Heinäkuussa 2021 voimaan tulevaa lainsäädäntöä

Suomen Laki -toimituksen keräämiä tietoja uusista säädöksistä ja säädösmuutoksista, jotka tulevat voimaan heinäkuussa.

Heinäkuussa 2021 tulevat voimaan muun muassa seuraavat säädökset ja säädösmuutokset:

 • L sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista on muutettu L:lla 1201/2020.
 • L sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä on muutettu L:lla 1202/2020.
 • LiikMA ajoneuvon renkaiden nastoista on kumottu LiikMA:lla 173/2021.
 • Työtapaturma- ja ammattitautilaki on muutettu L:lla 207/2021.
 • Työntekijän eläkelaki on muutettu L:lla 208/2021.
 • Yrittäjän eläkelaki on muutettu L:lla 209/2021.
 • Merimieseläkelaki on muutettu L:lla 210/2021.
 • Julkisten alojen eläkelaki on muutettu L:lla 211/2021.
 • L Kansaneläkelaitoksesta on muutettu L:lla 212/2021.
 • Arvonlisäverolaki on muutettu L:lla 387/2021.
 • L Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön on muutettu L:lla 388/2021.
 • L oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä on muutettu L:lla 389/2021.
 • SosTMA työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista on muutettu SosTMA:lla 443/2021.
 • SosTMA työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten on muutettu SosTMA:lla 444/2021.
 • Tartuntatautilaki on muutettu L:lla 447/2021.
 • VHp maksujärjestelyssä noudatettavasta menettelystä on muutettu L:lla 448/2021.
 • VHp maksujen ja palautusten käyttämisestä verojen suoritukseksi on korvattu VHp:llä 449/2021.
 • VNA valtion virkamiehen sairauden todistamisesta epäiltäessä koronavirustartuntaa on muutettu L:lla 459/2021.
 • Merilaki on muutettu L:lla 480/2021.
 • SosTMA työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta on korvattu L:lla 484/2021.
 • L sähköisen viestinnän palveluista on muutettu L:lla 485/2021.
 • L kiinteistönmuodostamislaissa tarkoitettujen toimituskokousten järjestämisessä covid-19 -epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä on muutettu L:lla 496/2021.
 • L yhteismetsälaissa ja yhteisaluelaissa tarkoitettujen osakaskuntien kokousten sekä eräiden poronhoitolaissa tarkoitettujen kokousten väliaikaisesta järjestämisestä on muutettu L:lla 497/2021.
 • L julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista on muutettu L:lla 499/2021.
 • L vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista on muutettu L:lla 500/2021.
 • L julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista on muutettu L:lla 501/2021.
 • Rikosrekisterilaki on muutettu L:lla 502/2021.
 • LiikMA Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista on muutettu LiikMA:lla 509/2021.
 • VvMA Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuonna 2019 on muutettu VvMA:lla 518/2021.
 • VNA kielilain täytäntöönpanosta on muutettu VNA:lla 522/2021.
 • Rikoslaki on muutettu L:lla 537/2021.
 • L matkustaja-alus Estonian hylyn rauhoittamisesta on muutettu L:lla 538/2021.
 • L saatavien perinnästä on muutettu L:lla 539/2021.
 • Vesiliikennelaki on muutettu L:lla 543/2021.
 • Merilaki on muutettu L:lla 544/2021.
 • Alusrekisterilaki on muutettu L:lla 545/2021.
 • Työttömyysturvalaki on muutettu L:lla 548/2021.
 • TPA eräiden kasvinterveyden suojelemista koskevien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla on korvattu TPA:lla 549/2021.
 • VNA meriliikenteen tukemisesta on muutettu VNA:lla 552/2021.
 • L maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä on korvattu L:lla 560/2021.
 • L eläinten kuljetuksesta on muutettu L:lla 561/2021.
 • Riistavahinkolaki on muutettu L:lla 562/2021.
 • L kasvinjalostajanoikeudesta on muutettu ??????:lla 563/2021.
 • L porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista on muutettu L:lla 564/2021.
 • L maataloustuotteiden markkinajärjestelystä on muutettu L:lla 565/2021.
 • L maatalouden tukien toimeenpanosta on muutettu L:lla 566/2021.
 • L tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta on muutettu L:lla 567/2021.
 • L maaseudun kehittämisen tukemisesta on muutettu L:lla 568/2021.
 • L eläinjalostustoiminnasta on muutettu L:lla 569/2021.
 • L eläinten lääkitsemisestä on muutettu L:lla 570/2021.
 • L ruoka- ja luonnonvaratilastoista on muutettu L:lla 571/2021.
 • L luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta on muutettu L:lla 572/2021.
 • L eläimistä saatavista sivutuotteista on muutettu L:lla 573/2021.
 • Siemenkauppalaki on muutettu L:lla 574/2021.
 • VNA merilain 1 luvun 1 ja 1 a §:n soveltamisesta on muutettu VNA:lla 580/2021.
 • VNA luotsauksesta on muutettu VNA:lla 581/2021.
 • VNA eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa on muutettu VNA:lla 586/2021.
 • VNA vuodelta 2021 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta on muutettu VNA:lla 587/2021.
 • VNA vuodelta 2021 maksettavasta pohjoisesta tuesta on muutettu L:lla 588/2021.
 • SosTMA sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden edellytyksenä olevan koulutuksen korvauksen suuruudesta vuonna 2020 on korvattu SosTMA:lla 589/2021.
 • Rikoslaki on muutettu L:lla 597/2021.
 • L liikenteen palveluista on muutettu L:lla 607/2021.
 • VNA ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi on korvattu L:lla 608/2021.
 • L yritysten määräaikaisesta kustannustuesta on muutettu L:lla 609/2021.

Tätä listausta varten lainsäädäntöä on seurattu Suomen säädöskokoelman numeroon 610/2021.

 

 

Lue lisää: