Juusela ja Viitala: Ajankohtaista yritysverotuksessa

Ajankohtaiskatsauksen ovat koostaneet Janne Juusela ja Tomi Viitala.

Kuva: Christin Hume, Unsplash

Korkovähennysrajoituksen muutosehdotukset

Hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a ja 18 b §:n muuttamisesta (HE 211/2021 vp) ehdotetaan muutettavaksi korkovähennysrajoitussäännöksiä, jotka koskevat tasevertailuun perustuvaa poikkeusta ja infrastruktuurihankkeita koskevaa poikkeusta.

Tutkimus‐ ja kehittämistoiminnan lisävähennyksen korottaminen

Hallituksen esityksessä eduskunnalle laeiksi tutkimus‐ ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä verovuosina 2021–2025 annetun lain sekä varainsiirtoverolain 56 c §:n muuttamisesta (HE 186/2021 vp) ehdotetaan lisävähennyksen nostamista 50 %:sta 150 %:iin.

 Uutta oikeuskäytäntöä

KHO 2021:135 Pääomasijoitustoiminnan harjoittaminen kaksiportaisessa hankintarakenteessa
Pääomasijoitustoimintaa harjoittava yhtiö oli perustanut kaksiportaisen yhtiörakenteen kohdeyhtiön osakkeiden hankintaa varten. KHO katsoi, että pääomasijoittajan perustaman hankintarakenteen yhtiöt harjoittivat pääomasijoitustoimintaa siitä huolimatta, että hankinnan
jälkeen yhtiö oli toiminut aktiivisesti konsernin emoyhtiönä. Kohdeyhtiön myyntiä ei siten pidetty verovapaana. Aiemmassa oikeuskäytännössään KHO on päätynyt samaan yksiportaisen hankintarakenteen osalta (KHO 2010:12).

KHO 2021:144 Ennen omistajavaihdosta kertynyt tappio-osuus voitiin vähentää väliyhteisötulosta
C Oy ja D olivat omistaneet A SPF:n koko osakekannan 26.4.2010 saakka, jolloin he myivät A SPF:n koko osakekannan B Ab:lle. C Oy:n verotuksissa A SPF oli katsottu ulkomaiseksi väliyhteisöksi. A SPF oli voitollinen verovuonna 2010, mutta A SPF:llä oli vähentämättä oleva tappio verovuodelta 2008. Asiassa oli ratkaistavana, voitiinko B Ab:lle A SPF:n osalta kertyvästä väliyhteisötulosta vähentää
A SPF:n verovuoden 2008 tappiota. Ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 5 §:n sanamuodosta tai lain esitöistä ei ilmennyt, että väliyhteisön tappio‐osuuden vähentämisen edellytyksenä olisi se, että vähennyksen tekevän osakkaan olisi tullut olla
väliyhteisön osakas jo tappiollisena verovuotena. Tämän vuoksi tappio‐osuuden vähennysoikeutta ei voitu evätä sillä perusteella, että A SPF ei ollut B Ab:n väliyhteisö vielä sinä verovuotena, jolloin A SPF:n tappio oli kertynyt. Verovuosi 2010.

KHO 2021:150 Osingonmaksuvelan vanhentumisen johdosta yhtiölle palautuvia varoja oli pidettävä yhtiön veronalaisena tulona
Osa A Oyj:n osakkeenomistajista ei ollut siirtänyt osakkeitaan arvo‐osuusjärjestelmään, minkä vuoksi A Oyj ei ollut voinut maksaa heille vuosina 2010–2014 pidettyjen yhtiökokouksien päätösten mukaisia osinkoja ja pääomanpalautuksia. Sanotut osinkona ja pääomanpalautuksena maksettavat erät olivat jääneet yhtiön velaksi, jotka olivat sittemmin vanhentuneet. A Oyj oli kirjannut vanhentuneiden velkojen määrät suoraan omaan pääomaansa. A Oyj:lle vanhentumisten vuoksi palautuvia varoja ei ollut pidettävä osingonjakoja ja pääomanpalautuksia koskevina oikaisuerinä eikä osakkeenomistajien yhtiöön tekeminä pääomasijoituksina. Koska osingonmaksuvelan vanhentuessa osinkoa jakaneelle yhtiölle palautuvia varoja taikka pääomanpalautusvelan vanhentumisen johdosta yhtiölle palautuvia varoja ei ollut säädetty laissa muutoinkaan erikseen verovapaaksi, yhtiölle palautuneissa maksuerissä oli
kysymys sellaisista yhtiön saamista rahanarvoisista eduista, jotka olivat EVL 4.1 §:n nojalla yhtiön veronalaista tuloa. Yhtiö vaatimus sanottujen erien poistamisesta sen verotettavista tuloista hylättiin. Verovuodet 2013–2017.

Ajankohtaiskatsaus on osa Yritysverotus-teoksen päivitystä. Tomi Viitala ja Janne Juusela päivittävät teosta neljä kertaa vuodessa.

Lue lisää: