Ennakolliset tilinpäätöstiedot osoittavat todeksi arvion kuntatalouden heikentymisestä vuonna 2019

Kuntataloustilaston ennakolliset tilinpäätöstiedot vahvistavat Tilastokeskuksen alkuvuodesta julkistaman arvion kuntatalouden heikentymisestä vuonna 2019.

Heikentyminen perustui enimmäksi osaksi toimintakulujen kasvuun, jota verotuloista sekä valtionosuuksista koostuvan verorahoituksen kasvu ei kuitenkaan pystynyt kattamaan. Tämän seurauksena vuosikate oli 327 miljoonaa euroa heikompi edellisvuoden toteutuneisiin tilinpäätöstietoihin verrattuna. Tilastokeskus keräsi kuntataloustilastoa varten ennakollisia tilinpäätöstietoja kaikilta Suomen 311 kunnalta ja 139 kuntayhtymältä.

Kuntien talous

Vuoden 2019 ennakollisten tilinpäätöstietojen mukaan kuntien toimintakate oli yhteensä -30,5 miljardia euroa. Se heikentyi vuotta aikaisemmin toteutuneisiin tilinpäätöstietoihin nähden yhteensä 1,3 miljardia euroa eli 4,3 prosenttia. Toimintakatteen heikentyminen perustui ennen kaikkea toimintakulujen kasvuun. Vertailuvuoden 2018 toimintakuluja ja -tuottoja kasvattivat osaltaan eräät kuntien ja kuntayhtymien välisiin palvelujen ostoihin kohdistuneet poikkeukselliset kirjanpidolliset menettelyt, joilla ei ollut nettovaikutusta toimintakatteeseen.

Ennakkotietojen mukaan kuntien toimintakulut kasvoivat kaikkiaan 995 miljoonaa euroa eli 2,7 prosenttia. Ne olivat yhteenlaskettuna 38,1 miljardia euroa. Toimintakulujen kasvun taustalla vaikutti erityisesti palvelujen ostojen lisääntyminen 978 miljoonalla eurolla. Sitä vastoin henkilöstökulut vähenivät 58 miljoonaa euroa vuotta aiemmasta. Toimintatuotot vähenivät puolestaan 283 miljoonaa euroa, ja niitä kertyi kunnille 7,3 miljardia euroa, joka oli 3,8 prosenttia vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Toimintatuottojen vähentymiseen vaikuttivat eritoten myyntituottojen sekä maksutuottojen kertymän alentuminen.

Kuntien verotulot kasvoivat ennakollisten tietojen mukaan 590 miljoonaa euroa eli 2,6 prosenttia edellisvuoteen nähden. Verotulojen kasvu johtui suurimmaksi osaksi tuloverojen osuuden kasvusta 479 miljoonalla eurolla. Kuntien osuus yhteisöverojen tuotosta kasvoi 35 miljoonaa euroa. Kunnille karttui myös 76 miljoonaa euroa edellistä vuotta enemmän muita verotuloja. Kunnille ohjautuvien valtionosuuksien määrä kasvoi 181 miljoonaa euroa, mikä merkitsi 2,1 prosentin kasvua kyseisen tuloerän kohdalla. Verotulojen ja valtionosuuksien muodostama verorahoitus oli 31,7 miljardia euroa. Asukasta kohden kuntien verorahoituskertymä oli 5 736 euroa.

Toimintakatteen heikkeneminen ja sitä pienemmäksi jäänyt verorahoituksen kasvu selittävät valtaosin yhteensä 327 miljoonaa euroa edellistä vuotta heikompaa vuosikatetta. Ennakkotiedoista käy selville, että vuosikate oli negatiivinen 74 kunnalla vuonna 2019, kun taas sitä edeltävänä vuonna negatiivisen vuosikatteen kuntia todettiin olevan yhteensä 46. Vuosikate kattoi kuntien poistoista 75,5 prosenttia, mikä tarkoitti heikentymistä kyseisessä tunnusluvussa edellisvuoden 94,2 prosentista.

Vuonna 2019 kuntien nettoinvestoinnit olivat 2,7 miljardia euroa. Vähennystä niissä oli edellisestä vuodesta 52 miljoonaa euroa eli 1,8 prosenttia . Kuntien lainakanta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 miljardia euroa ja oli yhteensä 18,5 miljardia euroa. Täten lainakanta muodostui peräti 10,1 prosenttia suuremmaksi kuin edellisenä vuonna. Asukaslukuun suhteutettuna kuntien lainamäärä oli 3 342 euroa. Kuntien omavaraisuusaste, joka kuvaa oman pääoman suhdetta koko pääomaan, oli 57,9 prosenttia. Suhdeluku oli heikompi kuin edeltävänä vuonna, jolloin se oli 59,6 prosenttia.

Kuntayhtymien talous

Ennakollisten tilinpäätöstietojen mukaan kuntayhtymien toimintakulut olivat yhteenlaskettuna 15,9 miljardia euroa ja toimintatuotot 16,6 miljardia euroa vuonna 2019. Vuoden takaisiin toteutuneisiin tilinpäätöksiin verrattuna toimintakuluissa oli kasvua 1,2 miljardia euroa eli 7,8 prosenttia. Toimintatuottojen kasvu oli puolestaan 1,1 miljardia euroa, mikä tarkoitti 7,4 prosentin kasvua edeltävästä vuodesta.

Kuntayhtymien vuosikate muodostui 9 miljoonaa euroa edellistä vuotta heikommaksi ja oli yhteensä 582 miljoonaa euroa. Näin ollen vuosikate oli 1,5 prosenttia pienempi aiemman vuoden tasoon nähden. Vuosikate kattoi kaikkiaan 93,3 prosenttia kuntayhtymien poistoista.

Nettoinvestoinnit kasvoivat edeltävän vuoden tasosta 259 miljoonaa euroa, ja ne olivat yhteensä 1,3 miljardia euroa. Kuntayhtymien lainakanta kasvoi vuoden 2019 aikana 4,7 miljardin euron suuruiseksi, mikä merkitsi 20,6 prosentin kasvua edeltävään vuoteen verrattuna.

Kuntakonsernien talous

Kuntakonsernien toimintakate oli vuoden 2019 tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan -28,1 miljardia euroa. Toimintakate oli 2,4 miljardia euroa kuntien toimintakatetta vahvempi. Konsernien vuosikate heikkeni edellisvuodesta 266 miljoonaa euroa ja oli yhteensä 4,5 miljardia euroa. Vuosikate muodostui 2,7 miljardia euroa kuntien vuosikatetta paremmaksi. Vuoden 2019 tietojen mukaan negatiivisen vuosikatteen kuntakonserneja oli 21, kun taas vuotta aiemmin niitä todettiin olevan 13. Konsernin poistoista vuosikate kattoi 100,2 prosenttia.

Kuntakonsernien nettoinvestoinnit olivat yhteenlaskettuna 6,9 miljardia euroa, joka oli 607 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Konsernien lainakanta kasvoi 3,1 miljardia euroa vuotta aikaisempaa suuremmaksi, ja se oli yhteensä 39,1 miljardia euroa. Kasvua lainakannassa oli yhteensä 8,5 prosenttia vuoden 2019 aikana. Kuntakonsernien asukaskohtaiset lainat olivat 7 081 euroa.

Kuntataloustilasto sisältää 298 kuntakonsernin tilinpäätöstietoja.

Lähde ja lisätietoja: Tilastokeskus.

Lue myös valtiovarainministeriön tiedote: Valtiovarainministeriön talousennuste vuodelle 2019 yliarvioi talouskasvua.

 

Lue lisää: