Hallitus antoi esityksen maakuntien tehtäväsiirroista ja LUOVA:n perustamisesta

Hallitus antoi keväällä 2017 esityksen maakunta- ja sote-uudistusta koskevasta lainsäädännöstä. Tuolloin annetussa maakuntalaissa on määritelty maakunnille siirtyvät tehtävät.

Nyt annetulla hallituksen esityksellä toteutetaan perustettaville maakunnille, uudelle Valtion lupa- ja valvontavirastolle (Luova) sekä muille viranomaisille uudistuksessa siirtyviä tehtäviä ja tehtäväsiirtojen voimaanpanoa koskevia muutoksia lainsäädäntöön. Tähän esitykseen sisältyvät myös ehdotukset maakunnan tehtävien edellyttämäksi uudeksi lainsäädännöksi erityisesti vesi- ja kalatalouden sekä maataloushallinnon tehtävissä sekä ehdotukset Valtion lupa- ja valvontavirastoa ja Ahvenanmaan valtionvirastoa koskevaksi uudeksi lainsäädännöksi. Lisäksi esityksessä ehdotetaan tehtäväksi viranomaisrakenteen muutoksesta aiheutuvat tekniset muutokset yleishallinnolliseen ja muuhun lainsäädäntöön. Esitys sisältää pääosin luonteeltaan teknisiä muutoksia lainsäädäntöön. Esitykseen sisältyy yhteensä 212 lakiehdotusta melkein kaikkien ministeriöiden toimialoilta.

”Tämä esitys kuvastaa maakuntien tehtäväalojen laajuutta, eli kyse ei tosiaankaan ole vain sote-järjestäjästä. On hienoa nähdä myös Luovan etenevän suunnitelmien mukaan. Valtakunnallinen, mutta laajasti alueilla toimiva uusi lupaviranomainen on saanut todella paljon positiivista palautetta valmistelun yhteydessä”, sanoo kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen.

Maakunnille siirtyviä tehtäviä koskevat ehdotukset perustuvat maakunta- ja sote-uudistuksesta eduskunnalle annettuun hallituksen esitykseen (HE 15/2017 vp) ja erityisesti siihen sisältyvään maakuntalain 6 §:ssä säädettävään maakunnan tehtäväalaan.

Maakunnalle tällä esityksellä siirrettäviä merkittävimpiä tehtäväkokonaisuuksia ovat

  • maataloushallinto
  • ympäristöterveydenhuolto
  • aluesuunnittelu
  • kala- ja vesitalous
  • vesiensuojelu sekä
  • vesihuolto. 

Tämä esitys kattaa siten maakunnan tehtäväalat lukuun ottamatta tehtäväkokonaisuuksia, jotka siirtyvät ministeriöistä annetuilla tai annettavilla erillisillä hallituksen esityksillä. Muut esitykset koskevat pääasiassa sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen, aluekehitys- ja kasvupalvelutehtävien sekä liikennetoimialan tehtäviä. Tehtävien ja maakuntien rahoitusta koskevat muutokset ehdotetaan toteutettavaksi myös erillisellä hallituksen esityksellä. Merkittävä osa maakunnille tulevista tehtävistä siirtyy valtionhallinnosta itsehallinnolliseen maakuntahallintoon, jolloin tehtävän järjestämisen oikeudellinen toiminta- ja rakenneympäristö muuttuu olennaisesti.

Valtion lupa- ja valvontaviraston sekä Ahvenanmaan valtionviraston osalta esitys kattaa virastojen perustamiseen liittyvän lainsäädännön sekä niille uudistuksen johdosta lakkautettavilta viranomaisilta siirtyvät tehtävät, lukuun ottamatta Valtion lupa- ja valvontaviraston sosiaali- ja terveysalan tehtäviä, joiden siirrot sosiaali- ja terveysministeriö tulee toteuttamaan pääasiassa erillisellä hallituksen esityksellä. Esityksen seurauksena mm. aluehallintovirastot ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira päättävät toimintansa. Lisäksi uudistuksen yhteydessä siirretään eräitä tehtäviä Elintarviketurvallisuusvirastolle, Maaseutuvirastolle, Valtiokonttorille, Kilpailu- ja kuluttajavirastolle sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle.

Esitykseen sisältyvien tehtävien järjestämisvastuu siirtyy maakunnille vuoden 2020 alusta. Myös ehdotetut valtionhallinnon organisaatiomuutokset ja Valtion lupa- ja valvontaviraston perustaminen toteutetaan vuoden 2020 alusta.

Lähde ja lisätietoja: valtiovarainministeriön tiedote.

Lue lisää: