IASB ehdottaa muutoksia IFRS 1-, IFRS 9- ja IAS 41 -standardeihin sekä IFRS 16 -standardiin liittyvään esimerkkiin

IASB julkaisi 21.5.2019 kommentoitavaksi luonnoksen muutoksista neljään standardiin vuosittaisten parannusten 2018–2020 -kierroksen tuloksena.

Elina Peill

Seuraavassa lyhyesti muutosehdotukset:

 1. IFRS 1 Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto
  Muutoksella ehdotetaan yksinkertaistettavaksi standardin soveltamista silloin, kun tytäryhtiö laatii ensimmäisen IFRS-tilinpäätöksensä konsernissa, jossa emoyhtiö on jo ottanut IFRS-standardit käyttöön. Jatkossa tytäryhtiön olisi mahdollista valita kertyneet muuntoerot arvostettavaksi konsernitilinpäätökseen sisältyvän määrän mukaisesti (emoyhtiön siirtymäpäivänään valitseman menettelyn mukaisesti).

 2. IFRS 9 Rahoitusinstrumentit
  Muutoksilla on tarkoitus tarkentaa sitä, mitä palkkioita yhtiö ottaa huomioon, kun se arvioi uuden tai muutetun rahoitusvelan ehtoja sen määrittämiseksi, tuleeko aiempi rahoitusvelka kirjata pois taseesta. Kyse on muutostilanteissa sovellettavasta 10 %:n säännöstä. Tämän säännön mukaan kyseessä on uusi rahoitusvelka silloin, kun uuden ja vanhan velan ehdot ovat huomattavan erilaiset eli jäljellä olevissa diskontatuissa rahavirroissa on tapahtunut vähintään 10 %:n muutos. Muutoksilla tarkennettaisiin testissä käytettäviin rahavirtoihin sisällytettäväksi palkkioista vain ne, jotka ovat lainanottajan ja -antajan (tai heidän puolestaan toimivien tahojen) välisiä.

 3. IFRS 16 Vuokrasopimukset (havainnollistavat esimerkit)
  Ehdotettu muutos ei koske itse standarditekstiä vaan siihen liittyviä havainnollistavia esimerkkejä. Esimerkissä numero 13 vuokralle antaja maksaa vuokrakohteen perusparannusmenoja vuokralle ottajan puolesta. Esimerkki on koettu hämmentäväksi, sillä se ei selitä sitä, miksi kyseessä ei ole vuokrasopimukseen liittyvä kannustin (esimerkiksi siksi, että maksut eivät suoraan liity vuokrasopimukseen, vaan ovat vuokralle antajan omistaman vuokrakohteen korjaamista). IASB ei kokenut tätä osaa esimerkistä olennaiseksi sen havainnollistamistarkoituksen kannalta ja ehdottaa tätä osuutta esimerkistä poistettavaksi.

 4. IAS 41 Maatalous
  Muutoksilla pyritään yhdenmukaistamaan standardissa esitetyt, käypään arvoon arvostamiseen liittyvät vaatimukset muiden standardien vastaavien tekstien kanssa. Käytännössä IAS 41 ei enää edellyttäisi veroihin liittyvien rahavirtojen jättämistä laskennan ulkopuolelle.

Standardimuutosten voimaantuloehdotukset vaihtelevat muutosten luonteen mukaisesti. Muutosehdotusten kommentointiaika päättyy 20. elokuuta 2019.

Vuosittaisten parannusten prosessilla on tarkoitus ylläpitää ja kehittää aiemmin julkaistuja standardeja. Prosessin tuotoksena julkaistava luonnosehdotus sisältää yleensä aina muutoksia useisiin standardeihin, mutta muutokset ovat luonteeltaan sellaisia, jotka joko selkeyttävät standardin sanoitusta tai korjaavat suhteellisen pieniä, tahattomia sivuvaikutuksia tai ristiriitaisuuksia, joita standardien teksteissä on havaittu olevan. Prosessissa käsiteltävät aiheet nousevat usein esiin IFRS-tulkintakomitealle toimitetuista kysymyksistä.

*******

Kirjoittaja Elina Peill päivittää digiteosta IFRS-raportointi yhdessä Virpi Haaramon ja Sirkku Palmuaron kanssa. Kirjoittajilta on myös ilmestynyt teos Pörssiyhtiön tilinpäätös vuonna 2018.

Lue lisää: