IFRS-tuloslaskelmiin ehdotetaan lisää välisummia ja non-GAAP -tunnuslukuihin enemmän läpinäkyvyyttä

IASB julkaisi joulukuussa 2019 ehdotuksen uudeksi tilinpäätöksen esittämistä ohjaavaksi standardiksi, joka voimaantullessaan korvaisi nykyisen IAS 1 -standardin.

Elina Peill

Uuden standardin tuomien muutosten tarkoituksena on parantaa yritysten tuloksellisuudesta tilinpäätöksessä annettavia tietoja. Muutoksilla pyritään vastaamaan sijoittajien kehittyviin tarpeisiin ja lisäämään eri yritysten tuloslaskelmien vertailukelpoisuutta sekä parantamaan non-GAAP -tietojen raportoinnin läpinäkyvyyttä lisäohjeistuksella. Standardiluonnoksen kommentointiaika jatkuu kesäkuun 2020 loppuun, minkä jälkeen, loppuvuodesta 2020, IASB aloittaa standardin viimeistelemisen saadun palautteen pohjalta.

Tulolaskelman uudet välisummat

IFRS-standardit eivät aikaisemmin ole määritelleet tuloslaskelmassa esitettäviä välisummia, vaikka monet yritykset vakiintuneesti raportoivatkin esimerkiksi liiketuloksen. Tämänkin välisumman määritelmissä on kuitenkin ollut yhtiökohtaista vaihtelua. Nyt IASB ehdottaa, että tuloslaskelmassa esitettäisiin jatkossa vähintään kolme välisummaa, joista yksi on liiketulos. Käytännössä tuloslaskelma jaettaisiin liiketoimintaan, investointeihin ja rahoitukseen liittyviin eriin. Näistä muutoksista huolimatta tuloslaskelman saisi edelleen esittää joko toiminto- tai kululajikohtaisena – kunhan valittu menetelmä antaa hyödyllisintä tietoa tilinpäätöksen käyttäjille.
Sekä tuloslaskelmassa että taseessa liiketoimintaan kiinteästi liittyvät osakkuusyhtiöt ja yhteisyritykset tulisi esittää erikseen. Myös liikearvo tulisi jatkossa erottaa taseessa omalle rivilleen erilleen muista aineettomista oikeuksista.

Rahavirtalaskelma

Uuden standardin mukaan yritykset eivät enää saisi enää valita korkojen ja osinkojen esittämispaikkaa rahavirtalaskelmassa. Maksetut osingot ja korot tulisi jatkossa esittää osana rahoituksen rahavirtaa ja saadut osingot ja korot taas osana investointien rahavirtaa.

Non-GAAP tunnusluvut

Tällä hetkellä IFRS määrittelee tunnusluvuista vain osakekohtaisen tuloksen (EPS). Muista tunnusluvuista puhutaan non-GAAP -tietoina tällä hetkellä mm. Yhdysvaltain taloudellisessa raportoinnissa. EU:n alueella Non-GAAP tunnuslukuja kutsutaan yleisesti vaihtoehtoisiksi tunnusluvuiksi tai APM:ksi englanninkielisen lyhenteen mukaisesti. IFRS-standardeja sovelletaan globaalisti, joten IASB katsoo tarpeelliseksi ehdottaa uutta nimeä näille ei-IFRS:n määrittelemille tunnusluvuille.

Uusi standardi edellyttäisi näiden johdon tunnuslukujen (Management performance measures, MPM) kokoamista yhteen tilinpäätöksen liitetietoon. Tässä liitetiedossa yritysten tulisi selittää, miksi nämä tunnusluvut antavat hyödyllistä tietoa, miten ne on laskettu ja täsmäyttää luvut lähimpään vertailukelpoiseen IFRS-tunnuslukuun (joita olisi tuloslaskelman rakennemuutoksen jälkeen tarjolla enemmän kuin tällä hetkellä). Tavoitteena on tuoda ryhtiä ja samankaltaisuutta näiden tunnuslukujen esittämiseen ja auttaa sijoittajia löytämään heidän tarvitsemansa tiedot tilinpäätöksestä.

Tiedon tarkempi jaottelu – tavanomaisesta poikkeavat erät

Uudessa standardissa ehdotetaan myös annettavaksi tarkempia ohjeita siitä, miten tietoja tulisi esittää jaoteltuna niin, että luvut antaisivat tilinpäätöksen käyttäjille mahdollisimman hyödyllistä tietoa. Tällä hetkellä tietojen ryhmittelyä ei ohjeisteta IFRS-standardeissa ja näin ollen yritykset ovat saaneet vapaasti jaotella ja nimetä esitettäviä tietoja parhaaksi katsomallaan tavalla. Maakohtaisesti tähän on toki muodostunut yleisimmin noudatettuja lähestymistapoja, mutta maiden rajojen ja toimialojen yli tapahtuva vertailu on ollut haastavaa.

Erityisesti IASB ehdottaa lisäohjeistusta siihen, miten liiketoiminnan muita kuluja selostetaan liitetiedoissa. Tämä koskee erityisesti tavanomaisesta poikkeaviksi, epätavallisiksi (unusual) tunnistettuja eriä. IASB ehdottaa määritelmää sille, milloin erät ovat tavanomaisesta poikkeavia ja pyrkii näin suitsimaan laajalle levinnyttä tapaa nimetä eriä mm. poikkeuksellisiksi, kertaluonteisiksi, ei-toistuviksi, satunnaisiksi tai vertailukelpoisuuteen vaikuttaviksi. Tällaisina epätavallisina erinä voitaisiin esittää vain sellaisia eriä, joiden ennustava arvo on rajallinen. Tästä määritelmästä – kuten monista muistakin luonnoksen sisältämistä muutosehdotuksista – onkin luvassa vilkas keskustelu, eikä lopullisen standardin muoto ole vielä tästä luonnoksesta varmuudella pääteltävissä.
Lisätietoja IASB:n hankkeesta saa IASB:n sivuilta.

***

Kirjoittaja Elina Peill päivittää digitaalista Fokus-teosta IFRS-raportointi yhdessä Virpi Haaramon ja Sirkku Palmuaron kanssa. Kirjoittajilta on ilmestynyt kirja Pörssiyhtiön tilinpäätös (Alma Talent, 2018).

Lue lisää: