n kunnan puolesta joukkoliikennelain ja kyseisten kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen perusteella.

Korkein hallinto-oikeus päätti esittää unionin tuomioistuimelle asiaa koskevan ennakkoratkaisupyynnön.

Lue koko ratkaisu KHO:2019:52 Suomen Laki -hakupalvelussa.

Lue lisää: