Hallitusohjelmassa kirjauksia harmaan talouden torjunnasta

Uuteen hallitusohjelmaan on tehty harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaan liittyviä kirjauksia. Ohjelmassa on huomioitu myös kansainvälisen veronkierron torjunta.

Lisärahaa harmaan talouden vastaisiin toimiin

Hallitusohjelmaan sisältyy noin parikymmentä harmaan talouden torjuntaa edistävää toimenpide-ehdotusta, joille on varattu 20 miljoonan euron rahoitus. Näistä toteutettaviksi päätettyjä on kymmenkunta. Selvitettävien asioiden määrä on melko suuri, mutta osasta on jo tutkimustietoa toimenpiteiden pohjaksi.

Digitalisointia koskeviin ja läpinäkyvyyttä edistäviin hankkeisiin hallitus lupaa noin 30 miljoonan euron rahoituksen, mikä osaltaan tukee harmaan talouden torjuntaa. Lisäksi poliisin talousrikostutkinnan erillismääräraha vakinaistetaan ja ulosottolaitoksen sekä konkurssiasiamiehen toimiston lisärahoitusta jatketaan.

Yritystoiminnan läpinäkyvyys

Nykyisen verovelkarekisterin lisäksi hallitus haluaa lisätä myös muiden julkisten velvoitteiden hoitoa koskevien tietojen julkisuutta yritystietojärjestelmässä (YTJ). Avoimuuden lisäämiseen liittyy myös hallitusohjelman kirjaus, jonka mukaan verotustietojen julkisuutta parannetaan siten, että myös verotuksen päättymisen jälkeen tehdyt muutokset tulevat julkisiksi.

Kansainvälisen veronkierron torjunta

Hallitusohjelmassa on ehdotettu selvitettäväksi useita kansainvälistä veronkiertoa torjuvia toimenpiteitä, kuten puuttumista lähdeveron välttämisjärjestelyihin ja hallintarekisteröinnin ongelmakohtiin. Tähän liittyy myös kirjaus valmiudesta neuvotella uudelleen verosopimuksia. Hallitus haluaa puuttua myös aiempaa tiukemmin matalan verotuksen valtioihin perustettujen pöytälaatikkoyhtiöiden käyttöön.

Hallitusohjelma 2019 (ks. s. 22-23 ja liitteet 4 ja 5)


Lähde: Verohallinto, Harmaan talouden selvitysyksikkö 10.6.2019

Lue lisää: