EU:n kuluttajansuojaa tehostetaan

EU pyrkii tehostamaan kuluttajansuojaa. Sovittuaan asiasta Euroopan parlamentin kanssa viime maaliskuussa neuvosto hyväksyi tänään direktiivin, jolla nykyaikaistetaan EU:n kuluttajansuojalainsäädäntöä ja helpotetaan kuluttajien oikeuksien toteutumista.

Kuluttajansuoja on olennainen osa sisämarkkinoita. Direktiivi takaa EU-kansalaisille korkeamman suojan tason, kun he ostavat tuotteita tai palveluita verkossa. Se takaa myös määrätietoisemmat toimet epäterveitä tai harhaanjohtavia kauppatapoja vastaan kaikkialla EU:ssa, toteaa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.


Direktiiviehdotus pitää sisällään seuraavaa:

  • yhdenmukaisemmat ja yksinkertaisemmat perusteet määrättäessä seuraamuksia EU:n kuluttajalainsäädännön rikkomuksista
  • sopimattomien kaupallisten menettelyjen, kuten aggressiivisen markkinoinnin vuoksi vahinkoa kärsineillä kuluttajilla on oikeus yksilöllisiin oikeussuojakeinoihin
  • lisää läpinäkyvyyttä verkko-ostoksiin, erityisesti kun on kyse verkkoarvostelujen käytöstä, algoritmeihin perustuvasta yksilöllisestä hinnoittelusta tai tuotteiden sijoittumisesta järjestyksessä korkeammalle "maksettujen hakutulosten" vuoksi
  • verkossa toimivia markkinapaikkoja vaaditaan ilmoittamaan kuluttajille, kuka on liiketoimesta vastuussa oleva elinkeinonharjoittaja: myyjä vai verkossa toimiva markkinapaikka vai molemmat
  • kuluttajien suojelu "ilmaisten" digitaalisten palvelujen suhteen: ne ovat pilvitallennuksen, sosiaalisen median ja sähköpostitilien kaltaisia palveluja, joista kuluttajat eivät maksa rahaa mutta joiden yhteydessä heidän on annettava henkilötietoja
  • kuluttajille on annettava selkeää tietoa hinnanalennuksista
  • poistetaan nykyisestä lainsäädännöstä yrityksille aiheutuvat suhteettomat rasitteet, kuten velvoite käyttää vanhentuneita viestintävälineitä
  • selvennetään jäsenmaiden vapautta vahvistaa sääntöjä, joilla suojataan kuluttajien oikeutettua etua erityisen aggressiivisilta tai harhaanjohtavilta markkinointi- tai myyntimenettelyiltä muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa harjoitettavan myynnin yhteydessä
  • selvennetään, miten jäsenmaiden olisi toimittava laadultaan erilaisten tuotteiden harhaanjohtavan markkinoinnin suhteen.
 • Direktiivillä muutetaan sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevaa direktiiviä 2005/29/EY, kuluttajanoikeusdirektiiviä 2011/83/EU, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista annettua direktiiviä 93/13/ETY ja hintojen ilmoittamisesta annettua direktiiviä 98/6/EY.

Seuraavat vaiheet
Direktiivin hyväksymisen jälkeen jäsenmailla on 24 kuukautta aikaa hyväksyä toimenpiteet, joilla se pannaan täytäntöön. Nämä toimenpiteet tulevat voimaan kuusi kuukautta myöhemmin.

Taustatietoa
Kuten ehdotus direktiiviksi, joka koskee edustajakanteita kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi, tämä direktiivi on osa komission vuonna 2017 käynnistämää "Kuluttajat vahvempaan asemaan" -aloitetta.

Lue lisää: