Juristin vaativa ajatus- ja ongelmanratkaisutyö kuormittaa aivoja, riittävästä palautumisesta on huolehdittava

Juristin työ on vaativaa ajatus- ja ongelmanratkaisutyötä, jossa aivojen kognitiivinen kuormitus on suurta. Työpäivän aikaisista hengähdyshetkistä ja riittävästä vapaa-ajan levosta on huolehdittava, jotta kuormitus ei kasaannu työkykyä vaarantavaksi krooniseksi stressiksi.

Minna Rahja

Lakimiesliiton jäsenkyselyiden mukaan jaksamiseen liittyvät teemat koetaan jäsenistön keskuudessa yhä tärkeämmäksi vaikuttamisen kohteeksi ja vain alle kolmasosa vastanneista koki palautuvansa työpäivien jälkeen hyvin. Vaikka palautumisen merkitys tiedostetaan, taukojen pitämisen haasteina koetaan liiallinen työmäärä, aikataulupaineet sekä tunne tehokkuuden vaatimuksista.


Työssä jaksamisella ei tarkoiteta ainoastaan sitä, että työntekijä säilyy työkykyisenä läpi työuran. Pyrkimyksenä on, että yksilö voi hyödyntää omia vahvuuksiaan, kehittyä itseään kiinnostavissa asioissa ja säilyttää aidon innon työtä kohtaan. Työn tekemisen tulisi olla mielekästä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia tukeva elämänalue.


Jaksaminen on moniulotteinen käsite, johon vaikuttavat kaikki hyvinvoinnin alueet yksityiselämässä ja työssä. Kokonaisvaltainen hyvinvointi koostuu niin fyysisistä, psyykkisistä kuin sosiaalisista tekijöistä. Yhdellä osa-alueella koetut haasteet vaikuttavat kokonaiskuormitukseen ja korostavat muiden alueiden merkitystä hyvinvoinnin tasapainossa.


Työntekijä voi edistää työssä jaksamistaan huolehtimalla palautumisen, ravinnon ja liikunnan peruspilareista ja omaksumalla aivojen hyvinvointia tukevia työtapoja. Työnantajan on puolestaan edistettävä työympäristön ja johtamisen toimivuutta, reagoitava ajoissa liialliseen työkuormaan sekä edistettävä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista.


Hyvinvoiva työntekijä on työnantajaorganisaation etu muun muassa työn laadun, toiminnan kehittämisen, asiakastyytyväisyyden, työntekijöiden pysyvyyden ja sairauspoissaolojen vähenemisen myötä.


”Työelämän jatkuvien muutosten ja tahdin kiihtymisen myötä hyvinvointiin on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Lakimiesliiton tavoitteena on tuoda juristien kokemia ongelmia ja toiveita esiin, tarjota jäsenille työkaluja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä osallistaa eri tahoja keskusteluun. Jaksamisen edistäminen edellyttää pitkäjänteistä työtä ja teema tulee näkymään Lakimiesliiton toiminnassa vahvasti myös ensi vuoden aikana” kertoo lakimies Minna Rahja, joka koordinoi Lakimiesliiton jaksamiseen liittyviä kehitysprojekteja.

Lisää aiheesta Lakimiesliiton sivuilta.

Lue lisää: