Hallitukselta esitys ydinlaitosten turvajärjestelyjen parantamiseksi

Säännöksillä varaudutaan ydinlaitoksien uusiin turvallisuusuhkiin, kuten miehittämättömien ilma-aluksien käyttöön.

Lainsäädäntöä kehitettäisiin myös vastaamaan paremmin perustuslaissa asetettuja vaatimuksia ydinlaitosten turvahenkilöstön toimintavaltuuksiin ja voimankäyttöön liittyen.

Turvajärjestelyt ovat keskeinen osa ydinenergian käytön turvallisuutta erityisesti ulkoisten uhkien torjunnassa. Toimintaympäristön ja uhkakuvien muuttuessa myös lainsäädännön on pysyttävä mukana kehityksessä.

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle 13.2.2020 esityksen ydinenergialain, turvallisuusselvityslain ja kaivoslain muuttamisesta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2020.

Uusia toimintavaltuuksia droonien varalle ja koirien käyttöön

Ydin- ja säteilyturvallisuuden parantamiseksi esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ydinlaitosten turvahenkilöille uusia toimivaltuuksia miehittämättömien ilma-alusten kulkuun puuttumiseksi. Lisäksi ydinaineen ja ydinjätteen kuljetuksien turvajärjestelyjen sääntelyä täydennettäisiin.

Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi tyhjentävästi turvahenkilöiden toimivaltuuksista, koulutuksesta ja voimankäyttövälineistä, joista tähän mennessä ei ole ydinenergialaissa säädetty riittävän täsmällisesti. Toimivaltuuksia myös täydennettäisiin esimerkiksi koiran käyttämisen osalta.

Muutoksen taustalla on myös turvahenkilöiden oikeusturvan parantaminen, koska heillä on laitosympäristössä merkittäviä toimivaltuuksia, jolloin myös niiden käytön edellytyksestä ja reunaehdoista tulee olla selkeät säännöt. Käytännössä ehdotetut säännökset eivät merkitse merkittävää muutosta nykytilanteeseen.

Turvallisuusselvityksien ala laajenee ja lääkärille ilmoitusoikeus

Turvallisuusselvityslakiin ehdotetaan laajennusta siitä, keille ydinlaitosten toimintaan liittyville henkilöille suppea turvallisuusselvitys voitaisiin tehdä. Säännös ehdotetaan koskemaan nyt myös ydinjätteiden kuljetuksia ja tilanteita, joissa laitoksen suunnitteluun tai rakentamiseen osallistuva henkilö ei fyysisesti vieraile ydinlaitosalueella. Lisäksi ydinenergialakiin ehdotetaan velvoitetta turvallisuusselvitysten tekemisestä tietyissä tilanteissa.

Lakiin ehdotetaan myös uusi säännös turvahenkilöiden ja laitoksen valvomohenkilöstön vuosittaisista terveystarkastuksista. Tarkastuksilla varmistettaisiin turvallisuuden kannalta keskeisten henkilöiden soveltuminen tehtäviinsä terveydentilansa puolesta.

Lääkäri tai terveydenhuollon ammattihenkilö saisi oikeuden tehdä ilmoituksen ydinlaitoksen luvanhaltijalle, Säteilyturvakeskukselle ja poliisille, jos hän perustellusta syystä katsoo, että henkilö ei sovellu hoitamaan tehtäviään ja voi olla vaaraksi ydin- tai säteilyturvallisuudelle.

Julkista kuuluttamista ja hallintoasioiden muutoksenhakua yhdenmukaistetaan

Hallituksen esitykseen sisältyy myös ehdotus ydinenergialain ja kaivoslain säännöksien yhdenmukaistamisesta muuttuneiden julkista kuuluttamista ja hallintoasioiden muutoksenhakua koskevien yleislakien kanssa.

Ydinenergialain kuuluttamisen osalta käytäntö muuttuisi niin, että kuulutuksen tulisi tilanteen mukaan olla nähtävillä vähintään 14 mutta enintään 30 vuorokautta. Kaivoslain osalta teknisluonteisten uudistusten lisäksi on tarkoitus korvata lupapäätösten julkipanomenettely kuulutusmenettelyllä ja tarkentaa sitä, kenelle lupapäätöksestä tulee tiedottaa.

HE 8/2020 vp.

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Lue lisää: