KHO arvioi asemakaavan sisältövaatimuksia tarpeellisten liikenneyhteyksien rakentamisen osalta

Asemakaava-alueen pinta-ala oli noin 32 hehtaaria. Asemakaava-alueelle oli osoitettu kaksi palvelurakennusten korttelia (P-3), joiden pinta-ala oli yhteensä noin 13 hehtaaria. Kaavamääräyksen mukaan mainitut korttelialueet oli varattu hyvinvointi-, kokous-, koulutus-, ravitsemus- ja harrastustoiminnan palveluille sekä niiden toimintaan liittyville hotelli- ja majoituspalveluille. Muu osa asemakaava-alueesta oli osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi, jolla oli erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU-2). Kaavassa osoitettu kokonaisrakennusoikeus oli noin 9 000 kerrosneliömetriä, josta P-3-korttelialueille osoitetun rakennusoikeuden määrä oli 8 840 kerrosneliömetriä.

Asemakaava-alue sijaitsi erillään kaupungin olemassa olevasta asemakaava-alueesta ja noin 14 kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Asemakaavassa ei ollut osoitettu asemakaava-alueelle johtavaa katua tai tieyhteyttä.

Maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n 2 momentti edellytti asemakaavan laatimista siten, että luodaan edellytykset liikenteen järjestämiselle. Lähtökohtaisesti muusta kaupungin asemakaava-alueesta erillään olevaa, näin mittavaa rakentamista sallivaa asemakaavaa ei voitu laatia osoittamatta kaavassa myös kaava-alueelle johtava tie- tai katuyhteys.

Asemakaavassa oli erityisellä asemakaavamääräyksellä määrätty, että rakennusluvan ehtona on, että asemakaava-alueelle on rakennettu uusi tieyhteys. Lisäksi kaavaa laadittaessa oli selvitetty yleiseltä tieltä asemakaava-alueelle johtavan yksityistieyhteyden sijaintivaihtoehdot. Kaavaselostuksesta ilmeni, että yksityistietoimitus oli pantu vireille. Kaavaselostuksen mukaan yksityistietoimituksen kokouksessa oli todettu, että edellytykset tieoikeuden perustamiselle täyttyivät.

Tieyhteyden järjestämistä koskeva selvitys ja tien rakentamista koskeva ajoitusmääräys huomioon ottaen asemakaava oli laadittu siten, että se loi edellytykset alueelle johtavan liikenteen järjestämiselle.

Lue koko ratkaisu KHO:2019:44 Suomen Laki -hakupalvelussa.

Lue lisää: