KHO: Kuluttajalla ei ollut valitusoikeutta verkonhaltijan maksutapavalikoiman sähkömarkkinalainmukaisuutta koskevassa asiassa

Kuluttaja-asiakas ei ollut asianosainen eikä voinut valittaa Energiaviraston päätöksestä. Ratkaisu perustuu EU-tuomioistuimelta pyydettyyn ennakkoratkaisuun.

Kuluttaja-asiakas oli ottanut yhteyttä sääntelyviranomaisena toimivaan Energiavirastoon verkonhaltijan suorittamaan sähkön laskutukseen liittyen. Viraston tehtyä asiassa päätöksen kuluttaja-asiakas vaati päätöksen oikaisua ja asianosaisaseman tunnustamista. Energiavirasto hylkäsi asianosaisasemaa koskevan vaatimuksen. Hallinto-oikeus kumosi Energiaviraston päätökset ja vahvisti kuluttaja-asiakkaan asianosaisaseman.

Energiaviraston korkeimmalle hallinto-oikeuden tekemän valituksen mukaan tutkintapyynnön tehnyt kuluttaja-asiakas ei ole ollut verkonhaltijan maksutapavalikoiman sähkömarkkinalainmukaisuutta koskevassa päätöksessä asianosainen eikä hänellä ole valitusoikeutta Energiaviraston päätöksestä.

Unionin tuomioistuimen korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisupyynnön johdosta antaman ratkaisun (asia C-578/18, Energiavirasto) mukaan sähkömarkkinadirektiivin 37 artikla ei velvoita jäsenvaltioita antamaan sääntelyviranomaiselle toimivaltaa kotitalousasiakkaiden ja verkonhaltijoiden välisten riitojen ratkaisemiseen ja myöntämään tämän johdosta kotitalousasiakkaalle, joka on tehnyt sääntelyviranomaiselle valituksen verkonhaltijasta, tässä säännöksessä tarkoitetun osapuolen asemaa ja oikeutta hakea muutosta päätökseen, jonka sääntelyviranomainen on tehnyt tällaisen valituksen johdosta.

Korkein hallinto-oikeus totesi, unionin tuomioistuimen tulkintakannanotto huomioon ottaen, ettei valitusoikeutta koskevaa hallintolainkäyttölain 6 § 1 momenttia ollut sovellettava sähkömarkkinadirektiivin 37 artiklan johdosta siten, että kuluttaja-asiakkaalla olisi asiassa selostetun kaltaisessa tilanteessa oikeus valittaa Energiaviraston päätöksestä.

Kuluttaja-asiakkaalla ei myöskään ollut hallintolain 11 §:n perusteella asianosaisen asemaa asiaa Energiavirastossa käsiteltäessä.

Hallinto-oikeuden päätös kumottiin ja Energiaviraston päätökset saatettiin voimaan.

Lue koko ratkaisu KHO 2020:106 Suomen Laki -hakupalvelussa.

Lue lisää: