EU-tuomioistuimen ratkaisu ennakkoratkaisupyyntöön asfalttikartellin vahingonkorvauksista

Tuomioistuin katsoi ostajayhtiöiden olevan vastuussa kartellista aiheutuneesta vahingosta.

EU-tuomioistuin antoi 14.3.2019 ratkaisun korkeimman oikeuden ennakkoratkaisupyyntöön asfalttikartellin vahingonkorvauksista asiassa C-724/17  Vantaan kaupunki v. Skanska Industrial Solutions Oy, NCC Industry Oy ja Asfaltmix Oy.

Tuomioistuin lausui muun muassa että

"Jokaiselle kuuluvalla oikeudella vaatia korvausta SEUT 101 artiklassa kielletystä kartellista tai menettelytavasta aiheutuneesta vahingosta varmistetaan kyseisen artiklan täysi tehokkuus ja erityisesti kyseisen artiklan 1 kohdassa vahvistetun kiellon tehokas vaikutus. 

Jos unionin kilpailusääntöjen rikkomisesta aiheutuneesta vahingosta vastuussa olevat yritykset voisivat välttää vastuunsa jo pelkästään muuttamalla identiteettiään uudelleenjärjestelyillä, luovutuksilla tai muilla oikeudellisilla tai organisatorisilla muutoksilla, kyseisen järjestelmän tavoite ja kilpailusääntöjen tehokas vaikutus siis vaarantuisivat."

Tuomioistuimen mukaan myöskään "SEUT 101 artiklassa tarkoitetulla yrityksen käsitteellä, joka on unionin oikeuden itsenäinen käsite, ei voi olla eri ulottuvuutta siinä asiayhteydessä, jossa komissio määrää sakkoja asetuksen N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdan nojalla, ja siinä asiayhteydessä, jossa on kyse unionin kilpailusääntöjen rikkomisesta johtuvista vahingonkorvauskanteista."

Tuomioistuin katsoi ostajayhtiöiden olevan vastuussa kyseisestä kartellista aiheutuneesta vahingosta.

Lue lisää: